Процедура : 2016/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0633/2016

Внесени текстове :

B8-0633/2016

Разисквания :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0233

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 497kWORD 78k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.654v01-00
 
B8-0633/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))


Иняцио Корао, Лаура Ферара, Беатрикс фон Щорх от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))  
B8-0633/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид правната рамка, създадена с Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално членове 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 21 от него, Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 и 52 от нея, Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално членове 6, 8, 9, 10 и 13 от нея, както и съдебната практика на европейските съдилища в областта на сигурността, неприкосновеността на личния живот и свободата на словото,

–  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(1), (наричана по-долу „Директивата за защита на личните данни“),

–  като взе предвид Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу„ Общ регламент относно защитата на данните“)(3), и като взе предвид също така Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета(4),

–  като взе предвид Решение 2000/520/ЕО на Комисията от 26 юли 2000 г. (решението относно сферата на неприкосновеност на личния живот),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27 ноември 2013 г. относно възстановяването на доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ (СОМ(2013)0846), съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27 ноември 2013 г. относно функционирането на „сферата на неприкосновеност на личния живот“ („Safe Harbour“) от гледна точка на гражданите на ЕС и дружествата, установени в ЕС (съобщението относно сферата на неприкосновеност на личния живот) (COM(2013)0847),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 6 октомври 2015 г. по Дело C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (EU:C:2015:650),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 6 ноември 2015 г. относно предаването на лични данни от ЕС на Съединените американски щати съгласно Директива 95/46/ЕО след решението на Съда по дело C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  като взе предвид изявлението от 3 февруари 2016 г. на работната група по член 29 относно последствията от решението по дело Schrems,

–  като взе предвид Закона за съдебната защита от 2015 г., който беше подписан от президента Обама на 24 февруари 2016 г. (H.R.1428),

–  като взе предвид Закона на САЩ от 2015 г. за свободата(5),

–  като взе предвид реформите във връзка с разузнавателните дейности на САЩ чрез прехващане на сигнали, предвидени в президентски изпълнителен указ 28 (PPD-28)(6), съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 29 февруари 2016 г., озаглавено „Трансатлантически потоци от данни: възстановяване на доверието чрез солидни гаранции“ (COM(2016)0117),

–  като взе предвид Становище 01/2016 от 13 април 2016 г. на Работната група по член 29 относно проекта на решение относно адекватността на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Съдът на Европейския съюз в своето решение от 6 октомври 2015 г. по дело C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner обяви за невалидно решението относно „сферата на неприкосновеност на личния живот“ (Safe Harbour decision);

Б.  като има предвид, че Съдът на Европейския съюз изтъкна следното в своето решение по дело C-362/14:

i.  значението на основното право на защита на личните данни, в това число когато се прехвърлят данни извън ЕС,

ii.  че решението на Комисията относно сферата на неприкосновеност на личния живот не съдържа достатъчни констатации относно ограниченията по отношение на достъпа на публичните органи на САЩ до данните, прехвърляни съгласно това решение, и относно наличието на ефективна правна защита срещу подобно вмешателство,

iii.  че изискванията на САЩ за националната сигурност, обществения интерес или правоприлагането са надделели над рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот, така че дружествата от САЩ са длъжни да пренебрегват защитните правила на рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот, когато те влизат в противоречие с тези изисквания,

iv.  че всеобщият достъп на публичните органи до съдържанието на електронните съобщения нарушава основното право на зачитане на личния живот,

v.  че съществуването на решение на Комисията, с което се установява, че дадена трета държава осигурява адекватно ниво на защита на предадените лични данни, не може да премахва или намалява правомощията на националните надзорни органи да проверяват независимо дали предаването на лични данни на трета държава е в съответствие с изискванията, определени от Директивата за защита на личните данни;

В.  като има предвид, че поради отсъствието на решението относно „сферата на неприкосновеност на личния живот“ (Safe Harbour) дружествата, които прехвърлят данни от ЕС към САЩ, се сблъскват с правна несигурност и възможни действия за правоприлагане и съответствие от страна на държавите членки, но че те могат да използват други средства за предаване на данни към САЩ, като например стандартни договорни клаузи (Комисията предоставя образци на договорни условия за дружествата, които установяват отношения с чуждестранни органи или лица, обработващи лични данни) и задължителни корпоративни правила (набор от правила, определящи политиките на дадено дружество, що се отнася до международните трансфери на лични данни в рамките на една и съща корпоративна група);

Г.  като има предвид, че въпреки че споразумението, озаглавено „Щит за личните данни в отношенията между ЕС – САЩ“, беше широко приветствано от представители на деловите кръгове, все още не е ясно дали новата рамка ще осигурява трайна правна сигурност за предприятията, които прехвърлят данни от ЕС към САЩ;

1.  приветства усилията, полагани от Комисията и от администрацията на САЩ, за постигане на значителни подобрения в щита за личните данни в сравнение с решението относно „сферата на неприкосновеност на личния живот“ и подчертава значението на трансатлантическата търговия и сътрудничество;

2.  подчертава, че добрите отношения между ЕС и САЩ продължават да бъдат от жизнено значение и за двете страни; подчертава в този контекст, че трябва да бъде намерено решение чрез преговори между САЩ и ЕС като цяло, чрез което да се зачита правото на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот;

3.  признава последствията от решението на Съда на Европейския съюз по дело C-362/14 и на правилата на ЕС относно правото „да бъдеш забравен“, както се посочва в Решение на Съда на Европейския съюз C-131/12 от 13 май 2014 г. (Google Spain SL и Google Inc. срещу AEPD) и в член 17 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), който ще влезе в сила през 2018 г., което вече водят до значителни правни, икономически и културни различия между търговските партньори от ЕС и САЩ;

4.  припомня, че решението за адекватност и приложенията към него трябва да бъдат в съответствие с изискванията на решението по дело C-362/14 чрез налагане на „строги задължения на дружествата, които обработват данни на граждани на ЕС, и стриктно изпълнение“, „ясни гаранции и задължения за прозрачност по отношение на достъпа на правителството на САЩ“ и „ефективна защита на правата на гражданите на ЕС с няколко възможности за правна защита“;

5.  приканва Комисията да изпълни изцяло препоръките, отправени от Работна група по член 29 в нейното становище 01/2016 относно проекта на решение относно адекватността на щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;

6.  изразява загриженост, че договореността относно щитa за личните данни може да не отговаря напълно на изискванията на Хартата на основните права на ЕС, на Директивата за защита на личните данни, на Общия регламент за защита на данните, както и на съответни съдебни решения на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека;

7.  призовава Комисията може да не надвишава своите изпълнителни правомощия, когато решава, че договореността относно щита за личните данни предоставя адекватно ниво на защита в САЩ, без да е извършила цялостна оценка на системата в САЩ и без да е взела предвид въпросите, изтъкнати в настоящата резолюция;

8.  подчертава, че е необходимо Комисията да включи клауза за изтичане на срока на действие от две години за валидността на решението за адекватността и да започне нови преговори със САЩ за подобрена рамка въз основа на Общия регламент относно защитата на данните;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и Конгреса на Съединените американски щати.

(1)

ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)

ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

(3)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.

(5)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf.

(6)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities.

Правна информация