Διαδικασία : 2016/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0633/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0633/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0233

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 508kWORD 78k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.654v01-00
 
B8-0633/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP))


Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP))  
B8-0633/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που οριοθετούν η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 21, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 και 52, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ειδικότερα τα άρθρα 6, 8, 9, 10 και 13, καθώς και η νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων σχετικά με την ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του λόγου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(1), (στο εξής «η οδηγία για την προστασία των δεδομένων»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(3), και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής 2000/520/ΕΚ της 26ης Ιουλίου 2000 (την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 27ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις ροές δεδομένων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (COM(2013)0846), την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 27ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τη λειτουργία του ασφαλούς λιμένα από την προοπτική των πολιτών της ΕΕ και των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ (την ανακοίνωση περί ασφαλούς λιμένα) (COM(2013)0847)

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Οκτωβρίου 2015, στην υπόθεση C-362/14, Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων (EΕ:C:2015:650),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-362/14 (Schrems), (COM(2015)566),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 3ης Φεβρουαρίου 2016 της ομάδας εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης Schrems,

–  έχοντας υπόψη το αμερικανικό νομοσχέδιο του 2015 περί δικαστικής προσφυγής το οποίο υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο Ομπάμα και κατέστη νόμος στις 24 Φεβρουαρίου 2016 (H.R.1428),

–  έχοντας υπόψη τον αμερικανικό νόμο περί ελευθερίας του 2015(5),

–  έχοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών σημάτων των ΗΠΑ που ορίζονται στην προεδρική οδηγία πολιτικής αριθ. 28 (PPD-28)(6), την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Διατλαντικές ροές δεδομένων: Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω ισχυρών διασφαλίσεων» (COM(2016)0117),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 01/2016 της ομάδας εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης επάρκειας για την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτική ζωή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση C-362/14, Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε τα ακόλουθα στην απόφασή του στην υπόθεση C-362/14:

i.  τη σημασία του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην περίπτωση της διαβίβασης δεδομένων εκτός ΕΕ,

ii.  ότι η απόφαση περί ασφαλούς λιμένος της Επιτροπής δεν περιείχε επαρκείς διαπιστώσεις σχετικά με τους περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων αρχών των ΗΠΑ σε δεδομένα που διαβιβάζονται δυνάμει της εν λόγω απόφασης και σχετικά με την ύπαρξη αποτελεσματικής έννομης προστασίας κατά των παρεμβάσεων αυτών,

iii.  ότι οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για την εθνική ασφάλεια, το δημόσιο συμφέρον και την επιβολή του νόμου υπερισχύουν του πλαισίου του ασφαλούς λιμένα και, ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ δεσμεύονται να μη λαμβάνουν υπόψη τους προστατευτικούς κανόνες ασφαλούς λιμένα, στις περιπτώσεις που έρχονται σε σύγκρουση με τις εν λόγω απαιτήσεις,

iv.  ότι η γενικευμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από δημόσιες αρχές προσβάλλει το θεμελιώδες δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής,

v.  ότι η ύπαρξη απόφασης της Επιτροπής που διαπιστώνει ότι τρίτη χώρα εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας διαβιβασθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορεί ούτε να εξαλείψει ούτε να περιορίσει τις εξουσίες εθνικών αρχών ελέγχου να εξετάζουν ανεξάρτητα εάν οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί στην οδηγία για την προστασία των δεδομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει απόφασης περί ασφαλούς λιμένα, οι επιχειρήσεις που διαβιβάζουν δεδομένα από την ΕΕ στις ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με ανασφάλεια δικαίου και πιθανά μέτρα επιβολής και συμμόρφωσης από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα για να διαβιβάσουν δεδομένα προς τις ΗΠΑ, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (η Επιτροπή παρέχει υποδείγματα συμβατικών όρων για επιχειρήσεις που ασχολούνται με υπερπόντιους επεξεργαστές δεδομένων) και δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (σύνολο κανόνων που προσδιορίζουν σε γενικές γραμμές τις πολιτικές μιας επιχείρησης για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του ιδίου εταιρικού ομίλου)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την ασπίδα προστασία της ιδιωτικής ζωής έγινε μεν ευρέως αποδεκτή από τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, δεν είναι όμως ακόμη σαφές εάν το νέο πλαίσιο θα παρέχει διαρκή ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις που διαβιβάζουν δεδομένα από την ΕΕ στις ΗΠΑ·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που κατέβαλαν η Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων στην Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, σε σύγκριση με την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα, και υπογραμμίζει τη σημασία του διατλαντικού εμπορίου και της διατλαντικής συνεργασίας·

2.  τονίζει ότι η υγιής σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ συνεχίζει να είναι ζωτικής σημασίας για αμφότερους τους εταίρους· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι πρέπει να βρεθεί λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ συνολικά, η οποία θα σέβεται το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

3.  αναγνωρίζει τις συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-362/14 και τους κανόνες της ΕΕ για το δικαίωμα στη λήθη όπως περιγράφονται στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-131/12 της 13ης Μαΐου 2014 (Google Spain SL, Google Inc. κατά AEPD) και στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, που θα τεθεί σε ισχύ το 2018, οι οποίοι δημιουργούν ήδη ένα σημαντικό νομικό, οικονομικό και πολιτιστικό χάσμα μεταξύ εμπορικών εταίρων της ΕΕ και των ΗΠΑ·

4.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση επάρκειας και τα παραρτήματά της πρέπει να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις της απόφασης C-362/14 επιβάλλοντας «ισχυρές υποχρεώσεις για τις εταιρείες που διαχειρίζονται δεδομένα Ευρωπαίων και αυστηρή επιβολή», «σαφείς διασφαλίσεις και υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ», και «αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων ιδιωτικής ζωής των πολιτών στην ΕΕ με διάφορες δυνατότητες προσφυγής»·

5.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 στη γνώμη της 01/2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης επάρκειας για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από ΕΕ-ΗΠΑ·

6.  εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο η Ασπίδα Προστασίας να μην καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, του γενικού κανονισμού περί προστασίας των δεδομένων και των συναφών αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

7.  καλεί την Επιτροπή να μην υπερβεί τις εκτελεστικές εξουσίες της και να αποφασίσει ότι η Ασπίδα Προστασίας προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας στις ΗΠΑ, χωρίς μια πλήρη αξιολόγηση του συστήματος των ΗΠΑ και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα που τέθηκαν στο παρόν ψήφισμα·

8.  τονίζει ότι πρέπει να περιληφθεί διετής ρήτρα λήξης ισχύος της απόφασης επάρκειας και να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για ένα βελτιωμένο πλαίσιο στη βάση του γενικού κανονισμού περί προστασίας των δεδομένων·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1)

ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

(2)

ΕΕ L 350, 30.12.2008, σ. 60.

(3)

ΕΕ L 119, 4.5.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 119, 4.5.2016, σ. 89.

(5)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(6)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου