Postupak : 2016/2727(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0633/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0633/2016

Rasprave :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0233

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 249kWORD 78k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.654v01-00
 
B8-0633/2016

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o transatlantskom protoku podataka (2016/2727(RSP))


Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o transatlantskom protoku podataka (2016/2727(RSP))  
B8-0633/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir pravni okvir utvrđen Ugovorom o Europskoj uniji (UEU), posebno njegove članke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. i 21., Povelju Europske unije o temeljnim pravima, posebno njezine članke 1., 3., 6., 7., 8., 10., 11., 20., 21., 42., 47., 48. i 52., Europsku konvenciju o ljudskim pravima, posebno članke 6., 8., 9., 10. i 13. te sudsku praksu europskih sudova kada je riječ o sigurnosti, privatnosti i slobodi govora,

–  uzimajući u obzir Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka(1) (dalje u tekstu „Direktiva o zaštiti podataka”),

–  uzimajući u obzir Okvirnu odluku Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenog 2008. o zaštiti osobnih podataka koji se obrađuju u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)(3) i Direktivu (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Komisije 2000/520/EZ od 26. srpnja 2000. (Odluka o „sigurnoj luci”),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 27. studenog 2013. o ponovnoj uspostavi povjerenja u protoku podataka između EU-a i SAD-a (COM(2013)0846), Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 27. studenog 2013. o funkcioniranju „sigurne luke” iz perspektive građana EU-a i poduzeća s poslovnim nastanom u Europskoj uniji (Komunikacija o „sigurnoj luci”) (COM(2013)0847),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 6. listopada 2015. u predmetu C-362/14 Maximillian Schrems protiv povjerenika za zaštitu podataka (EU:C:2015:650),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 6. studenog 2015. o prijenosu osobnih podataka iz EU-a u Sjedinjene Američke Države u skladu s Direktivom 95/46/EZ nakon presude Suda u predmetu C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  uzimajući u obzir izjavu Radne skupine osnovane na temelju članka 29. (Direktive o zaštiti podataka) od 3. veljače 2016. o posljedicama presude u predmetu Schrems,

–  uzimajući u obzir Zakon o pravosudnoj zaštiti (Judicial Redress Act) iz 2015. koji je predsjednik Obama potpisao 24. veljače 2016. te mu dao zakonsku snagu (H.R.1428),

–  uzimajući u obzir Zakon SAD-a o slobodi iz 2015.(5),

–  uzimajući u obzir reforme o američkim aktivnostima prikupljanja informacija elektroničkim izviđanjem utvrđene Predsjedničkim ukazom 28 (PPD-28)(6), komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 29. veljače 2016. naslovljenu „Transatlantski protok podataka: primjena jakih zaštitnih mjera radi vraćanja povjerenja” (COM(2016)0117),

–  uzimajući u obzir Mišljenje 01/2016 Radne skupine osnovane na temelju članka 29. od 13. travnja 2016. o nacrtu odluke o primjerenosti štita privatnosti između EU-a i SAD-a,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Sud Europske unije poništio odluku o sigurnoj luci u svojoj presudi od 6. listopada 2015. u predmetu C-362/14 Maximillian Schrems protiv povjerenika za zaštitu podataka,

B.  budući da je Sud Europske unije u svojoj presudi u predmetu C-362/14 istaknuo sljedeće:

i.  važnost temeljnog prava na zaštitu osobnih podataka, uključujući i kada se podaci prenose izvan EU-a,

ii.  odluka Komisije o sigurnoj luci nije sadržavala dovoljno podataka ni o ograničenjima s obzirom na pristup javnih tijela SAD-a podacima koji se prenose u okviru te odluke ni o postojanju učinkovite pravne zaštite protiv takvog utjecaja,

iii.  zahtjevi SAD-a u pogledu nacionalne sigurnosti, javnog interesa i provedbe zakona imaju veću pravnu snagu u odnosu na okvir o sigurnoj luci pa su američka poduzeća primorana ne poštovati propise sigurne luke u vezi sa zaštitom ako oni nisu u skladu s navedenim zahtjevima,

iv.  opći pristup javnih tijela sadržaju elektroničkih komunikacija narušava temeljno pravo na poštovanje privatnog života,

v.  utvrđenje iz odluke Komisije u skladu s kojim treća država jamči primjerenu razinu zaštite osobnih podataka koji se prenose ne može ukloniti niti umanjiti ovlasti nacionalnih nadzornih tijela da neovisno ispituju je li prijenos osobnih podataka u treću državu u skladu sa zahtjevima utvrđenima Direktivom o zaštiti podataka;

C.  budući da su, u nedostatku odluke o sigurnoj luci, poduzeća koja prenose podatke iz EU-a u SAD suočena s pravnom nesigurnošću te mogućim mjerama država članica u pogledu provedbe i sukladnosti, ali mogu koristiti druge alate za prijenos podataka u SAD kao što su standardne ugovorne klauzule (Komisija predviđa obrasce ugovornih uvjeta za poduzeća koja posluju sa subjektima koji obrađuju podatke u trećim zemljama) i obvezujući korporativni propisi (niz propisa za izradu politika poduzeća o međunarodnom prijenosu podataka u okviru iste korporacije);

D.  budući da, iako su predstavnici zajednice poslodavaca većinom pozdravili sporazum o štitu privatnosti između EU-a i SAD-a, još uvijek nije jasno hoće li novi okvir pružiti trajnu pravnu sigurnost za poduzeća koja prenose podatke iz EU-a u SAD;

1.  pozdravlja napore Komisije i vlade SAD-a u cilju postizanja znatnih poboljšanja štita privatnosti između EU-a i SAD-a u odnosu na Odluku o sigurnoj luci te ističe važnost transatlantske trgovine i suradnje;

2.  ističe da je zdrav odnos između EU-a i SAD-a od ključne važnosti za oba partnera; u tom smislu ističe da je potrebno postići sporazumno rješenje između SAD-a i cijelog EU-a, poštujući pravo na zaštitu podataka i pravo na privatnost;

3.  prihvaća posljedice presude Suda Europske unije u predmetu C-362/14 i propisa EU-a o pravu na zaborav kao što je navedeno u presudi Suda Europske unije C-131/12 od 13. svibnja 2014. (Google Spain SL Google Inc. protiv AEPD) i u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka koja će stupiti na snagu 2018., a koje već pravno, ekonomski i kulturno stvaraju jaz među trgovinskim partnerima EU-a i SAD-a;

4.  podsjeća na to da odluka o primjerenosti i njezini prilozi moraju biti u skladu sa zahtjevima presude C-362/14 uvođenjem „strogih obveza za poduzeća koja barataju europskim podacima i snažne primjene”, „jasnih mjera zaštite i obveza transparentnosti za pristup vlade SAD-a podacima”, i „učinkovite zaštite prava građana EU-a uz nekoliko mogućnosti pravne zaštite”;

5.  poziva Komisiju da u potpunosti provede preporuke Radne skupine osnovane na temelju članka 29. koje je navela u svojem Mišljenju 01/2016 o nacrtu odluke o primjerenosti štita privatnosti između EU-a i SAD-a;

6.  izražava bojazan da sporazum o štitu privatnosti neće u potpunosti odgovarati zahtjevima Povelje Europske unije o temeljni pravima, Direktive o zaštiti podataka, Opće uredbe o zaštiti podataka i relevantnih presuda Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava;

7.  poziva Komisiju da ne prekoračuje svoje ovlasti provedbe donošenjem odluke da se sporazumom o štitu privatnosti predviđa primjerena razina zaštite u SAD-u bez obavljanja cjelovite procjene sustava SAD-a i ne uzimajući u obzir probleme istaknute u ovoj Rezoluciji;

8.  ističe da je potrebno uvrstiti barem dvogodišnju vremensku klauzulu o valjanosti odluka o prikladnosti i da pokrene nove pregovore s SAD-om o poboljšanom okviru na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i Kongresu Sjedinjenih Američkih Država.

(1)

SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(2)

SL L 350, 31.12.2008., str. 60.

(3)

SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

(4)

SL L 119, 4.5.2016., str. 89.

(5)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(6)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

Pravna napomena