Procedūra : 2016/2727(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0633/2016

Pateikti tekstai :

B8-0633/2016

Debatai :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Balsavimas :

PV 26/05/2016 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0233

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 485kWORD 77k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.654v01-00
 
B8-0633/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl transatlantinių duomenų srautų (2016/2727(RSP))


Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl transatlantinių duomenų srautų (2016/2727(RSP))  
B8-0633/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į teisinį pagrindą, nustatytą Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač jos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ir 21 straipsniuose, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 ir 52 straipsniuose, Europos žmogaus teisių konvencijoje, ypač jos 6, 8, 9, 10 ir 13 straipsniuose, ir Europos teismų saugumo, privatumo ir žodžio laisvės sričių teisminėje praktikoje,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos apdorojant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(1) (toliau – Duomenų apsaugos direktyva),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)(3), taip pat į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR(4),

–  atsižvelgdamas į 2000 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimą 2000/520/EB („saugaus uosto“ sprendimas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl pasitikėjimo ES ir JAV duomenų mainais atkūrimo (COM(2013) 0846), į 2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl „saugaus uosto“ nuostatų veikimo ES piliečių ir ES įsisteigusių bendrovių požiūriu („saugaus uosto“ komunikatas) (COM(2013) 0847),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje  C-362/14 Maximillian Schrems prieš Duomenų apsaugos komisarą (Data Protection Commissioner) (EU:C:2015:650),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 6 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl asmens duomenų perdavimo iš ES į Jungtines Amerikos Valstijas pagal Direktyvą 95/46/EB, Teisingumo Teismui priėmus sprendimą byloje C-362/14 (Schrems) (COM(2015) 0566),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 3 d. 29 straipsnio darbo grupės pareiškimą dėl sprendimo Schrems byloje pasekmių,

–  atsižvelgdamas į Teisminio teisių gynimo įstatymą (angl. Judicial Redress Act), kurį 2016 m. vasario 4 d. Prezidentas B. Obama pasirašė, kad jis įsigaliotų (Nr. H.R.1428),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. JAV laisvės įstatymą(5),

–  atsižvelgdamas į Prezidento politikos direktyvoje Nr. 28 (PPD-28) išdėstytą JAV signalų žvalgybos veiklos reformą (PPD-28)(6), 2016 m. vasario 29 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Transatlantiniai duomenų srautai. Pasitikėjimo sugrąžinimas taikant griežtas apsaugos priemones“ (COM(2016) 0117),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. 29 straipsnio darbo grupės nuomonę Nr. 01/2016 dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ sprendimo dėl tinkamumo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2015 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendime byloje C-362/14 Maximillian Schrems prieš Duomenų apsaugos komisarą (Data Protection Commissioner) „saugaus uosto“ sprendimą paskelbė negaliojančiu;

B.  kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendime Byloje Nr. C-362/14 pabrėžė šiuos dalykus:

i.  pagrindinės teisės į asmens duomenų apsaugą, taip pat tada, kai duomenys perduodami už ES ribų, svarbą;

ii.  kad Komisijos „saugaus uosto“ sprendime nebuvo pakankamai duomenų apie apribojimus, taikomus JAV valdžios institucijų prieigai prie duomenų, perduodamų pagal tą sprendimą, ir apie veiksmingą teisinę apsaugą nuo tokio kišimosi;

iii.  kad JAV reikalavimai dėl nacionalinio saugumo, viešojo intereso ir teisėsaugos buvo viršesni už „saugaus uosto“ sistemą, taigi JAV įmonės privalo nesilaikyti „saugaus uosto“ apsaugos taisyklių, kai šios prieštarauja tiems reikalavimams;

iv.  kad valdžios institucijų visuotinė prieiga prie elektroninių komunikacijų turinio kelia pavojų pagrindinei teisei į privatų gyvenimą;

v.  kad tai, jog Komisija priėmė sprendimą, kad trečioji šalis užtikrina tinkamą perduodamų asmens duomenų apsaugos lygį, negali panaikinti ar sumažinti nacionalinių priežiūros institucijų galių nepriklausomai nagrinėti, ar asmens duomenų perdavimai trečiajai šaliai atitinka Duomenų apsaugos direktyvoje nustatytus reikalavimus;

C.  kadangi, negaliojant „saugaus uosto“ sprendimui, duomenis iš ES į JAV perduodančios įmonės susiduria su teisiniu neapibrėžtumu ir galimomis valstybių narių taikomomis vykdymo ir atitikties užtikrinimo priemonėmis, tačiau gali naudotis kitomis duomenų perdavimo į JAV priemonėmis, kaip antai standartinės sutarčių sąlygos (Komisija su užjūrio duomenų tvarkytojais bendraujančioms įmonėms teikia sutarčių sąlygų pavyzdžius) ir įmonėms privalomos taisyklės (įmonės politiką asmens duomenų tarptautinių perdavimų toje pačioje bendrovių grupėje klausimu apibrėžiančių taisyklių rinkinys);

D.  kadangi, nors ES ir JAV „privatumo skydo“ susitarimui verslo bendruomenės atstovai plačiai pritaria, vis dar neaišku, ar naujoji sistema užtikrins ilgalaikį teisinį tikrumą iš ES į JAV duomenis perduodančioms įmonėms;

1.  palankiai vertina Komisijos ir JAV administracijos pastangas iš esmės pagerinti „privatumo skydo“ sistemą, palyginti su „saugaus uosto“ sprendimu, ir pabrėžia transatlantinės prekybos ir bendradarbiavimo svarbą;

2.  pabrėžia, kad geri ES ir JAV santykiai tebeturi lemiamą svarbą abiem partnerėms; taigi pabrėžia, kad reikia rasti JAV ir visos ES susiderėtą sprendimą, kuriuo būtų užtikrinama teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į privatumą;

3.  pripažįsta pasekmes Europos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-362/14 ir ES taisyklių dėl teisės būti pamirštam, kaip nurodyta 2014 m. gegužės 13 d. Europos Teisingumo Teismo sprendime C-131/12 (Google Spain SL Google Inc. prieš AEPD) ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje, įsigaliosiančiame 2018 m., nes jomis jau dabar sudaromos didelės teisinės, ekonominės ir kultūrinės kliūtys ES ir JAV prekybos partneriams;

4.  primena, kad sprendimas dėl tinkamumo ir jo priedai turi atitikti sprendimo byloje Nr. C-362/14 reikalavimus ir jame turi būti nustatomi „tvirti europiečių asmens duomenis tvarkančių įmonių įsipareigojimai ir griežtas jų vykdymo užtikrinimas“, „aiškios apsaugos priemonės ir skaidrumo prievolės, taikomos JAV vyriausybės prieigai prie asmens duomenų“, „taip pat veiksminga ES piliečių teisių apsauga, suteikiant teisių gynimo galimybių“;

5.  ragina Komisiją visapusiškai įgyvendinti 29 straipsnio darbo grupės nuomonėje Nr. 01/2016 dėl sprendimo dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ tinkamumo projekto nurodytas rekomendacijas;

6.  yra susirūpinęs dėl to, kad „privatumo skydo“ sistema gali nevisiškai atitikti ES pagrindinių teisių chartijos, Duomenų apsaugos direktyvos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir atitinkamus ES Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus;

7.  ragina Komisiją neviršyti savo įgyvendinimo įgaliojimų ir nepriimti sprendimo, kad „privatumo skydo“ sistema užtikrina tinkamą apsaugos lygį Jungtinėse Amerikos Valstijose, prieš tai neatlikus visapusiško JAV sistemos vertinimo ir neatsižvelgus į šioje rezoliucijoje akcentuojamas problemas;

8.  pabrėžia poreikį įtraukti dvejų metų laikino galiojimo sąlygą dėl sprendimo dėl tinkamumo galiojimo ir pradėti naujas derybas su JAV dėl pagerinto pagrindo remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei bei Kongresui.

 

(1)

OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)

OL L 350, 2008 12 30, p. 60.

(3)

OL L 119, 2016 5 4, p. 1.

(4)

OL L 119, 2016 5 4, p. 89.

(5)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(6)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

Teisinis pranešimas