Procedură : 2016/2727(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0633/2016

Texte depuse :

B8-0633/2016

Dezbateri :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Voturi :

PV 26/05/2016 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0233

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 408kWORD 79k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.654v01-00
 
B8-0633/2016

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la fluxurile de date transatlantice (2016/2727(RSP))


Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la fluxurile de date transatlantice (2016/2727(RSP))  
B8-0633/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere cadrul legal stabilit de Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 și 21, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 și 52 din aceasta, de Convenția europeană a drepturilor omului, în special articolele 6, 8, 9, 10 și 13, precum și de jurisprudența instanțelor europene privind securitatea, viața privată și libertatea de exprimare,

–  având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(1) (denumită în continuare „Directiva privind protecția datelor”),

–  având în vedere Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)(3) și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului(4),

–  având în vedere Decizia Comisiei 2000/520/CE din 26 iulie 2000 (Decizia privind „sfera de siguranță”),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 27 noiembrie 2013 privind restabilirea încrederii în fluxurile de date dintre UE și SUA (COM(2013)0846) și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 27 noiembrie 2013 privind funcționarea sferei de siguranță din punctul de vedere al cetățenilor UE și al întreprinderilor stabilite în UE (Comunicarea privind „sfera de siguranță”)(COM(2013)0847),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 6 octombrie 2015, pronunțată în cauza C-362/14 P, Maximillian Schrems/comisarul pentru protecția datelor (UE:C:2015:650),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 6 noiembrie 2015 privind transferul datelor cu caracter personal dinspre UE către Statele Unite ale Americii în temeiul Directivei 95/46/CE în urma hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție în cauza C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  având în vedere declarația Grupului de lucru instituit prin articolul 29 privind consecințele hotărârii pronunțate în cauza Schrems din 3 februarie,

–  având în vedere Legea privind căile de atac judiciare din 2015, promulgată de președintele Obama la 24 februarie 2016 (H.R.1428),

–  având în vedere Legea SUA privind libertatea (Freedom Act) din 2015(5),

–  având în vedere reformele legate de activitățile de colectare de informații pe baza semnalelor electromagnetice din SUA prevăzute în Directiva nr. 28 privind politica prezidențială (PPD-28)(6), Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 29 februarie 2016, intitulată „Fluxuri transatlantice de date: restabilirea încrederii prin garanții puternice” (COM(2016)0117),

–  având în vedere avizul nr.1/2016 din 13 aprilie 2016 al Grupului de lucru instituit prin articolul 29 referitor la proiect de decizie privind caracterul adecvat al Scutului de confidențialitate UE-SUA,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 6 octombrie 2015, pronunțată în cauza C-362/14, Maximillian Schrems/comisarul pentru protecția datelor,

B.  întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a subliniat în hotărârea sa în cauza C-362/14 următoarele:

i.  că dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv atunci când datele sunt transferate în afara UE, are un rol important;

ii.  că decizia Comisiei privind „sfera de siguranță” nu conținea suficiente concluzii privind restricțiile legate de accesul autorităților SUA la datele transferate în temeiul deciziei și de existența unei protecții legale efective împotriva unei astfel de ingerințe;

iii.  că cerințele SUA în materie de securitate națională, interes public și aplicare a legii au avut prioritate față de cadrul privind „sfera de siguranță”, astfel încât societățile din SUA trebuie să încalce normele de protecție legate de „sfera de siguranță” dacă sunt în contradicție cu aceste cerințe;

iv.  că accesul general la conținutul comunicațiilor electronice de care beneficiază autoritățile publice compromite dreptul fundamental la respectarea vieții private;

v.  că faptul că există o decizie a Comisiei conform căreia o țară terță asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate nu poate elimina sau reduce competențele autorităților naționale de supraveghere de a verifica în mod independent dacă transferurile de date cu caracter personal către o țară terță respectă cerințele prevăzute în directiva privind protecția datelor;

C.  întrucât, deoarece nu există o decizie privind „sfera de siguranță”, societățile care transferă date din UE către SUA se confruntă cu incertitudine juridică și cu posibile măsuri de asigurare a aplicării și respectării legii luate de statele membre, dar pot folosi alte metode de transfer de date către SUA precum clauzele contractuale standard (Comisia pune la dispoziție modele de condiții contractuale pentru societățile care colaborează cu operatori de date de peste mări) și reguli corporatiste obligatorii (un set de norme care evidențiază politicile unei societăți cu privire la transferurile internaționale de date cu caracter personal în cadrul aceluiași grup corporativ;

D.  întrucât, pe de-o parte, acordul dintre UE și SUA privind „scutul de confidențialitate” a fost salutat la scară largă de reprezentanții comunității de afaceri, dar, pe de altă parte, nu este încă clar dacă noul cadru va oferi o securitate juridică de durată pentru societățile care transferă date din UE către SUA,

1.  salută eforturile depuse de Comisie și de administrația SUA pentru a aduce îmbunătățiri semnificative „scutului de confidențialitate” UE-SUA în comparație cu decizia privind „sfera de siguranță” și subliniază importanța comerțului și a cooperării transatlantice;

2.  subliniază că o relație sănătoasă între UE și SUA are în continuare o importanță vitală pentru ambii parteneri; subliniază, în acest context, că trebuie găsită o soluție negociată de SUA și UE per ansamblu, care să respecte dreptul la protecția datelor și dreptul la viață privată;

3.  ia act de consecințele hotărârii CEJ C-362/14 și ale normelor UE privind dreptul de a fi uitat subliniat în hotărârea CEJ C-131/12 din 13 mai 2014 (Google Spania SL Google Inc./AEPD) și în articolul 17 din Regulamentul general privind protecția datelor, care va intra în vigoare în 2018, care creează deja o breșă de natură juridică, economică și culturală între partenerii comerciali din UE și SUA;

4.  reamintește că decizia privind caracterul adecvat și anexele aferente trebuie să respecte cerințele din hotărârea C-362/14, impunând „obligații riguroase societăților care prelucrează datele europenilor și o aplicare strictă”, „garanții clare și obligații în materie de transparență cu privire la accesului guvernului SUA” și „protejarea efectivă a drepturilor cetățenilor UE, prevăzându-se mai multe căi de atac posibile”;

5.  invită Comisia să aplice pe deplin recomandarea Grupului de lucru instituit prin articolul 29 în avizul său nr.1/2016 referitor la proiectul de decizie privind caracterul adecvat al scutului de confidențialitate UE-SUA;

6.  este îngrijorat din cauza faptului că mecanismul privind „scutul de confidențialitate” nu poate îndeplini pe deplin cerințele Cartei drepturilor fundamentale a UE, ale directivei privind protecția datelor, ale regulamentului general privind protecția datelor și ale hotărârilor aferente atât ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, cât și ale Curții Europene a Drepturilor Omului;

7.  invită Comisia să nu-și depășească competențele de executare, decizând că mecanismul privind „scutul de confidențialitate” asigură un nivel corespunzător de protecție în SUA, fără să realizeze o evaluare completă a sistemului SUA și să țină seama de problemele subliniate în prezenta rezoluție;

8.  subliniază că trebuie introdusă o clauză de caducitate de doi ani pentru valabilitatea deciziei privind caracterul adecvat și demarate o serie de negocieri noi cu SUA privind îmbunătățirea cadrului aferent, care să aibă la bază regulamentul general privind protecția datelor;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și Congresului Statelor Unite ale Americii.

(1)

JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)

JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

(3)

JO L 119, 4.5.2016, p. 1.

(4)

JO L 119, 4.5.2016, p. 89.

(5)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(6)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

Notă juridică