Postopek : 2016/2727(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0633/2016

Predložena besedila :

B8-0633/2016

Razprave :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0233

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 326kWORD 77k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0623/2016
23.5.2016
PE582.654v01-00
 
B8-0633/2016

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o čezatlantskem pretoku podatkov (2016/2727(RSP))


Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o čezatlantskem pretoku podatkov (2016/2727(RSP))  
B8-0633/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju pravnega okvira Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti členov 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 in 21, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 in 52, Evropske konvencije o človekovih pravicah, zlasti členov 6, 8, 9, 10 in 13, ter sodne prakse evropskih sodišč glede varnosti, zasebnosti in svobode govora,

–  ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(1) (v nadaljnjem besedilu: direktiva o varstvu podatkov),

–  ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)(3) ter Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ(4),

–  ob upoštevanju Odločbe Komisije 2000/520/ES z dne 26. julija 2000 (odločba o varnem pristanu),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 27. novembra 2013 o obnovitvi zaupanja v pretok podatkov med EU in ZDA (COM(2013)0846) in sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 27. novembra 2013 o delovanju varnega pristana z vidika državljanov EU in družb, ustanovljenih v EU (sporočilo o varnem pristanu) (COM(2013)0847),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 6. oktobra 2015 v zadevi C-362/14 Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner (EU:C:2015:650),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 6. novembra 2015 o prenosu osebnih podatkov iz EU v Združene države Amerike v skladu z Direktivo 95/46/ES po sodbi Sodišča v zadevi C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  ob upoštevanju izjave delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 z dne 3. februarja 2016 o posledicah sodbe v zadevi Schrems,

–  ob upoštevanju ameriškega zakona o sodnem varstvu (Judicial Redress Act) iz leta 2015, ki ga je 24 februarja 2016 s podpisom sprejel predsednik Obama (H.R.1428),

–  ob upoštevanju ameriškega zakona o svobodi (USA Freedom Act) iz leta 2015(5),

–  ob upoštevanju reform obveščevalnih dejavnosti ZDA pri zaznavanju signalov, določenih v predsedniški politični direktivi 28 (PPD-28)(6), in sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 29. februarja 2016 z naslovom„Čezatlantski pretok podatkov: povrnitev zaupanja z močnimi zaščitnimi ukrepi“ (COM(2016)0117),

–  ob upoštevanju mnenja št. 01/2016 delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 z dne 13. aprila 2016 o osnutku sklepa o ustreznosti zasebnostnega ščita EU-ZDA,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Sodišče Evropske unije v svoji sodbi z dne 6. oktobra 2015 v zadevi C-362/14 Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner razveljavila odločbo o varnem pristanu;

B.  ker je Sodišče Evropske unije v svoji sodbi v zadevi C-362/14 izpostavilo naslednje:

i.  pomen temeljne pravice do varstva osebnih podatkov, tudi ob prenosu podatkov izven EU,

ii.  da v odločbi Komisije o varnem pristanu ni bila v zadostni meri ugotovljena omejitev dostopa javnih organov ZDA do podatkov, prenesenih v skladu z navedeno odločbo, in obstoj učinkovitega pravnega varstva pred takim vmešavanjem,

iii.  da so zahteve ZDA glede nacionalne varnosti, javnega interesa in kazenskega pregona prevladale nad okvirom varnega pristana, tako da ameriška podjetja ne smejo upoštevati zaščitnih pravil iz okvira varnega pristana, kadar bodo ta v nasprotju z omenjenimi zahtevami,

iv.  da splošen dostop javnih organov do vsebine elektronskih sporočil krši temeljno pravico do spoštovanja zasebnega življenja,

v.  da obstoj sklepa Komisije, da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva prenesenih osebnih podatkov, ne more odpraviti ali zmanjšati pristojnosti nacionalnih nadzornih organov, da neodvisno preverjajo, ali je prenos osebnih podatkov v tretjo državo v skladu z zahtevami iz direktive o varstvu podatkov;

C.  ker se v odsotnosti odločbe o varnem pristanu podjetja, ki prenašajo podatke iz Evropske unije v ZDA, soočajo s pravno negotovostjo in možnostjo ukrepov držav članic na področju uveljavljanja zakonov in skladnosti, vendar lahko uporabijo druga orodja za prenos podatkov v ZDA, recimo z uporabo standardnih pogodbenih klavzul (Komisija ponuja predloge za pogodbene pogoje za podjetja, ki poslujejo s čezmorskimi obdelovalci podatkov) in zavezujočih poslovnih pravil (skupek pravil določenega podjetja, ki določa politiko podjetja glede mednarodnih prenosov osebnih podatkov v okviru iste skupine podjetij);

D.  ker je večina predstavnikov poslovne skupnosti pozdravila sporazum o zasebnostnem ščitu EU-ZDA, ni pa še jasno, ali bo novi okvir zagotovil trajno pravno varnost za podjetja, ki prenašajo podatke iz EU v ZDA;

1.  pozdravlja prizadevanja Komisije in vlade ZDA za znatno izboljšanje zasebnostnega ščita EU-ZDA v primerjavi z odločbo o varnem pristanu in poudarja pomen čezatlantske trgovine in sodelovanja;

2.  poudarja, da ostaja zdrav odnos med EU in ZDA izjemno pomemben za oba partnerja; v zvezi s tem poudarja, da je treba najti rešitev s pogajanji med ZDA in EU kot celoto, pri čemer je treba spoštovati pravico do varstva podatkov in pravico do zasebnosti;

3.  je seznanjen s posledicami sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi C-362/14 in s pravili EU o pravici biti pozabljen, kot so določena v sodbi Sodišča v zadevi C-131/12 z dne 13. maja 2014 (Google Spain SL, Google Inc. proti AEPD) in v členu 17 splošne uredbe o varstvu podatkov, ki bo začela veljati leta 2018, zaradi katerih že zdaj prihaja do velikih pravnih, gospodarskih in kulturnih razlik med trgovinskimi partnerji iz EU in ZDA;

4.  opozarja, da mora sklep o ustreznosti s svojimi prilogami ustrezati zahtevam iz sodbe v zadevi C-362/14 in določiti stroge obveznosti za podjetja, ki obravnavajo podatke evropskih državljanov, in dosledno izvajanje, jasne zaščitne ukrepe in obveznosti na področju preglednosti glede dostopa vlade ZDA, ter učinkovito varstvo pravic državljanov EU z več možnostmi uporabe pravnih sredstev;

5.  poziva Komisijo, naj v celoti izvede priporočila iz mnenja št. 01/2016 delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 o osnutku sklepa o ustreznosti zasebnostnega ščita EU-ZDA;

6.  je zaskrbljen, da ureditev zasebnostnega ščita morda ne bo v celoti izpolnila zahtev iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, direktive o varstvu podatkov, splošne uredbe o varstvu podatkov ter ustreznih sodb Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice;

7.  poziva Komisijo, naj ne prekorači svojih izvedbenih pooblastil in odloči, da ureditev zasebnostnega ščita zagotavlja ustrezno raven varstva v ZDA, ne da bi celovito proučila sistem ZDA in upoštevala vprašanja, izpostavljena v tej resoluciji;

8.  poudarja, da je treba v sklep o ustreznosti vključiti dveletno samoderogacijsko klavzulo v zvezi z veljavnostjo sklepa in začeti nova pogajanja z ZDA o izboljšanem okviru na podlagi splošne uredbe o varstvu podatkov;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in kongresu Združenih držav Amerike.

(1)

UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(2)

UL L 350, 30.12.2008, str. 60.

(3)

UL L 119, 4.5.2016, str. 1.

(4)

UL L 119, 4.5.2016, str. 89.

(5)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(6)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

Pravno obvestilo