ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 61k
11.5.2016
PE582.669v01-00
 
B8-0648/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно нестабилността на цените на селскостопанските продукти, причинена от прекратяването на стабилизиращите механизми


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно нестабилността на цените на селскостопанските продукти, причинена от прекратяването на стабилизиращите механизми  
B8-0648/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в доклада за 2016 г. на френския орган за наблюдение на ценообразуването и на маржовете при хранителните продукти се посочва, че цените на селскостопанските продукти и помощите, които получават производителите, не им позволяват да покриват реалните производствени разходи;

Б.  като има предвид, че през 2015 г. на производителите на млади говеда не са достигали средно по 19 евро за 100 килограма живо тегло месо, за да се заплати трудът им и вложеният капитал;

В.  като има предвид, че е налице все по-голямо разкъсване на връзката между цените на селскостопанските продукти и цените за крайните потребители, тъй като първите през 2015 г. са намалели с 2,4% (след един спад от 5,3% през 2014 г.), докато последните са нараснали с 0,5%;

Г.  като има предвид, че това положение се усложнява от хаотичното изменение на цените на селскостопанските продукти (цените на зърнените култури, млякото и месото зависят пряко от предлагането и търсенето в световен мащаб), породено от прекратяването на стабилизиращите механизми (квоти, субсидии, гарантирани цени...);

1.  призовава Комисията и Съвета да възстановят квотите и достойните гарантирани минимални цени и да увеличат митата върху селскостопанските продукти с произход от държави, извършващи неустойчив дъмпинг.

Правна информация