FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 58k
11.5.2016
PE582.669v01-00
 
B8-0648/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om udsving i landbrugspriserne som følge af afskaffelsen af stabiliserende mekanismer


Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om udsving i landbrugspriserne som følge af afskaffelsen af stabiliserende mekanismer  
B8-0648/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at rapporten fra 2016 fra det franske observatorium for prisdannelse og marginer inden for fødevaresektoren viser, at landbrugspriserne og den støtte, som producenterne modtager, ikke gør det muligt at dække de reelle produktionsomkostninger;

B.  der henviser til, at opdrætterne af ungkvæg i 2015 i gennemsnit manglede 19 euro pr. 100 kg levende kød for at kunne dække deres løn og den tilvejebragte kapital;

C.  der henviser til, at der er en stigende mangel på sammenhæng mellem landbrugspriserne og de priser, som den endelige forbruger betaler, idet førstnævnte faldt med 2,4 % i 2015 (efter et fald på 5,3 % i 2014), mens sidstnævnte steg med 0,5 %;

D.  der henviser til, at denne situation forværres af den ujævne udvikling i landbrugspriserne (hvor prisen på korn, mælk og kød afhænger direkte af udbuddet og efterspørgslen på verdensplan), som skyldes afskaffelsen af stabiliserende mekanismer (kvoter, tilskud, prisgarantier osv.);

1.  anmoder Kommissionen og Rådet om at genindføre kvoter og passende garanterede mindstepriser og om at hæve toldafgifterne på landbrugsprodukter fra lande, som på uacceptabel vis praktiserer dumping.

Juridisk meddelelse