ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 381kWORD 61k
11.5.2016
PE582.669v01-00
 
B8-0648/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων που προκαλείται από την κατάργηση των σταθεροποιητικών μηχανισμών


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων που προκαλείται από την κατάργηση των σταθεροποιητικών μηχανισμών  
B8-0648/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση για το 2016 του γαλλικού Παρατηρητηρίου για τη διαμόρφωση των τιμών και των περιθωρίων δείχνει ότι οι τιμές των γεωργικών προϊόντων και οι ενισχύσεις που οι παραγωγοί λαμβάνουν, δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος της παραγωγής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, έλειπαν κατά μέσο όρο 19 ευρώ ανά 100 κιλά κρέατος στους κτηνοτρόφους νεαρών βοοειδών, για να αποζημιωθεί η εργασία τους και το κεφάλαιο που έχουν επενδύσει·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια αυξανόμενη αποσύνδεση μεταξύ των γεωργικών τιμών και των τιμών για τον τελικό καταναλωτή, δεδομένου ότι οι πρώτες μειώθηκαν το 2015 κατά 2,4% (μετά από μείωση 5,3% το 2014), και οι τελευταίες αυξήθηκαν κατά 0,5%·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την ακανόνιστη εξέλιξη των τιμών των γεωργικών προϊόντων (όπου οι τιμές των δημητριακών, του γάλακτος και του κρέατος εξαρτώνται άμεσα από την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση) που προκαλείται από την κατάργηση των σταθεροποιητικών μηχανισμών (ποσοστώσεων, επιδοτήσεων, εγγυημένες εγγυημένων τιμές ...)·

1.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποκαταστήσουν τις ποσοστώσεις και αξιοπρεπείς εγγυημένες ελάχιστες τιμές, και να αυξήσουν τους τελωνειακούς δασμούς για τα γεωργικά προϊόντα από τις χώρες που ασκούν απαράδεκτες πρακτικές ντάμπινγκ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου