ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 60k
11.5.2016
PE582.670v01-00
 
B8-0649/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την υποβολή σε δημοψήφισμα των διαφόρων εμπορικών συμφωνιών που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποβολή σε δημοψήφισμα των διαφόρων εμπορικών συμφωνιών που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση  
B8-0649/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, εναπόκειται στην Επιτροπή να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές συμφωνίες με βάση εντολή του Συμβουλίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγματεύσεων, το κείμενο εγκρίνεται από τα 28 κράτη μέλη στο Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει αναγνώρισης του μεικτού χαρακτήρα της συμφωνίας (δηλαδή ως εμπίπτουσας στις αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών), η ομοφωνία στο Συμβούλιο και επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια δεν είναι αναγκαία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ομολογεί η ίδια η υπουργός Εμπορίου του Καναδά, το 90% του περιεχομένου του κειμένου θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μετά την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτό ανεξάρτητα από την αναγνώριση ή μη του μεικτού χαρακτήρα της συμφωνίας, χωρίς να αναμένεται η επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον μεικτό χαρακτήρα των εν λόγω συμφωνιών·

2.  απαιτεί να μπορούν τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τις εν λόγω συμφωνίες σε δημοψήφισμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου