ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
11.5.2016
PE582.670v01-00
 
B8-0649/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het houden van referenda over de verschillende handelsakkoorden waarover de Europese Unie heeft onderhandeld


Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het houden van referenda over de verschillende handelsakkoorden waarover de Europese Unie heeft onderhandeld  
B8-0649/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het sinds de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon de taak is van de Commissie om te onderhandelen over handelsakkoorden op grond van een mandaat dat verleend wordt door de Raad;

B.  overwegende dat, nadat deze onderhandelingen zijn afgerond, de tekst wordt goedgekeurd door de 28 lidstaten in het kader van de Raad bijeen en door het Europees Parlement;

C.  overwegende dat zolang het gemengde karakter van het akkoord niet erkend is (d.w.z. dat het akkoord zowel onder de bevoegdheid van de Unie valt als onder die van de lidstaten), zijn eenparigheid van stemmen in de Raad en ratificatie door de nationale parlementen niet noodzakelijk;

D.  overwegende dat de Canadese minister van Handel heeft bekend dat 90 % van de inhoud van het akkoord in werking zou kunnen treden na goedkeuring door het Europees Parlement, en wel ongeacht de erkenning van het gemengde karakter van het akkoord, zonder de ratificatie door de nationale parlementen af te wachten;

1.  verzoekt de Commissie het gemengde karakter van deze akkoorden te erkennen;

2.  eist dat de lidstaten referenda houden over deze akkoorden.

Juridische mededeling - Privacybeleid