FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 156kWORD 58k
11.5.2016
PE582.678v01-00
 
B8-0657/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om bekämpning av skatteflykt och skattedumpning från företagens sida


Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet

Förslag till Europaparlamentets resolution om bekämpning av skatteflykt och skattedumpning från företagens sida  
B8-0657/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De multinationella företagen Fiat och Starbucks kommer att tvingas betala tillbaka flera miljoner euro i skatteförmåner som beviljats av Nederländerna och Luxemburg, och som kommissionen anser vara olagliga.

B.  Värdet för den oskäliga konkurrensfördel som Fiat och Starbucks har åtnjutit uppgår enligt kommissionen till 20 respektive 30 miljoner euro.

C.  Kommissionens nuvarande ordförande, Jean-Claude Juncker, har protesterat mot detta beslut och förbehåller sig rätten att bestrida det.

D.  Flera andra multinationella företag är föremål för utredningar, t.ex. Amazon i Luxemburg och Apple i Irland, och kommissionen håller också på att undersöka det belgiska skattesystemet.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta konkreta åtgärder för att bekämpa skattedumpning från företagens sida.

2.  Europaparlamentet kräver att verkliga straff utfärdas för dem som har gjort sig skyldiga till skatteflykt och skattedumpning.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt skydda visselblåsare.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande