Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0660/2016

Ingediende teksten :

B8-0660/2016

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0491

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 245kWORD 58k
10.5.2016
PE582.681v01-00
 
B8-0660/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het verzoek om onmiddellijke stopzetting van de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Edouard Ferrand, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Michał Marusik, Janice Atkinson, Laurenţiu Rebega, Gerolf Annemans, Marcus Pretzell

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het verzoek om onmiddellijke stopzetting van het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen  
B8-0660/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten veel van onze landbouwers ernstig in het nauw zal brengen;

B.  overwegende dat TTIP veel bedenkingen en bezwaren oproept, met name wat de sociale, milieu-, gezondheids- en voedselaspecten ervan betreft;

C.  overwegende dat de TTIP-onderhandelingen buiten ieder werkelijk democratisch proces om verlopen;

D.  overwegende dat TTIP de lidstaten van de Europese Unie zal beletten regels vast te stellen en daarmee waar nodig hun burgers te beschermen;

E.  overwegende dat de clausule over beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) de soevereiniteit van de lidstaten ondergraaft, evenals het beginsel van gelijke rechtspleging voor alle burgers door voor bepaalde gevallen een particuliere rechtspleging te creëren;

1.  eist onmiddellijke stopzetting van de onderhandelingen;

2.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.

Juridische mededeling