PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 59k
5.5.2016
PE582.682v01-00
 
B8-0661/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ogłoszenia Europejskiego Roku Turystyki


Isabella Adinolfi

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ogłoszenia Europejskiego Roku Turystyki  
B8-0661/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ogłaszany regularnie rok europejski odnosi się do konkretnych dziedzin i ma na celu zachęcanie do debaty i dialogu na szczeblu europejskim i krajowym;

B.  mając na uwadze, że sektor turystyki generuje ponad 10% PKB Unii Europejskiej i zatrudnia prawie 10 milionów osób w około 1,8 miliona przedsiębiorstw, oraz że sektor ten w Europie stanowi obecnie około 52% rynku;

C.  mając na uwadze niewiarygodnie wysoką stopę bezrobocia w krajach śródziemnomorskich, zwłaszcza wśród ludzi młodych, a także konieczność zwiększenia konkurencyjności europejskiej turystyki;

1.  zwraca się do Komisji o ogłoszenie Europejskiego Roku Turystyki w celu promowania różnorodności europejskiej turystyki i przyczyniania się do poprawy widoczności poszczególnych podmiotów z tego sektora.

Informacja prawna