PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 60k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zubożenia edukacyjnego


Isabella Adinolfi

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zubożenia edukacyjnego  
B8-0662/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 9 TFUE przewiduje, że przy określaniu i realizacji swoich strategii politycznych i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane również ze zwalczaniem wykluczenia społecznego i z wysokim poziomem kształcenia, oraz że art. 14 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego;

B.  mając na uwadze, że wśród 5 celów, jakie Unia Europejska ma osiągnąć do 2020 r., jest ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących naukę, podniesienie liczby osób w wieku 30-34 lat posiadających dyplom studiów wyższych oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub ubogich i wykluczonych społecznie;

C.  mając na uwadze, że z raportu organizacji Save The Children z dnia 9 maja 2016 r. wynika, że z powodu braku możliwości kształcenia Kampania i Kalabria zajmują smutne pierwsze miejsce we Włoszech pod względem zubożenia edukacyjnego, które pociąga za sobą zubożenie gospodarcze i na odwrót;

1.  zwraca się do Komisji o opracowanie środków, które – zgodnie z zapisem art. 166 TFUE dotyczącego urzeczywistniania polityki kształcenia zawodowego wspierającej i uzupełniającej działania państw członkowskich – będą przyczyniały się do zaradzania sytuacjom stojącym na przeszkodzie pełnemu spełnianiu się każdego obywatela Unii.

Informacja prawna