PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 62k
30.5.2016
PE596.870v01-00
 
B8-0683/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie odpowiedzialności parlamentów narodowych wobec Unii Europejskiej


Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie odpowiedzialności parlamentów narodowych wobec Unii Europejskiej   
B8-0683/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze fakt, że brak demokratycznej kontroli podważa prawomocność projektu europejskiego i zaufanie do niego;

B.  mając na uwadze, że parlamenty narodowe są zgromadzeniami posiadającymi pełną suwerenność, które mogą działać wspólnie, w imieniu poszczególnych narodów europejskich, w sprawowaniu wysokiego poziomu kontroli nad działaniami Unii;

1.  wzywa do wprowadzenia – w ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego – filara międzyparlamentarnego, który organizowałby sieć parlamentów narodowych, umożliwiając im:

–  kontrolę stosowania zasady pomocniczości, którą od tej pory należałoby rozumieć jako pozwalającą Unii na działania pod dwoma łączącymi się warunkami: (1) gdy cele zamierzonego działania nie mogą zostać w zadowalający sposób osiągnięte na szczeblu krajowym oraz (2) gdy demokratyczna kontrola nie zostaje w ten sposób osłabiona;

–  interweniowanie, jeśli taka jest ich wola, w proces decyzyjny UE poprzez wykonywanie prawa weta lub prawa do nieuczestniczenia;

–  monitorowanie zarówno działań wstępnych, jak i następczych dotyczących wszystkich posiedzeń Rady Ministrów na szczeblu UE przez wyspecjalizowane grupy międzyparlamentarne składające się z posłów do parlamentów narodowych;

–  podejmowanie decyzji o charakterze europejskim, które miałyby natychmiastowe zastosowanie w państwach członkowskich, z których posłowie się wywodzą;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna