Procedūra : 2016/2747(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0733/2016

Pateikti tekstai :

B8-0733/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0270

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 469kWORD 83k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.899v01-00
 
B8-0733/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo (2016/2747(RSP))


Matthias Groote S&D frakcijos vardu
Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo  (2016/2747(RSP))  
B8-0733/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB(2),

–  atsižvelgdamas į Komisijos veiksmų planą „Endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijai įgyvendinant Augalų apsaugos produktų ir Biocidinių produktų reglamentus“(3),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių(4),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimą byloje T-521/14 (Švedijos iškeltoje byloje prieš Komisiją, Švedijai pritarė Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Danija, Suomija, Prancūzija ir Nyderlandai)(5),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 17 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 265 ir 266 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 22 d. Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio laišką Europos Parlamento Pirmininkui ((2016)1416502),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Komisija ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 13 d. priima deleguotuosius aktus, kuriuose pateikiami moksliniai kriterijai, kuriais vadovaujantis nustatomos veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininės sistemos ardymo savybės;

B.  kadangi toks pat reikalavimas jau buvo nurodytas Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų, taigi Komisija turėjo ketverius metus šiems moksliniams kriterijams nustatyti;

C.  kadangi, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsniu, veikliosios medžiagos, kurios, remiantis moksliniais kriterijais, kurie turi būti nustatyti, arba, kol tie kriterijai bus nustatyti, remiantis laikinais kriterijais, yra laikomos medžiagomis, turinčiomis endokrininės sistemos ardymo savybių, dėl kurių jos gali sukelti neigiamą poveikį žmonėms, netvirtinamos, išskyrus atvejus, kai taikoma viena iš 5 straipsnio 2 dalyje išvardytų išimčių;

D.  kadangi, remiantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 1 straipsniu, šio reglamento tikslas yra, be kita ko, užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį;

E.  kadangi Komisija vis dar nenustatė mokslinių kriterijų ir juos priimti dabar vėluojama daugiau nei dvejais su puse metų;

F.  kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 15 straipsnio 4 dalimi, Komisija persvarsto šį reglamentą medžiagų, turinčių endokrininės sistemos ardymo savybių, atžvilgiu, Bendrijoje arba tarptautiniu lygmeniu sutarus dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatomos medžiagos, turinčios endokrininės sistemos ardymo savybių, arba ne vėliau kaip 2015 m. sausio 11 d.; kadangi Komisija, nepaisydama savo besąlyginio teisinio įsipareigojimo, dar neatliko šio persvarstymo, nepagrįstai siedama tai su tuo, kad ji dar nenustatė mokslinių kriterijų;

G.  kadangi UNEP/PSO pranešime „Endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų mokslo padėtis 2012 m.“ endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos (ESACHM) vadinamos visuotine grėsme ir teigiama, kad yra daug žmonių, turinčių įvairių su endokrinine sistema susijusių sutrikimų, ir esama tendencijos tokių žmonių skaičiui didėti, be to, nurodoma, kad pastebimas poveikis laukinių gyvūnų populiacijų endokrininei sistemai;

H.  kadangi naujausiame tyrime „Sveikatos priežiūros išlaidos, kurias galima sieti su endokrininę sistemą ardančiomis cheminėmis medžiagomis“, įvertinus penkis įmanomus būdus, kuriais ESACHM gali paveikti sveikatą, daroma išvada, kad, remiantis dabar turimais šaltiniais, socialinė ir ekonominė su ESACHM daromu poveikiu sveikatai susijusi našta ES gali būti labai didelė ir nurodoma, kad ji svyruoja tarp 46 ir 288 mlrd. EUR per metus(6);

I.  kadangi Europos Sąjungos Bendrasis Teismas savo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendime byloje T-521/14 pripažino, kad Komisija pažeidė ES teisės aktą – nepriėmė deleguotųjų aktų siekiant pateikti mokslinius kriterijus, kuriais būtų vadovaujamasi nustatant endokrininės sistemos ardymo savybes;

J.  kadangi Teismas padarė išvadą, jog negalima laikyti, kad Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatyti laikini kriterijai suteikia pakankamai aukšto lygio apsaugą (sprendimo 77 punktas);

K.  kadangi pagrindinė priežastis, kodėl Komisija nesiėmė veiksmų, buvo jos generalinio sekretoriaus 2013 m. liepos 2 d. sprendimas atlikti galimų mokslinių kriterijų socialinio ir ekonominio poveikio vertinimą, įskaitant reglamentavimo pakeitimų nustatymą sektoriaus teisės aktuose (t. y. kitų rizikos vertinimo aspektų bei kitų socialinių ir ekonominių aspektų, kuriais siekiama sumažinti socialinį ir ekonominį poveikį arba užkirsti jam kelią, nustatymą – žr. Komisijos veiksmų plano C skirsnį); kadangi tuo metu po trejus metus trukusio tarnybų darbo buvo parengtas visavertis pasiūlymas dėl mokslinių kriterijų;

L.  kadangi Teismas savo sprendime nurodė, kad Komisija turėjo aiškią, tikslią ir besąlyginę pareigą ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 13 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatyti pirmiau minėti moksliniai kriterijai;

M.  kadangi Teismas taip pat pripažino, jog Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nėra nuostatų, reikalaujančių atlikti rizika grindžiamų mokslinių kriterijų poveikio vertinimą, ir net jei Komisija manė, kad būtina atlikti tokį poveikio vertinimą, tai neatleidžia Komisijos nuo pareigos laikytis reglamente nustatyto termino (sprendimo 74 punktas);

N.  kadangi, be to, Teismas nusprendė, kad moksliniai kriterijai gali būti nustatyti tik objektyviai, remiantis moksliniais duomenimis, susijusiais su endokrinine sistema, neatsižvelgiant į jokius kitus aspektus, ypač ekonominius (sprendimo 71 punktas); kadangi tokiu būdu Teismas išaiškino, kad, priimant sprendimus mokslo klausimais, socialinio ir ekonominio poveikio vertinimas nėra tinkamas;

O.  kadangi, be to, Teismas nusprendė, kad Komisija, naudodamasi įgaliojimais, kuriuos jai suteikė teisės aktų leidėjas, negali ginčyti teisės aktų leidėjo nustatytos vidaus rinkos tobulinimo ir žmonių bei gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos reguliavimo pusiausvyros (sprendimo 72 punktas); kadangi tokiu būdu Teismas išaiškino, jog atliekant vertinimą, susijusį su deleguotojo akto priėmimu, Komisijai nedera vertinti sektoriaus teisės aktų reglamentavimo pakeitimų;

P.  kadangi, remiantis SESV 266 straipsniu, institucija, kurios neveikimas pripažįstamas prieštaraujančiu šiai Sutarčiai, privalo imtis būtinų priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti;

Q.  kadangi 2016 m. vasario mėn. Komisijos narys V. Andriukaitis per Parlamento plenarinį posėdį pareiškė, kad Komisija vis tiek toliau vykdys poveikio vertinimą, nes mano, kad tai naudinga ir netgi labai svarbi priemonė, padėsianti Komisijai ateityje priimti sprendimą dėl kriterijų;

R.  kadangi Komisijos pirmininkas J.-C. Junckeris savo 2016 m. kovo 22 d. laiške Parlamento Pirmininkui M. Schulzui patvirtino, kad, prieš priimdama sprendimą dėl mokslinių kriterijų, Komisija pirma ketina gauti Reglamentavimo patikros valdybos nuomonę dėl poveikio vertinimo, taip patvirtindamas, kad poveikio vertinimas, kurį atlikti nei reikalaujama, nei tinkama ir kurį atliekant nesilaikoma Komisijai suteiktų įgaliojimų apribojimo, bus vykdomas toliau, taip dar labiau vilkinant mokslinių kriterijų priėmimą;

S.  kadangi akivaizdu, jog Komisija dar nesiėmė veiksmų, kad įvykdytų Teismo sprendimą, ir ji toliau pažeidžia ES teisę, kaip pripažino Teismas, taigi dabar ji taip pat pažeidžia SESV 266 straipsnį;

T.  kadangi absoliučiai nepriimtina, kad Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, nesilaikytų Sutarčių nuostatų;

1.  pritaria Bendrajam Teismui, kad sprendžiant dėl mokslinio klausimo Komisijai nedera vykdyti socialinio ir ekonominio poveikio vertinimo ir kad Komisija neturi teisės keisti reguliavimo pusiausvyros, nustatytos pagrindiniame teisės akte, naudodamasi įgaliojimais, jai suteiktais pagal SESV 290 straipsnį, tačiau Komisija vis tiek tą daro atlikdama poveikio vertinimą;

2.  smerkia Komisiją ne tik už tai, kad neįvykdė įsipareigojimo priimti deleguotuosius aktus pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, bet ir už tai, kad nevykdo savo institucinių įsipareigojimų, nustatytų pačiose Sutartyse, ypač SESV 266 straipsnyje;

3.  ragina Komisiją nedelsiant pradėti laikytis savo įsipareigojimų, nustatytų SESV 266 straipsnyje, ir nedelsiant priimti rizika grindžiamus mokslinius kriterijus, kuriais būtų vadovaujamasi nustatant endokrininės sistemos ardymo savybes;

4.  šią rezoliuciją laiko oficialiu pranešimu Komisijai, siekiant ją paraginti imtis veiksmų, kaip apibrėžta SESV 265 straipsnyje;

5.  jei Komisija per du ateinančius mėnesius neapibrėš savo pozicijos, pasilieka teisę pagal SESV 265 straipsnį kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kad jis nustatytų, jog pažeistas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 266 straipsnis;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybos ir Komisijos pirmininkams bei informuoti juos apie balsavimo dėl šios rezoliucijos plenariniame posėdyje rezultatus.

(1)

OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)

OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(3)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(4)

OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

 

 

(6)

http://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf

Teisinis pranešimas