Postupak : 2016/2747(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0734/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0734/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 244kWORD 78k
1.6.2016
PE596.900v01-00
 
B8-0734/2016

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Suda Europske unije od 16. prosinca 2015. (2016/2747(RSP))


Sylvie Goddyn u ime Kluba zastupnika ENF-a

Rezolucija Europskog parlamenta o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Suda Europske unije od 16. prosinca 2015. (2016/2747(RSP))  
B8-0734/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 1999/109/EZ(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(3),

–  uzimajući u obzir presudu Općeg suda Suda Europske unije od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14, Kraljevina Švedska protiv Komisije(4), u kojem je Kraljevina Švedska uz podršku, među ostalima, i Europskog parlamenta, pokrenula postupak protiv Komisije jer Komisija nije donijela delegirane akte u kojima se navode znanstveni kriteriji za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava,

–  uzimajući u obzir članak 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 168. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir članak 17. stavak 8. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 234. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir pismo predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera od 22. ožujka 2016. upućeno predsjedniku Europskog parlamenta ((2016)1416502),

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije za usvajanje nove mjere o bisfenolu A (BPA) u materijalima koji dolaze u dodir s hranom iz studenog 2015. godine(5),

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije od 25. svibnja 2016. o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Suda Europske unije od 16. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Uredba (EU) br. 528/2012 temelji na načelu predostrožnosti i da je njezin cilj zajamčiti da proizvodnja i stavljanje aktivnih tvari i biocidnih proizvoda na raspolaganje na tržištu nemaju štetne posljedice na ljudsko ili životinjsko zdravlje ili neprihvatljive učinke na okoliš;

B.  budući da je, prema Uredbi (EU) br. 528/2012, Komisija trebala najkasnije do 13. prosinca 2013. donijeti delegirane akte u kojima se navode znanstveni kriteriji za utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije koja imaju aktivne tvari i biocidni proizvodi;

C.  budući da Komisija navedene delegirane akte nije donijela ni prije ni nakon 13. prosinca 2013.;

D.  budući da je Opći sud svojom presudom od 16. prosinca 2015. presudio da je Komisija imala jasnu, preciznu i bezuvjetnu obvezu najkasnije do 13. prosinca 2013. donijeti delegirane akte kojima se određuju spomenuti znanstveni kriteriji;

E.  budući da je Opći sud odbio pravnu argumentaciju kojom je Komisija pokušala opravdati svoje neispunjavanje obveze i da je u točki 74. presude nedvosmisleno presudio da se nijednom odredbom Uredbe (EU) br. 528/2012 ne zahtijeva ocjena učinka znanstvenih kriterija utemeljenih na riziku;

F.  budući da je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta 2. veljače 2016. Komisija, koju je predstavljao povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Povilas Andriukaitis, izjavila da je ocjena učinka „koristan, pa čak i neophodan alat na temelju kojeg će Komisija donijeti odluku o kriterijima” i, osim toga, da Komisija namjerava podnijeti „prvo provedbenu uredbu s kriterijima koji će se primjenjivati na kemijske tvari koje potpadaju pod Uredbu o sredstvima za zaštitu bilja i regulatorni postupak s kontrolom, a zatim delegirani akt s kriterijima primjenjivim na temelju Uredbe o biocidnim proizvodima”;

G.  budući da je predsjednik Juncker u svojem gore spomenutom pismu od 22. ožujka 2016. upućenom predsjedniku Europskog parlamenta potvrdio namjeru Komisije da prvo zatraži mišljenje Odbora za regulatorni nadzor o ocjeni učinka, iako je Opći sud ustvrdio da se nijednom odredbom Uredbe (EU) br. 528/2012 ne zahtijeva ocjena učinka znanstvenih kriterija utemeljenih na riziku;

H.  budući da te izjave potvrđuju trajno, stalno i opetovano kršenje Uredbe (EU) br. 528/2012 i presude Općeg suda od 16. prosinca 2015.;

I.  budući da u prvom stavku članka 266. UFEU-a stoji sljedeće: „Institucija čiji je akt proglašen ništavim, ili čije je propuštanje djelovanja proglašeno protivnim Ugovorima, dužna je poduzeti potrebne mjere kako bi postupila sukladno presudi Suda Europske unije.”;

J.  budući da se takvim opetovanim nepoštovanjem te odredbe očito krše Ugovori;

K.  budući da se Uredba (EZ) br. 1935/2004 temelji na načelu da svi materijali ili predmeti koji dolaze u izravan ili neizravan dodir s hranom moraju biti dovoljno inertni da se isključi prijenos tvari na hranu u količinama dovoljno velikima da ugroze zdravlje ljudi ili prouzroče neprihvatljivu promjenu u sastavu hrane ili pogoršanje njezinih organoleptičkih svojstava;

L.  budući da je člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 propisano da, ako na temelju novih informacija ili ponovne procjene postojećih informacija, neka od država članica posjeduje detaljne dokaze za donošenje zaključka da uporaba materijala i predmeta predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ona može privremeno obustaviti ili ograničiti primjenu posebnih odredaba EU-a, kao na primjer onih koje se odnose na plastiku; budući da je Komisija, u skladu s istim pravilima, dužna odlučiti jesu li te mjere potrebne, kad je to primjereno nakon što pribavi mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), te poduzeti korake za njihovo usvajanje ili odbijanje;

M.  budući da je u skladu s tim zaštitnim mjerama više država na nacionalnoj razini zabranilo upotrebu sumnjivih endokrinih disruptora u plastičnim materijalima koji dolaze u dodir s hranom, ali i drugim materijalima kao što su materijali za premazivanje; budući da su Danska i Belgija zabranile upotrebu biosfenola A u materijalima koji dolaze u kontakt s hranom za malu djecu i dojenčad, da ga je Švedska zabranila u materijalima za premazivanje i lakovima za materijal koji dolazi u dodir s hranom za dojenčad i malu djecu, a Francuska u pakiranjima za hranu, ambalaži i priboru za konzumaciju;

N.  budući da se zakonska obveza Komisije na djelovanje odnosi na one države članice koje su se pozvale na razloge da pribjegnu primjeni članka 18. odnosno Francusku, Dansku i Belgiju; budući da su te države članice i Švedska dostavile obavijesti o svojim mjerama u opsegu u kojem su one relevantne za materijale za koje ne postoje posebne usklađene mjere na razini EU-a, u skladu s „postupkom obavještavanja iz Direktive 2015/1535”;

O.  budući da se Uredba (EZ) br. 1907/2006 temelji na načelu osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša;

1.  ističe propust Komisije da osigura visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša;

2.  podsjeća da Komisija nije ispunila svoju obvezu da u skladu sa zahtjevom iz Uredbe (EU) br. 528/2012 donese delegirane akte;

3.  podsjeća da je Komisija imala obvezu navesti znanstvene kriterije za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava aktivnih tvari i biocidnih proizvoda, a da je prema smjernicama Komisije za bolju regulativu od 19. svibnja 2015. uloga ocjena učinka da se prikupe dokazi na temelju kojih će se ocijeniti jesu li buduća zakonodavna i nezakonodavna djelovanja Unije opravdana i kako se ona mogu najbolje osmisliti da bi se postigli željeni ciljevi mjera;

4.  smatra neprihvatljivim da Komisija čak i nakon osuđujuće presude Općeg suda od 16. prosinca 2015. nije podnijela delegirane akte kojima se određuju konkretni znanstveni kriteriji za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava aktivnih tvari i biocidnih proizvoda;

5.  osuđuje kao lažne i isprazne pokušaje Komisije da odgodi vlastito djelovanje i njezine pokušaje da opravda nužnost usvajanja ocjene učinka koja nije propisana zakonodavstvom kad je već postalo javno da je pod utjecajem industrijskih lobija, WTO-a i Sjedinjenim Američkih Država da ne objavi znanstvene kriterije za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava;

6.  ističe da Komisija i dalje krši Ugovore jer nije poduzela sve mjere nužne da postupi u skladu s presudom Općeg suda;

7.  poziva Komisiju da dozvoli državama članicama da same odluče o zabrani upotrebe i uvoza proizvoda koje smatraju endokrinim disruptorima;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)

SL L 338, 13.11.2004., str. 4.

(3)

SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(4)

Presuda Općeg suda od 16. prosinca 2015., Kraljevina Švedska protiv Komisije, predmet T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(5)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_sante_534_bpa_measure_en.pdf (na engleskom)

Pravna napomena