Proċedura : 2016/2747(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0734/2016

Testi mressqa :

B8-0734/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 08/06/2016 - 12.18
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :


MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 490kWORD 80k
1.6.2016
PE596.900v01-00
 
B8-0734/2016

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar l-interferenti endokrinali: sitwazzjoni attwali wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP))


Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-interferenti endokrinali: sitwazzjoni attwali wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni(3),

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-16 ta' Diċembru 2015 fil-Kawża T-521/14, ir-Renju tal-Iżvezja v Il-Kummissjoni Ewropea(4), li fiha r-Renju tal-Iżvezja, sostnut minn, inter alia, il-Parlament Ewropew, fetaħ proċedimenti kontra l-Kummissjoni talli naqset milli tadotta atti delegati li jistabbilixxu kriterji xjentifiċi speċifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet ta' interferenti endokrinali,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 168 tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 17(8) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u l-Artikolu 234 tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-ittra tat-22 ta' Marzu 2016 mill-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker lill-President tal-Parlament Ewropew ((2016)1416502),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal miżura ġdida dwar il-bisfenol A (BPA) f'materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel, ta' Novembru 2015(5),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni tal-25 ta' Mejju 2016 dwar l-interferenti endokrinali: sitwazzjoni attwali wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi r-Regolament (UE) Nru 528/2012 hu bbażat fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u hu mmirat biex jiżgura li l-manifattura u t-tqegħid għad-disponibilità fis-suq ta' sustanzi attivi u prodotti bijoċidali ma jirriżultawx f'effetti ta' ħsara għas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew f'effetti inaċċettabbli fuq l-ambjent;

B.  billi, skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012, il-Kummissjoni kienet rikjesta li, sa mhux aktar tard mit-13 ta' Diċembru 2013, tadotta atti delegati li jispeċifikaw il-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet ta' interferenti endokrinali ta' sustanzi attivi u prodotti bijoċidali;

C.  billi l-Kummissjoni ma adottatx l-atti delegati msemmija hawn fuq, la qabel u lanqas wara t-13 ta' Diċembru 2013;

D.  billi l-Qorti Ġenerali ddeċidiet fis-sentenza tagħha tas-16 ta' Diċembru 2015 li l-Kummissjoni kellha obbligu ċar, preċiż u mingħajr kundizzjonijiet li tadotta atti delegati li jistabbilixxu l-kriterji xjentifiċi msemmija hawn fuq sa mhux aktar tard mit-13 ta' Diċembru 2013;

E.  billi l-Qorti Ġenerali rrifjutat argument legali speċifiku li ressqet il-Kummissjoni biex tiġġustifika n-nuqqas ta' azzjoni tagħha u, fil-paragrafu 74 tas-sentenza tagħha ddeċidiet mingħajr ekwivoċi li l-ebda dispożizzjoni fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 ma tirrikjedi valutazzjoni tal-impatt tal-kriterji bbażati fuq riskji xjentifiċi;

F.  billi, waqt is-seduta plenarja tal-Parlament tat-2 ta' Frar 2016, il-Kummissjoni, irrappreżentata mill-Kummissarju għas-Saħħa u s-Sikurezza tal-Ikel, Vytenis Povilas Andriukaitis, ħabbret li valutazzjoni tal-impatt "taġixxi bħala għodda utli u anke essenzjali biex tiggwida d-deċiżjoni futura tagħha dwar il-kriterji" u, barra minn hekk, li l-Kummissjoni kellha l-intenzjoni li tippreżenta "l-ewwel nett, regolament ta' implimentazzjoni li jinkludi l-kriterji li se jiġu applikati għas-sustanzi kimiċi li jaqgħu taħt ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti u taħt l-hekk imsejħa proċedura regolatorja bi skrutinju" u t-"tieni nett, att delegat li jkun fih kriterji applikabbli skont ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali";

G.  billi l-President Juncker ikkonferma, fl-ittra tiegħu tat-22 ta' Marzu 2016 lill-President tal-Parlament Ewropew imsemmija qabel, l-intenzjoni tal-Kummissjoni li, inizjalment, titlob l-opinjoni tal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju rigward il-valutazzjoni tal-impatt, għalkemm il-Qorti Ġenerali ddikjarat li l-ebda dispożizzjoni fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 ma tirrikjedi valutazzjoni tal-impatt tal-kriterji bbażati fuq ir-riskji xjentifiċi;

H.  billi dawk id-dikjarazzjonijiet huma konferma ta' ksur kontinwu, kostanti u ripetut tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 u tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta' Diċembru 2015;

I.  billi l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 266 tat-TFUE jiddikjara li "l-istituzzjoni, korp jew organu li l-att tiegħu ikun ġie iddikjarat null jew li n-nuqqas tiegħu li jaġixxi jkun ġie iddikjarat kuntrarju għat-Trattati għandu jkun marbut li jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonforma ruħu mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea";

J.  billi, għaldaqstant, tali nuqqas ta' konformità ripetut jirrappreżenta ksur ċar tat-Trattati;

K.  billi Regolament (KE) Nru 1935/2004 huwa ibbażat fuq il-prinċipju li kull materjal jew oġġett maħsub biex jiġi f'kuntatt dirett jew indirett mal-ikel għandu jkun inerti biżżejjed li tipprekludi milli jiġu trasferiti sustanzi fl-ikel fi kwantitajiet kbar biżżejjed li jistgħu jipperikolaw is-saħħa tal-bniedem jew iġibu bidla inaċċettabbli fil-komposizzjoni tal-oġġetti tal-ikel jew deterjorament fil-karatteristiċi organolettiċi tiegħu;

L.  billi l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 jipprovdi li meta, Stat Membru, bħala riżultat ta' informazzjoni ġdida jew ta' stima mill-ġdid ta' informazzjoni eżistenti jkollu raġunijiet dettaljati sabiex jikkonkludi li l-użu ta' xi materjal jew oġġett huwa ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem, dan jista' temporanjament jissospendi jew jirrestrinġi l-applikazzjoni ta' regoli speċifiċi tal-UE bħal dawk għal plastiks; billi, skont l-istess regoli, il-Kummissjoni mbagħad hija obbligata li tiddeċiedi jekk dawn il-miżuri humiex meħtieġa, jekk ikun il-każ wara li tinkiseb opinjoni mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), u li tieħdu azzjoni sabiex jew jadottahom jew inkella tirrifjutahom;

M.  billi bosta Stati Membri introduċew projbizzjonijiet nazzjonali fuq l-użu ta' interferenti endokrinali suspettati f'materjali tal-plastik li jiġu f'kuntatt mal-ikel f'dawn il-miżuri ta' salvagwardja, kif ukoll materjal ieħor bħal kisjiet; billi d-Danimarka u l-Belġju introduċew projbizzjonijiet nazzjonali fuq l-użu tal-BPA f'materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel għat-trabi u t-tfal żgħar, kif għamlet l-Isvezja fir-rigward ta' kisjiet u verniċ għall-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel għat-trabi u t-tfal żgħar biss, u Franza fir-rigward tal-imballaġġ kollu tal-ikel, il-kontenituri u l-għodda tal-kċina;

N.  billi l-obbligu legali tal-Kummissjoni li taġixxi japplika għal dawk l-Istati Membri li invokaw raġunijiet bħal dawn biex jużaw l-Artikolu 18, jiġifieri Franza, id-Danimarka u l-Belġju; billi dawn l-Istati Membri kif ukoll l-Isvezja nnotifikaw il-miżuri tagħhom sa fejn huma relevanti għal materjali li għalihom ma jeżistux miżuri speċifiċi armonizzati fil-livell tal-UE skont il-"proċedura ta' notifika 2015/1535";

O.  billi r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 hu bbażat fuq il-prinċipju li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent;

1.  Jenfasizza n-nuqqas tal-Kummissjoni li tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent;

2.  Ifakkar li l-Kummissjoni naqset milli tikkonforma mal-obbligu tagħha li tadotta atti delegati kif rikjest mir-Regolament (UE) Nru 528/2012;

3.  Ifakkar li l-obbligu tal-Kummissjoni kien li tispeċifika l-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet ta' interferenti endokrinali ta' sustanzi attivi u prodotti bijoċidali, filwaqt li, skont il-Linji Gwida dwar Regolamentazzjoni Aħjar tal-Kummissjoni tad-19 ta' Mejju 2015, ir-rwol tal-valutazzjonijiet tal-impatt hu li tinġabar evidenza biex jiġi valutat jekk l-azzjoni leġiżlattiva jew mhux leġiżlattiva tal-Unjoni fil-ġejjieni hijiex ġustifikata u dwar l-aħjar mod li bih tista' tfassal azzjoni ta' dan it-tip biex jinkisbu l-objettivi politiċi mixtieqa;

4.  Jikkunsidra li hu inaċċettabbli li, anke wara l-kundanna mill-Qorti Ġenerali fis-sentenza tagħha tas-16 ta' Diċembru 2015, il-Kummissjoni naqset milli tipproponi l-atti delegati li jistabbilixxu l-kriterji xjentifiċi speċifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet ta' interferenti endokrinali ta' sustanzi attivi u prodotti bijoċidali;

5.  Jikkundanna bħala mhux ġenwini u mingħajr raġuni t-tentattivi tal-Kummissjoni li jdewmu l-azzjoni tagħha stess, u t-tentattiv tagħha biex tiġġustifika l-ħtieġa li tadotta valutazzjoni tal-impatt mhux meħtieġa mil-leġiżlazzjoni, meta kien diġà sar pubbliku l-fatt li hi qed tkun influwenzata minn lobbisti industrijali, id-WTO u l-Istati Uniti tal-Amerika biex ma tippubblikax il-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet ta' interferenti endokrinali;

6.  Jevidenzja ksur ulterjuri tat-Trattati min-naħa tal-Kummissjoni, peress li l-Kummissjoni ma ħaditx il-miżuri kollha meħtieġa biex tikkonforma mas-sentenza tal-Qorti Ġenerali;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tippermetti lill-Istati Membri jiddeċiedu li jipprojbixxu l-użu u l-importazzjoni ta' prodotti li huma jikkunsidraw bħala interferenti endokrinali;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

 

(1)

ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)

ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

(3)

ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(4)

Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta' Diċembru 2015, ir-Renju tal-Iżvezja v Il-Kummissjoni Ewropea, Każ T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(5)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_sante_534_bpa_measure_en.pdf.

Avviż legali