Postup : 2016/2747(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0734/2016

Predkladané texty :

B8-0734/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 253kWORD 81k
1.6.2016
PE596.900v01-00
 
B8-0734/2016

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o endokrinných disruptoroch: situácia v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP))


Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF

Uznesenie Európskeho parlamentu o endokrinných disruptoroch: situácia v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0734/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(3),

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie zo 16. decembra 2015 vo veci T-521/14 Švédske kráľovstvo vs. Európska komisia(4), v ktorej Švédske kráľovstvo podporované okrem iného Európskym parlamentom podalo žalobu proti Európskej komisii za neprijatie delegovaných aktov týkajúcich sa špecifikácie vedeckých kritérií na určenie vlastností spôsobujúcich narušenie endokrinnej sústavy,

–  so zreteľom na článok 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 168 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 17 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii a článok 234 TFEÚ,

–  so zreteľom na list predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera z 22. marca 2016 adresovaný predsedovi Európskeho parlamentu ((2016)1416502),

–  so zreteľom na návrh Komisie nových opatrení týkajúcich sa bisfenolu A (BPA) v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami z novembra 2015(5),

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 25. mája 2016 o endokrinných disruptoroch: situácia v nadväznosti na rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nariadenie (EÚ) č. 528/2012 vychádza zo zásady predbežnej opatrnosti a jeho cieľom je zaistiť, aby výroba účinných látok a biocídnych výrobkov a ich sprístupňovanie na trhu nemali škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat alebo neprijateľné účinky na životné prostredie;

B.  keďže podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012 mala Komisia najneskôr do 13. decembra 2013 prijať delegované akty na vymedzenie vedeckých kritérií na určenie vlastností účinných látok a biocídnych výrobkov spôsobujúcich narušenie endokrinného systému;

C.  keďže Komisia ani pred 13. decembrom 2013, ani po tomto dátume takéto delegované akty neprijala;

D.  keďže Všeobecný súd vo svojom rozsudku zo 16. decembra 2015 rozhodol, že Komisia mala jasnú, presnú a bezpodmienečnú povinnosť prijať najneskôr do 13. decembra 2013 delegované akty stanovujúce uvedené vedecké kritériá;

E.  keďže Všeobecný súd zamietol osobitný právny argument Komisie, ktorý predložila s cieľom odôvodniť neprijatie aktov, a v bode 74 rozsudku jednoznačne rozhodol, že žiadne ustanovenie v nariadení (EÚ) č. 528/2012 nevyžaduje posúdenie vplyvu, pokiaľ ide o vedecké kritériá založené na riziku;

F.  keďže na plenárnej schôdzi Parlamentu 2. februára 2016 Komisia, ktorú zastupoval člen Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Povilas Andriukaitis, oznámila, že posúdenie vplyvu funguje ako užitočný a dokonca podstatný nástroj, ktorým sa má riadiť jej budúce rozhodnutie o kritériách, a že okrem toho mala v úmysle predložiť, po prvé, vykonávacie nariadenie obsahujúce kritériá platné pre chemické látky, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín a na ktoré sa vzťahuje regulačný postup s kontrolou;

G.  keďže predseda Komisie Juncker vo svojom liste z 22. marca 2016 adresovanom predsedovi Európskeho parlamentu potvrdil zámer Komisie získať najskôr stanovisko výboru pre kontrolu regulácie v súvislosti s posudzovaním vplyvu, hoci Všeobecný súd uviedol, že žiadne ustanovenie v nariadení (EÚ) č. 528/2012 nevyžaduje posúdenie vplyvu, pokiaľ ide o vedecké kritériá založené na riziku;

H.  keďže tieto vyhlásenia potvrdzujú pokračujúce, nepretržité a opakované porušovanie nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a rozsudku Všeobecného súdu zo 16. decembra 2015;

I.  keďže v článku 266 ZFEÚ prvom odseku sa uvádza, že „Inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agentúra, ktorej akt bol vyhlásený za neplatný alebo ktorej nečinnosť bola vyhlásená za odporujúcu zmluvám, je povinná urobiť nevyhnutné opatrenia, aby vyhovela rozsudku Súdneho dvora Európskej únie“;

J.  keďže takéto opakované porušovanie je preto jasným porušením zmlúv;

K.  keďže nariadenie (ES) č. 1935/2004 vychádza zo zásady, že akýkoľvek materiál alebo predmet určený na styk s potravinami priamo alebo nepriamo, musí byť dostatočne stály, aby sa zabránilo prechodu látok do potravín v množstve schopnom ohroziť zdravie ľudí alebo spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení potraviny alebo v zhoršení jej organoleptických vlastností;

L.  keďže v článku 18 nariadenia (ES) č. 1935/2004 sa stanovuje, že pokiaľ má členský štát v dôsledku nových informácií alebo prehodnotenia doterajších informácií dostatočný dôvod dospieť k záveru, že používanie materiálu alebo predmetu ohrozuje zdravie ľudí, môže dočasne pozastaviť alebo obmedziť pôsobnosť príslušných právnych predpisov, ako sú predpisy týkajúce sa plastov; keďže podľa tých istých predpisov má Komisia povinnosť rozhodnúť, či sú tieto opatrenia potrebné, prípadne po získaní stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), a vykonať kroky na ich prijatie alebo zamietnutie;

M.  keďže niekoľko členských štátov na základe týchto ochranných opatrení vydalo vnútroštátne zákazy používania pravdepodobných endokrinných disruptorov v plastových materiáloch určených na styk s potravinami, ako aj v iných materiáloch, ako sú nátery; keďže Dánsko a Belgicko zaviedli vnútroštátne zákazy používania BPA v materiáloch určených na styk s potravinami pre dojčatá a malé deti, a tiež Švédsko na nátery a laky v materiáloch určených na styk s potravinami pre dojčatá a malé deti a Francúzsko vo všetkých potravinových obaloch, nádobách a potrebách pre domácnosť;

N.  keďže zákonná povinnosť Komisie konať sa vzťahuje na tie členské štáty, ktoré uplatnili článok 18 z týchto dôvodov, konkrétne Francúzsko, Dánsko a Belgicko; keďže tieto členské štáty spolu so Švédskom svoje opatrenia oznámili, pretože sú relevantné pre materiály, v súvislosti s ktorými na úrovni EÚ neexistujú osobitné harmonizované opatrenia, ako sa stanovuje v smernici 2015/1535 o postupe pri poskytovaní informácií;

O.  keďže nariadenie (ES) č. 1907/2006 vychádza zo zásady zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia,

1.  zdôrazňuje, že Komisia nedokázala zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia si nesplnila povinnosť a neprijala delegované akty, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) č. 528/2012;

3.  pripomína, že Komisia bola povinná vymedziť vedecké kritériá na určenie vlastností účinných látok a biocídnych produktov spôsobujúcich narušenie endokrinného systému, zatiaľ čo podľa usmernení Komisie o lepšej tvorbe práva z 19. mája 2015 je úlohou posúdení vplyvu zhromaždiť dôkazy umožňujúce posúdiť, či je budúce legislatívne alebo nelegislatívne opatrenie Únie odôvodnené a ako najlepšie navrhnúť takéto opatrenie, aby sa dosiahli stanovené politické ciele;

4.  považuje za neprijateľné, že Komisia aj po vynesení rozsudku Všeobecného súdu zo 16. decembra 2015 nenavrhla delegované akty na vymedzenie osobitných vedeckých kritérií na určenie vlastností účinných látok a biocídnych výrobkov spôsobujúcich narušenie endokrinného systému;

5.  odsudzuje falošné a bezvýznamné pokusy, ktorými sa Komisia snaží odkladať svoje kroky, ako aj jej snahy odôvodniť, že potrebuje prijať posúdenie vplyvu, ktoré právne predpisy nevyžadujú, keď už preniklo na verejnosť, že ju ovplyvňujú priemyslové záujmové skupiny, WTO a Spojené štáty americké, aby nezverejnila vedecké kritéria na určenie vlastností spôsobujúce narušenie endokrinného systému;

6.  poukazuje na ďalšie porušenie zmlúv, ktorého sa dopustila Komisia, pretože neprijala všetky potrebné opatrenia, aby vyhovela rozsudku Všeobecného súdu;

7.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom umožnila rozhodovať o zákaze používania a dovozu výrobkov, ktoré považujú za endokrinné disruptory;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(3)

Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)

Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2015, Švédske kráľovstvo vs Európska komisia, vec T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(5)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_sante_534_bpa_measure_en.pdf.

Právne oznámenie