Procedūra : 2016/2747(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0735/2016

Pateikti tekstai :

B8-0735/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0270

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 491kWORD 80k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.901v01-00
 
B8-0735/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo (2016/2747(RSP))


Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo“ (2016/2747(RSP))  
B8-0735/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (Bendrojo Teismo trečiosios kolegijos) sprendimą Švedijos Karalystė / Europos Komisija, T-521/14, „Ieškinys dėl neveikimo – Mokslinių kriterijų, kuriais vadovaujantis nustatomos endokrininės sistemos ardymo savybės, nustatymas – Komisijos nepriėmimas deleguotųjų aktų – Pareiga imtis veiksmų“,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į SESV 265 ir 266 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos (ES) sutarties 17 straipsnio 8 dalį ir į SESV 234 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 22 d. Komisijos Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio laišką Europos Parlamento Pirmininkui ((2016)1416502),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, remiantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 1 straipsniu, juo siekiama pagerinti vidaus rinkos veikimą taikant suderintas biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo taisykles, tuo pačiu metu užtikrinant aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį;

B.  kadangi šio reglamento nuostatos grindžiamos atsargumo principu, kuriuo remiantis siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms;

C.  kadangi vidaus rinkos veikimo gerinimo ir biocidinių produktų pripažinimo tarpusavyje procesai vyko sklandžiai;

D.  kadangi, siekiant apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką, vadovaudamasi Reglamentu (ES) Nr. 528/2012 Komisija turėjo ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 13 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų apibrėžti moksliniai kriterijai aktyviųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti, kad kenksmingąsias medžiagas būtų galima uždrausti;

E.  kadangi Komisijos sudaryta ir Jungtinio tyrimų centro (JRC) koordinuojama Ekspertų patariamoji grupė endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų klausimais dar 2013 m. kovo 28 d. patvirtino esminių mokslinių problemų, susijusių su endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų nustatymu ir apibūdinimu, ataskaitą;

F.  kadangi 2014 m. kovo 3 d. Švedijos valdžios institucijos paragino Komisiją imtis veiksmų vadovaujantis SESV 265 straipsniu ir priimti atitinkamus deleguotuosius aktus;

G.  kadangi Komisija minėtų deleguotųjų aktų nepriėmė nei iki 2013 m. gruodžio 13 d., nei vėliau;

H.  kadangi Teisingumo Teismas savo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendime byloje T-521/14 pažymėjo, kad Komisija turėjo aiškią, apibrėžtą ir besąlygišką pareigą ne vėliau nei 2013 m. gruodžio 13 d. priimti deleguotuosius aktus pirmiau minėtiems moksliniams kriterijams nustatyti;

I.  kadangi Teisingumo Teismas savo sprendimo 74 punkte nedviprasmiškai paaiškino, kad nė viena Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostata nėra reikalaujama atlikti mokslinių rizika grindžiamų kriterijų poveikio vertinimo, taigi atmetė konkretų teisinį argumentą, kurį Komisija pateikė siekdama pagrįsti, kodėl vėluojama priimti kriterijus;

J.  kadangi 2016 m. vasario mėn. Parlamento plenariniame posėdyje Komisijai atstovavęs už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Povilas Andriukaitis paskelbė, kad poveikio vertinimai yra naudinga ir netgi esminė priemonė Komisijos būsimajam sprendimui dėl kriterijų pagrįsti; kadangi, pirma, Komisija ketina pateikti įgyvendinimo reglamentą – į jį bus įtraukti kriterijai, kurie bus taikomi cheminėms medžiagoms, patenkančios į Augalų apsaugos produktų reglamento ir reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymo sritį – ir, antra, deleguotąjį aktą, į kurį bus įtraukti pagal Biocidinių produktų reglamentą taikytini kriterijai;

K.  kadangi Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris savo 2016 m. kovo 22 d. laiške Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui patvirtino, kad Komisija pirma ketina gauti Reglamentavimo patikros valdybos nuomonę dėl poveikio vertinimo, nors Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nė viena Reglamento Nr. 528/2012 nuostata nėra reikalaujama atlikti mokslinių rizika grindžiamų kriterijų poveikio vertinimo;

L.  kadangi tik atskleidus šio poveikio vertinimo ir dar nepristatytų mokslinių kriterijų turinį būtų galima vertinti poveikio vertinimo įtaką kriterijams;

M.  kadangi šie pareiškimai ir užsitęsęs Komisijos neveiklumas patvirtina, kad Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 ir 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas nepertraukiamai, nuolat ir pakartotinai pažeidžiami;

1.  apgailestauja, kad Komisija nevykdo savo pareigos priimti deleguotuosius aktus, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 528/2012;

2.  primena, kad endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos yra dažna nervinių elgesio sutrikimų, krūties vėžio, gimdos gleivinės vėžio, kiaušidžių vėžio, prostatos vėžio, sėklidžių vėžio, skydliaukės vėžio, nepalankios nėštumo baigties, lytinių organų deformacijos, nutukimo ir 2 tipo diabeto priežastis;

3.  primena, kad Komisija turėjo pareigą apibrėžti mokslinius kriterijus endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti; pažymi, jog, remiantis geresnio reglamentavimo gairėmis, poveikio vertinimų vaidmuo apima įrodymų rinkimą siekiant nuspręsti, ar būsimieji teisėkūros ar su teisėkūra nesusiję ES veiksmai turi pagrindo, ir kaip tokių veiksmų turėtų būti imamasi norint, kad būtų pasiekti pageidaujami politikos tikslai;

4.  mano, kad politikos galimybės, nustatytos atlikus poveikio vertinimą, jokiu būdu neturėtų būti svarbios apibrėžiant mokslinius kriterijus, susijusius su endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis ar tam tikrų medžiagų poveikiu sveikatai;

5.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl nutekintos informacijos, kurią gavo tinklas „Pesticide Action Network (PAN) Europe“ ir kuria remiantis deleguotųjų aktų, apimančių kriterijus veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis nustatyti, priėmimas buvo atidėtas dėl JAV prekybos pareigūnų spaudimo Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) kontekste;

6.  mano, jog tenka apgailestauti, kad Komisija nepaisė Švedijos valdžios institucijų 2014 m. vasario mėn. raginimo imtis veiksmų ir per du mėnesius priimti deleguotuosius aktus;

7.  pakartoja, kad, Teisingumo Teismo sprendimu, Komisija turėtų atsieti bet kokius ekonominius interesus nuo savo pareigos apibrėžti kriterijus veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis nustatyti;

8.  mano, jog nepriimtina, kad net po 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo Komisija nepriėmė deleguotųjų aktų, kuriuose būtų pateikti konkretūs kriterijai veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis nustatyti;

9.  primena, kad byloje prie Komisiją Švedijos Karalystę parėmė Danijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Prancūzijos Respublika, Suomijos Respublika ir Europos Parlamentas;

10.  pabrėžia, kad nedelsiant ir besąlygiškai turėtų būti apibrėžti kriterijai veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis nustatyti ir kad jie turėtų būti pagrįsti atsargumo principu ir nepriklausomais moksliniais įrodymais;

11.  pabrėžia, kad Komisijos nesugebėjimas vykdyti savo pareigos pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, tai, kad ji nepaiso 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje T-521/14, ir savo ruožtu, jos nesugebėjimas konkrečiomis priemonėmis apsaugoti visuomenės sveikatos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos griežtai smerktini;

12.  primena, jog Reglamento (ES) Nr. 528/2012 83 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotus įgaliojimus; pabrėžia, kad sprendimu atšaukti nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas;

13.  primena, kad tol, kol netaikomi suderinti kriterijai, valstybės narės gali priimti nacionalinius kriterijus ir savo nuožiūra drausti kenksmingąsias medžiagas;

14.  pabrėžia, jog galimų naujų teisinių veiksmų prieš Komisiją poveikis bus ribotas, nes galimame sprendime tik dar kartą galėtų būti konstatuota, kad Komisijos neveiklumas neteisėtas;

15.  pripažįsta, kad šiuo etapu tik politiniais Europos Parlamento ir valstybių narių veiksmais būtų galima apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 528/2012;

16.  primena, kad Parlamentas turi teisę veiksmingai reaguoti į Komisijos poziciją taikydamas politinę kontrolę, kurią Komisijos atžvilgiu jis vykdo pagal ES sutarties 14 straipsnį; pažymi, kad šios politinės kontrolės rezultatas galėtų būti siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija dėl to, kad ji pažeidžia Sąjungos teisė aktus;

17.  pažymi, jog ši politinė kontrolė gali apimti galimybę atšaukti įgaliojimus, kurie Reglamente (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 3 dalimi Komisijai buvo suteikti tam, kad ji apibrėžtų kriterijus endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis nustatyti;

18.  kol kas ragina valstybes nares priimti savo kriterijus ir imtis griežtų ir būtinų veiksmų siekiant savarankiškai saugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką, nes Komisija atsisako vykdyti šią užduotį;

19.  ragina Komisiją netrukdyti taikyti nacionalinio lygmens priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą, gyvūnų sveikatą ir aplinką; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją nesiimti jokių pažeidimo tyrimų ar pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, kaip tai buvo padaryta Prancūzijos atveju dėl bisfenolio A;

20.  taigi pareiškia, kad Europos Parlamentas netoleruos jokio tolesnio Komisijos vėlavimo ar neveiklumo;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL L 167, 2012 6 27, р. 1.

Teisinis pranešimas