Postup : 2016/2747(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0737/2016

Předložené texty :

B8-0737/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/06/2016 - 12.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 263kWORD 72k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke za skupinu PPE
Julie Girling za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání,(1)

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14 (žaloba podaná Švédskem proti Komisi, přičemž Švédsko podpořil Evropský parlament, Rada Evropské unie, Dánsko, Finsko, Francie a Nizozemsko),(2)

–  s ohledem na článek 266 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na dopis předsedy Komise Jean-Clauda Junckera ze dne 22. března 2016 adresovaný předsedovi Evropského parlamentu ((2016)1416502),

–  s ohledem na konsenzuální prohlášení Německého spolkového institutu pro posouzení rizik (Bundesinstitut für Risikobewertung) o vědeckých zásadách pro identifikaci chemických látek způsobujících endokrinní poruchy,(3)

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle článku 5 nařízení (EU) č. 528/2012 nelze schvalovat účinné látky, které podle všeho vedou k narušování endokrinní činnosti a které mohou mít u lidí nežádoucí účinky, ať už na základě vědeckých kritérií, která mají být stanovena, nebo na základě předběžných kritérií, pokud vědecká kritéria nebyla přijata, s výjimkou případů, kdy platí některá z odchylek uvedených v čl. 5 odst. 2;

B.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 je Komise povinna do 13. prosince 2013 přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností účinných látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

C.  vzhledem k tomu, že v rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14 se uvádí, že Komise tím, že do prosince 2013 nepřijala akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, porušila právo EU;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 266 SFEU je orgán, jehož nečinnost byla prohlášena za odporující Smlouvám, povinen přijmout nezbytná opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora Evropské unie; vzhledem k tomu, že článek 266 SFEU nestanoví lhůtu pro přijetí opatření uložených v rozsudku, avšak z judikatury vyplývá, že danému orgánu má být za tímto účelem vyměřena „přiměřená lhůta“;

E.  vzhledem k tomu, že předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém dopise ze dne 22. března 2016 adresovaném předsedovi Parlamentu Martinu Schulzovi potvrdil, že Komise hodlá přijmout dva samostatné akty koncem června; vzhledem k tomu, že dne 2. února 2016 komisař Andriukaitis informoval Parlament o tom, že Komise má v úmyslu navrhnout vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti před začátkem léta;

1.  zdůrazňuje, že Komise měla jasnou, přesně vymezenou a bezpodmínečnou povinnost přijmout do 13. prosince 2013 akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise odložila zahájení analýzy dopadu, což následně vedlo k politováníhodným neustálým prodlevám při přijímání nezbytných opatření v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 528/2012; chápe nicméně, že dosáhnout vědeckého konsenzu ohledně toho, jak by taková kritéria měla být stanovena, je obtížné;

3.  souhlasí s Tribunálem, že analýza dopadů nezprošťuje Komisi povinnosti dodržet lhůtu, která byla stanovena pro přijetí aktů v přenesené pravomoci; souhlasí nicméně se zásadami Komise pro zlepšování právní úpravy, podle nichž tyto analýzy představují klíčový prvek při posuzování navržených legislativních opatření;

4.  vyzývá Komisi, aby splnila svou povinnost vyplývající z článku 266 SFEU a přijala vědecké kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, která budou řádně vědecky podložená a vhodná pro regulační účely;

5.  bere na vědomí, že Komise zohlednila rozsudek Soudního dvora tím, že se veřejně zavázala, že do konce června navrhne dvě opatření: prováděcí nařízení obsahující kritéria, jež budou uplatněna na chemické látky spadající do působnosti nařízení o přípravcích na ochranu rostlin, a akt v přenesené pravomoci obsahující kritéria platná podle nařízení o biocidních přípravcích;

6.  konstatuje, že prvořadým cílem Parlamentu je co nejrychlejší přijetí řádně vědecky podložených kritérií pro regulační účely; domnívá se, že právní účinky případné nové žaloby pro nečinnost by byly omezené, protože je vysoce pravděpodobné, že akty v přenesené pravomoci mohou být předloženy během soudního řízení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Rady a předsedovi Komise.

 

(1)

Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Právní upozornění