Menetlus : 2016/2747(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0737/2016

Esitatud tekstid :

B8-0737/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/06/2016 - 12.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 168kWORD 66k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast Euroopa Kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel
Julie Girling fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast Euroopa Kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Üldkohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust kohtuasjas T-521/14 (Rootsi Kuningriik vs. komisjon, milles Rootsit toetasid Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Taani, Soome, Prantsusmaa ja Madalmaad)(2),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu (ELi) toimimise lepingu artiklit 266,

–  võttes arvesse komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri 22. märtsi 2016. aasta kirja Euroopa Parlamendi presidendile ((2016)1416502),

–  võttes arvesse Saksa Föderaalse Riskihindamise Instituudi (BfR) üksmeelset avaldust sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlaks määramise teaduslike põhimõtete kohta(3),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 5 on sätestatud, et toimeaineid, mida saab kas kindlaks määratavate teaduslike kriteeriumide alusel või, kuni nende kriteeriumide vastuvõtmiseni, ajutiste kriteeriumide alusel pidada aineteks, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju, ei kiideta heaks, välja arvatud juhul, kui on kohaldatav üks artikli 5 lõikes 2 osutatud eranditest;

B.  arvestades, et kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõikega 3 võtab komisjon hiljemalt 31. detsembril 2013 vastu delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid toimeainete ja biotsiidide endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu Üldkohus sedastas kohtuasjas T-521/14 16. detsembril 2015. aastal tehtud otsuses, et komisjon on rikkunud ELi õigust, kuna ta ei võtnud 2013. aasta detsembriks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks;

D.  arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 266 kohaselt nõutakse institutsioonilt, organilt või asutuselt, kelle toimingu tegematajätmine on tunnistatud aluslepingutega vastuolus olevaks, Euroopa Liidu Kohtu otsuse täitmiseks vajalike meetmete võtmist; arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 266 ei ole sätestatud kohtuotsuse täitmiseks vajalike meetmete vastuvõtmise tähtaega, kuid kohtupraktikas antakse institutsioonile selleks „mõistlik aeg“;

E.  arvestades, et komisjoni president Jean-Claude Juncker kinnitas oma 22. märtsi 2016. aasta kirjas Euroopa Parlamendi presidendile Martin Schulzile, et komisjon kavatseb juuni lõpuks vastu võtta kaks eraldi õigusakti; arvestades, et komisjoni volinik Andriukaitis andis Euroopa Parlamendile 2. veebruaril 2016. aastal teada, et komisjon kavatseb ettepaneku, mis käsitleb teaduslikke kriteeriumeid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks, esitada enne suve;

1.  rõhutab, et komisjonil oli selge, täpne ja tingimusteta kohustus võtta hiljemalt 31. detsembril 2013. aastal vastu delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks;

2.  peab kahetsusväärseks, et komisjon lükkas mõjuanalüüsi alguse edasi, mille tagajärjel on määruse (EL) nr 528/2012 täitmiseks vajalike meetmete vastuvõtmine kahjuks viibinud; tunnistab aga, et selliste kriteeriumide kindlaks määramise viisi osas on keeruline teadlaste üksmeelt saavutada;

3.  nõustub Üldkohtu väitega, et mõjuanalüüs ei vabastanud komisjoni kohustusest pidada delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise tähtajast kinni; nõustub aga komisjoni parema õigusloome põhimõttega, mille kohaselt on mõjuanalüüsid kavandatud seadusandlike meetmete hindamisel peamine element;

4.  palub komisjonil täita ELi toimimise lepingu artiklist 266 tulenevat kohustust võtta vastu endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemise teaduslikud kriteeriumid, mis on teaduslikult põhjendatud ja täidavad regulatiivset eesmärki;

5.  märgib, et komisjon võttis Euroopa Kohtu otsust arvesse, sest ta andis avalikult lubaduse esitada juuni lõpuks kahed meetmed: rakendusmäärus, mis sisaldab kriteeriume, mida kohaldatakse taimekaitsevahendite määruse kohaldamisalasse kuuluvate keemiliste ainete suhtes, ning delegeeritud õigusakt biotsiidide määruse raames kohaldatavate kriteeriumite kohta;

6.  märgib, et Euroopa Parlamendi esmane eesmärk on, et põhjendatud ja regulatiivset eesmärki täitvad teaduslikud kriteeriumid võetaks vastu võimalikult kiiresti; on seisukohal, et tegevusetusega seotud võimaliku uue hagi õiguslikud tagajärjed oleksid piiratud, sest on väga tõenäoline, et delegeeritud õigusakt võetakse vastu ajal, mil kohtumenetlus on alles pooleli;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsiooni ettepanek nõukogu eesistujale ja komisjonile presidendile.

(1)

ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Õigusalane teave