Eljárás : 2016/2747(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0737/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0737/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 264kWORD 72k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a hormonháztartást zavaró anyagokról: az Európai Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke a PPE képviselőcsoport nevében
Julie Girling az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a hormonháztartást zavaró anyagokról: az Európai Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,(1)

–  tekintettel a Törvényszék által a T-521/14. sz., Svédország kontra Bizottság ügyben 2015. december 16-án hozott ítéletre (amely ügyben Svédországot támogatta az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, Dánia, Finnország, Franciaország és Hollandia),(2)

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 266. cikkére,

–  tekintettel a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker 2016. március 22-i, az Európai Parlament elnökének címzett levelére ((2016)1416502),

–  tekintettel a Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) a hormonháztartást zavaró vegyi anyagok meghatározására vonatkozó tudományos elvekről szóló konszenzusos nyilatkozatára,(3)

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az 528/2012/EU rendelet 5. cikke szerint a megállapítandó tudományos kritériumok alapján, vagy e kritériumok elfogadásáig ideiglenes kritériumok alapján az endokrin rendszert zavaró tulajdonságokkal rendelkezőnek tekintett, emberekben esetleg nemkívánatos hatásokat kiváltó hatóanyagok nem hagyhatók jóvá, kivéve, ha az 5. cikk (2) bekezdésében említett eltérések egyike alkalmazandó;

B.  mivel az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottságnak legkésőbb 2013. december 13-ig a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságai tudományos kritériumainak meghatározására vonatkozóan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell elfogadnia;

C.  mivel a Törvényszék a T-521/14 sz. ügyben 2015. december 16-án hozott ítéletében kijelentette, hogy a Bizottság megsértette az uniós jogot azzal, hogy elmulasztotta 2013. decemberig elfogadni az endokrin rendszert károsító tulajdonságok tudományos kritériumait meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat;

D.  mivel az EUMSZ 266. cikke szerint az az intézmény, amelynek mulasztását az Európai Unió Bírósága a Szerződésekkel ellentétesnek nyilvánította, köteles megtenni az Európai Unió Bírósága ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket; mivel az EUMSZ 266. cikke nem ír elő határidőt az ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések elfogadására, azonban az ítélkezési gyakorlatból következően „ésszerű határidőt” kell biztosítani az intézménynek e célból;

E.  mivel Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke a Martin Schulznak, a Parlament elnökének írt 2016. március 22-i levelében megerősítette a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy két különálló jogi aktust fogad el június végéig; mivel Andriukaitis biztos 2016. február 2-án arról tájékoztatta a Parlamentet, hogy a Bizottság a nyár kezdete előtt javaslatot kíván benyújtani az endokrin rendszert károsító tulajdonságok tudományos kritériumainak meghatározására vonatkozóan;

1.  hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak egyértelmű, pontos és feltétel nélküli kötelezettsége volt, hogy az endokrin rendszert károsító tulajdonságok tudományos kritériumainak meghatározására vonatkozóan 2013. december 13-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el;

2.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság elhalasztotta a hatásvizsgálat megkezdését, ami aztán a jelenleg is tartó, sajnálatos késedelmekhez vezetett az 528/2012/EU rendeletnek való megfeleléshez szükséges intézkedések elfogadását illetően; elismeri azonban, hogy nehéz tudományos konszenzust kialakítani az ilyen kritériumok meghatározásáról;

3.  egyetért a Törvényszékkel abban, hogy a hatásvizsgálat nem mentesítette a Bizottságot azalól, hogy betartsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására kijelölt határidőt; egyetért azonban a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó elveivel, melyek szerint a hatásvizsgálatok kulcsfontosságú elemei a javasolt jogalkotási intézkedések értékelésének;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen eleget az EUMSZ 266. cikke szerinti kötelezettségének és fogadja el a hormonháztartást zavaró tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumokat, amelyeknek tudományosan megalapozottaknak és a szabályozási céloknak megfelelőeknek kell lenniük;

5.  elismeri, hogy a Bizottság figyelembe vette a Bíróság ítéletét azáltal, hogy nyilvánosan kötelezettséget vállalt arra, hogy június végéig javaslatot nyújt be két intézkedésre vonatkozóan: egy végrehajtási rendeletre, amely tartalmazza a növényvédő szerekről szóló rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagokra alkalmazandó kritériumokat, valamint egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusra, amely a biocid termékekről szóló rendelet értelmében alkalmazandó kritériumokat tartalmazza;

6.  elismeri, hogy a Parlament elsődleges célja, hogy a lehető leghamarabb a szabályozási céloknak megfelelő, megalapozott tudományos kritériumokat fogadjanak el; úgy véli, hogy a mulasztás miatt teendő esetleges új intézkedés joghatása korlátozott lenne, mivel igen valószínű, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására sor kerülne a bírósági eljárás ideje alatt;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalási indítványt a Tanács és a Bizottság elnökének.

(1)

HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Jogi nyilatkozat