Procedură : 2016/2747(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0737/2016

Texte depuse :

B8-0737/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 402kWORD 75k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke în numele Grupului PPE
Julie Girling în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide,(1)

–  având în vedere hotărârea pronunțată de Tribunal la 16 decembrie 2015 în cauza T-521/14 (cauză inițiată de Suedia împotriva Comisiei, Suedia fiind sprijinită de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Danemarca, Finlanda, Franța și Țările de Jos),(2)

–  având în vedere articolul 266 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere scrisoarea Președintelui Jean-Claude Juncker, din 22 martie 2016, adresată Președintelui Parlamentului European ((2016)1416502),

–  având în vedere declarația de consens a Institutului federal german pentru evaluarea riscurilor (BfR) privind principiile științifice pentru identificarea perturbatorilor endocrini,(3)

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, substanțele active despre care se consideră că ar avea proprietăți care afectează sistemul endocrin și care ar putea avea efecte negative asupra omului, fie pe baza unor criterii științifice ce urmează să fie stabilite, fie pe baza unor criterii interimare până la adoptarea criteriilor științifice, nu sunt aprobate, cu excepția cazului în care se aplică una dintre derogările menționate la articolul 5 alineatul (2);

B.  întrucât, potrivit articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, Comisia adoptă, până cel târziu la 13 decembrie 2013, acte delegate în care să specifice criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin ale substanțelor active și ale produselor biocide;

C.  întrucât, în hotărârea sa din 16 decembrie 2015 pronunțată în cauza T-521/14, Tribunalul a declarat că Comisia a încălcat legislația Uniunii deoarece nu a acționat pentru a adopta, până în decembrie 2013, acte delegate care să specifice criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin;

D.  întrucât, potrivit articolului 266 din TFUE, instituția a cărei inacțiune a fost declarată contrară tratatelor este obligată să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene; întrucât articolul 266 din TFUE nu prevede niciun termen limită pentru adoptarea măsurilor în vederea respectării hotărârii, dar din jurisprudență rezultă că instituției i se acordă „o perioadă de timp rezonabilă” în acest scop;

E.  întrucât Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a confirmat în scrisoarea sa din 22 martie 2016 adresată Președintelui Parlamentului, Martin Schulz, intenția Comisiei de a adopta două acte separate până la sfârșitul lunii iunie; întrucât comisarul Andriukaitis a informat Parlamentul la 2 februarie 2016 cu privire la intenția Comisiei de a propune criterii științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin până la începutul verii,

1.  subliniază că Comisia avea obligația clară, precisă și necondiționată de a adopta acte delegate privind specificarea criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin, până la 13 decembrie 2013;

2.  regretă că demararea studiului de impact a fost amânată de către Comisie, ceea ce a dus la întârzieri permanente și nedorite în ceea ce privește adoptarea măsurilor necesare pentru respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012; recunoaște, cu toate acestea, că este dificil să se ajungă la un consens științific privind modul în care ar trebui stabilite aceste criterii;

3.  este de acord cu Tribunalul că studiul de impact nu exonerează Comisia de obligația de a se conforma termenului stabilit pentru adoptarea actelor delegate; este, totuși, de acord cu principiile Comisiei referitoare la o mai bună legiferare, care prevăd că studiile de impact reprezintă un element esențial al evaluării măsurilor legislative propuse;

4.  invită Comisia să-și respecte obligația, în temeiul articolului 266 din TFUE, de a adopta criterii științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin, care să fie riguroase din punct de vedere științific și adecvate scopului reglementării;

5.  ia act de faptul că Comisia a ținut seama de hotărârea Curții de Justiție, angajându-se public să propună două măsuri până la sfârșitul lunii iunie: un regulament de punere în aplicare care prevede criteriile ce vor fi aplicate substanțelor chimice care intră sub incidența Regulamentului privind produsele fitosanitare și un act delegat care să conțină criterii aplicabile în temeiul Regulamentului privind produsele biocide”;

6.  ia act de faptul că scopul principal al Parlamentului este adoptarea în cel mai scurt timp posibil a unor criterii științifice riguroase adecvate scopului reglementării; consideră că efectele juridice ale unei noi acțiuni în constatarea abținerii de a acționa ar fi limitate, având în vedere că este foarte probabil ca adoptarea actului delegat să aibă loc în timpul procedurii judiciare;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta propunere de rezoluție Președintelui Consiliului și Președintelui Comisiei.

(1)

JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Notă juridică