Postup : 2016/2747(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0737/2016

Predkladané texty :

B8-0737/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 176kWORD 72k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o endokrinných disruptoroch: situácia v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke v mene skupiny PPE
Julie Girling v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o endokrinných disruptoroch: situácia v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní,(1)

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. decembra 2015 vo veci T-521/14 (vec predložilo Švédsko proti Komisii, pričom ho podporuje Európsky parlament, Rada Európskej únie, Dánsko, Fínsko, Francúzsko a Holandsko),(2)

–  so zreteľom na článok 266 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na list predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera z 22. marca 2016 adresovaný predsedovi Európskeho parlamentu ((2016)1416502),

–  so zreteľom na konsenzuálne vyhlásenie Nemeckého federálneho inštitútu pre posudzovanie rizika o vedeckých zásadách týkajúcich sa identifikácie endokrinných disruptorov, (3)

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 sa účinné látky, ktoré sa považujú za látky majúce vlastnosti narušujúce endokrinný systém, ktoré môžu mať škodlivé účinky u ľudí, buď na základe vedeckých kritérií, ktoré sa majú konkretizovať alebo pred ich prijatím, na základe predbežných kritérií, neschvaľujú, ak neplatí jedna z výnimiek uvedených v článku 5 ods. 2;

B.  keďže podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 mala Komisia najneskôr do 13. decembra 2013 prijať delegované akty na vymedzenie vedeckých kritérií na určenie vlastností účinných látok a biocídnych výrobkov narúšajúcich endokrinný systém;

C.  keďže Všeobecný súd Európskej únie vyhlásil v rozsudku zo 16. decembra 2015 vo veci T-521/14, že Komisia porušila právne predpisy EÚ tým, že nekonala a do decembra 2013 neprijala delegované akty týkajúce sa konkretizácie vedeckých kritérií na určenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém;

D.  keďže podľa článku 266 ZFEÚ inštitúcia, ktorej akt bol vyhlásený za neplatný alebo ktorej nečinnosť bola vyhlásená za odporujúcu zmluvám, je povinná urobiť nevyhnutné opatrenia, aby vyhovela rozsudku Súdneho dvora Európskej únie; keďže článok 266 ZFEÚ nestanovuje žiadnu lehotu na prijatie opatrení s cieľom vyhovieť rozsudku, ale z judikatúry vyplýva, že inštitúcii by na tento účel mala byť stanovená primeraná lehota;

E.  keďže predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom liste z 22. marca 2016 adresovanom predsedovi Parlamentu Martinovi Schulzovi potvrdil zámer Komisie prijať dva samostatné akty do konca júna; keďže komisár Andriukaitis 2. februára 2016 informoval Parlament o zámere Komisie navrhnúť do leta vedecké kritériá na určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém;

1.  zdôrazňuje, že Komisia mala jasnú, presnú a bezpodmienečnú povinnosť prijať delegované akty v súvislosti s vedeckými kritériami na určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém do 13. decembra 2013;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia odložila začiatok analýzy dosahu, čo následne viedlo k neustálym a nešťastným oneskoreniam v prijímaní potrebných opatrení na dosiahnutie súladu s nariadením (EÚ) č. 528/2012; uznáva však, že je náročné dosiahnuť vedecký konsenzus v tom, ako by sa takéto kritériá mali určiť;

3.  súhlasí so všeobecným súdom, že analýza dosahu nezbavila Komisiu povinnosti splniť lehotu stanovenú pre prijatie delegovaných aktov; súhlasí však so zásadami Komisie týkajúcimi sa lepšej právnej regulácie, ktoré stanovujú, že analýzy dosahu sú kľúčovým prvkom v hodnotení navrhovaných legislatívnych opatrení;

4.  vyzýva Komisiu, aby si plnila svoju povinnosť podľa článku 266 ZFEÚ prijať vedecké kritériá na určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém, ktoré sú vedecky podložené a vhodné na regulačné účely;

5.  uznáva, že Komisia vzala na vedomie rozsudok Súdneho dvora tým, že sa verejne zaviazala do konca júna navrhnúť dve opatrenia: vykonávacie nariadenie obsahujúce kritériá, ktoré sa budú vzťahovať na chemické látky spadajúce pod nariadenie o ochrane rastlín, a delegovaný akt obsahujúci kritériá uplatniteľné podľa nariadenia o biocídnych produktoch;

6.  uznáva, že hlavným cieľom Parlamentu je, aby sa podložené vedecké kritériá vhodné na regulačné účely prijali čo najskôr; domnieva sa, že právne účinky možnej novej žaloby pre nečinnosť by boli obmedzené, keďže je vysoko pravdepodobné, že k prijatiu delegovaného aktu môže dôjsť počas postupu na Súde;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Rady a predsedovi Komisie.

(1)

Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Právne oznámenie