Postopek : 2016/2747(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0737/2016

Predložena besedila :

B8-0737/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 321kWORD 72k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke v imenu skupine PPE
Julie Girling v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta  o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Evropski parlament,

  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov(1),

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. decembra 2015 v zadevi T-521/14 (Švedska proti Komisiji, pri čemer je Švedska imela podporo Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije, Danske, Finske, Francije in Nizozemske),(2)

–  ob upoštevanju člena 266 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju pisma predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja predsedniku Evropskega parlamenta z dne 22. marca 2016 ((2016)1416502),

–  ob upoštevanju izjave o soglasju nemškega zveznega inštituta za oceno tveganja glede znanstvenih načel za opredelitev endokrinih motilcev(3),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 528/2012 na podlagi znanstvenih meril, ki jih je treba določiti, ali, pred sprejetjem teh meril, na podlagi začasnih meril ne odobrijo aktivne snovi, za katere se šteje, da imajo lastnosti endokrinih motilcev, ki imajo lahko negativne učinke na ljudi, razen če velja ena od izjem iz člena 5(2);

B.  ker bi morala Komisija v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 najpozneje do 13. decembra 2013 sprejeti delegirane akte v zvezi z znanstvenimi merili za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev pri aktivnih snoveh in biocidnih proizvodih;

C.  ker je Splošno sodišče Evropske unije v svoji sodbi z dne 16. decembra 2015 v zadevi T-521/14 zapisalo, da je Komisija kršila zakonodajo EU, ker do decembra 2013 ni sprejela delegiranih aktov za določitev znanstvenih meril za določitev lastnosti endokrinih motilcev;

D.  ker mora v skladu s členom 266 PDEU institucija, ki je z opustitvijo ukrepanja kršila Pogodbi, sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Sodišča Evropske unije; ker člen 266 PDEU ne določa časovnega roka za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe, v skladu s sodno prakso pa se v ta namen instituciji določi razumen rok;

E.  ker je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker v svojem pismu predsedniku Parlamenta Martinu Schulzu z dne 22. marca 2016 potrdil, da namerava Komisija do konca junija sprejeti dva ločena akta; ker je komisar Andriukaitis 2. februarja 2016 Parlament obvestil, da namerava Komisija pred poletjem sprejeti znanstvena merila za določitev lastnosti endokrinih motilcev;

1.  poudarja, da je imela Komisija jasno, natančno in nepogojno obveznost, da do 13. decembra 2013 sprejme delegirane akte za določitev znanstvenih meril za določitev lastnosti endokrinih motilcev;

2.  obžaluje, da je Komisija odložila začetek priprave analize učinka, kar je povzročilo sedanje nepotrebne zamude pri sprejetju ukrepov za zagotavljanje skladnosti z uredbo (EU) št. 528/2012; kljub temu priznava, da je težko najti znanstveno soglasje glede načina določanja teh meril;

3.  se strinja s Splošnim sodiščem, da Komisija zaradi analize učinka ni bila oproščena obveznosti glede upoštevanja roka za sprejetje delegiranih aktov; vendar se strinja z načeli Komisije o boljši pripravi zakonodaje, ki določajo, da so analize učinkov ključne za oceno predlaganih zakonodajnih ukrepov;

4.  poziva Komisijo, naj izpolni svoje obveznosti iz člena 266 PDEU in sprejme znanstvena merila za določitev lastnosti endokrinih motilcev, ki bodo znanstveno zanesljiva in ustrezala regulativnemu namenu;

5.  ugotavlja, da je Komisija upoštevala sodbo Sodišča, saj se je javno zavezala, da bo do konca junija predlagala dva ukrepa: izvedbeno uredbo z merili, ki se bodo uporabljala za kemične snovi, ki jih ureja uredba o fitofarmacevtskih sredstvih, in delegirani akt z merili, ki se bodo uporabljala v okviru uredbe o biocidnih proizvodih;

6.  ugotavlja, da je glavni cilj Parlamenta kar najhitrejše sprejetje trdnih znanstvenih meril, ki bodo ustrezala regulativnemu namenu; meni, da bi bili pravni učinki morebitnega novega postopka zaradi neizpolnitve obveznosti omejeni, saj je zelo verjetno, da bi bil delegirani akt sprejet v času sodnega postopka;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj ta predlog posreduje predsedniku Sveta in predsedniku Komisije.

 

(1)

UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Pravno obvestilo