Процедура : 2016/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0738/2016

Внесени текстове :

B8-0738/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0270

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 548kWORD 79k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP))


Гербен-Ян Гербранди от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г.  (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди(1),

–  като взе предвид пътната карта на Комисията за формулиране на критериите за определяне на нарушителите на функциите на ендокринната система в контекста на прилагането на Регламента за продуктите за растителна защита и Регламента за биоцидите(2),

–  като взе предвид решението на Общия съд на Европейския съюз от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14 (дело, образувано от Швеция срещу Комисията, като Швеция е подкрепена от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Дания, Финландия, Франция и Нидерландия)(3),

–  като взе предвид член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 265 и 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид писмото от 22 март 2016 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер до председателя на Европейския парламент ((2016)1416502),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012, Комисията приема, не по-късно от 13 декември 2013 г., делегирани актове, дефиниращи научни критерии за определянето на свойствата на активните вещества и биоцидите, водещи до нарушения на ендокринната система;

Б.  като има предвид, че Комисията все още не е приела научните критерии, които понастоящем отбелязват повече от две години и половина закъснение;

В.  като има предвид, че Общият съд на Европейския съюз заяви в своето решение от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14, че Комисията е нарушила правото на ЕС като не е приела делегирани актове за уточняване на научните критерии за определяне на свойствата, водещи до нарушения в ендокринната система;

Г.  като има предвид, че в своето решение Съдът се произнесе, че Комисията е имала ясно, точно и безусловно задължение да приеме делегирани актове за определяне на посочените по-горе научни критерии не по-късно от 13 декември 2013 г.;

Д.  като има предвид, Съдът заявява също така, че в никоя разпоредба в Регламент (ЕС) № 528/2012 не се изисква извършване на оценка на въздействието на научните основани на риска критерии, и дори ако Комисията счита, че такава оценка на въздействието бе необходима, тя не освобождава Комисията от спазването на крайния срок, определен в регламента (точка 74 от решението);

Е.  като има предвид, че освен това Съдът постанови, че уточняването на научни критерии може да бъде направено единствено по обективен начин въз основа на научни данни, свързани с ендокринната система, независимо от каквито и да било други съображения, и по-специално от икономически такива (параграф 71 от решението); като има предвид, че по този начин Съдът изясни, че оценката на социално-икономическото въздействие не е целесъобразна в контекста на вземането на решения по научни въпроси;

Ж.  като има предвид, че Съдът освен това постанови, че Комисията, в контекста на прилагането на правомощията, делегирани ѝ от законодателя, не може да поставя под съмнение определения от законодателя регулаторен баланс между усъвършенстването на вътрешния пазар, от една страна, и защитата на здравето на хората, здравето на животните и околната среда, от друга (точка 72 от решението); като има предвид, че по този начин Съдът изясни, че не е целесъобразно Комисията да оценява регулаторните промени на секторното законодателство като част от оценката на въздействието, свързана с приемането на делегиран акт;

З.  като има предвид, че съгласно член 266 от ДФЕС институцията, чийто акт е бил отменен или чието бездействие е било обявено за противоречащо на Договорите, е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз;

И.  като има предвид, че на пленарното заседание на Парламента през февруари 2016 г. г-н Витянис Андрюкайтис, член на Комисията, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните, обяви, че въпреки всичко Комисията ще продължи извършването на оценката на въздействието, тъй като го счита за „полезен и дори съществен инструмент за направляване на бъдещото ѝ решение относно критериите“;

Й.  като има предвид, че Комисията е длъжна да извърши оценки на въздействието за законодателни и незаконодателни инициативи, които се очаква да окажат значително икономическо, екологично или социално въздействие, с цел да бъдат набелязани алтернативни решения, което означава, че оценките на въздействието са ценни инструменти за подпомагане на регулаторните органи при оценката на възможните варианти на политики след като бъдат изяснени съответните научни въпроси;

К.  като има предвид, че председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в своето писмо от 22 март 2016 г. до председателя на Парламента Мартин Шулц , потвърди намерението на Комисията първо да поиска становището на регулаторния контролен съвет за оценка на въздействието, преди вземането на решение относно научните критерии;

Л.  като има предвид, че следователно няма съмнение, че Комисията все още не е предприела действия, за да се съобрази с решението на Съда, а вместо това продължава да извършва своето нарушение на правото на ЕС, установено от Съда, и че съответно Комисията понастоящем е в нарушение и на член 266 от ДФЕС;

М.  като има предвид, че е абсолютно неприемливо Комисията в качеството си на пазител на Договорите да не спазва Договорите;

1.  изразява съгласие с Общия съд, че не е целесъобразно Комисията да извършва социално-икономическа оценка на въздействието с оглед на уточняването на научен въпрос и че Комисията няма право да променя регулаторния баланс, предвиден в основополагащ акт, чрез прилагането на правомощия, които са ѝ делегирани по силата на член 290 от ДФЕС – въпрос, който при все това Комисията ще оцени в своята оценка на въздействието;

2.  осъжда Комисията не само за неизпълнението от нейна страна на задължението ѝ да приеме делегирани актове съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012, но освен това и за неизпълнението на институционалните ѝ задължения, предвидени в самите договори, по-специално в член 266 от ДФЕС;

3.  призовава Комисията незабавно да изпълни задълженията си по член 266 от ДФЕС и да приеме незабавно основани на риска научни критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система;

4.  подкрепя използването от страна на Комисията на оценки на въздействието във връзка с нейни инициативи на правилния етап на регулаторния процес с цел подобряването на вземането на решения и законодателните процедури чрез извършване на оценка на възможни варианти на политиките и техните последствия, след като бъдат разрешени научните въпроси;

5.  счита, че настоящата резолюция представлява официално уведомление до Комисията за необходимостта да предприеме действия по смисъла на член 265 от ДФЕС;

6.  запазва правото си съгласно член 265 от ДФЕС да сезира Съда на Европейския съюз с цел установяване на нарушението на разпоредбите на член 266 от ДФЕС, ако Комисията не определи позицията си в рамките на следващите два месеца;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящото предложение за резолюция, както и да съобщи резултата от гласуването на това предложение в пленарна зала, съответно на председателя на Съвета и на председателя на Комисията.

(1)

OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Правна информация