Postup : 2016/2747(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0738/2016

Předložené texty :

B8-0738/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/06/2016 - 12.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0270

NÁVRH USNESENÍ
PDF 320kWORD 76k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015  (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání(1),

–  s ohledem na plán Komise stanovit kritéria pro určování látek narušujících endokrinní činnost v kontextu uplatňování nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích(2),

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14 (věc, ve které Švédsko žalovalo Komisi, přičemž Švédsko podpořil Evropský parlament, Rada Evropské unie, Dánsko, Finsko, Francie a Nizozemsko)(3),

–  s ohledem na čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na článek 265 a 266 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na dopis předsedy Jean-Clauda Junckera ze dne 22. března 2016 adresovaný předsedovi Evropského parlamentu ((2016)1416502),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 je Komise povinna do 13. prosince 2013 přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností účinných látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

B.  vzhledem k tomu, že Komise tato vědecká kritéria dosud nepřijala, a jejich přijetí je tak opožděno o více než dva a půl roku;

C.  vzhledem k tomu, že Tribunál Evropské unie uvedl ve svém rozsudku ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14, že Komise tím, že nepřijala akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, porušila právo EU;

D.  vzhledem k tomu, že Tribunál ve svém rozsudku rozhodl, že Komise měla jasnou, přesnou a bezpodmínečnou povinnost přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví výše uvedená vědecká kritéria, nejpozději dne 13. prosince 2013;

E.  vzhledem k tomu, že Tribunál dále rozhodl, že žádné ustanovení nařízení (EU) č. 528/2012 nevyžaduje hodnocení dopadu vědeckých kritérií založených na rizicích, a i když Komise považovala toto hodnocení dopadu za nezbytné, nezbavovalo ji to povinnosti dodržet lhůtu stanovenou v nařízení (bod 74 rozsudku);

F.  vzhledem k tomu, že Tribunál ve svém rozsudku dále uvedl, že stanovovat vědecká kritéria lze pouze objektivním způsobem, který vychází z vědeckých poznatků týkajících se endokrinního systému, a nezávisle na všech ostatních poznatcích, obzvláště na poznatcích z ekonomické oblasti (bod 71 rozsudku); vzhledem k tomu, že Tribunál tímto jasně vyjádřil své stanovisko, že při rozhodování o vědeckých záležitostech by nemělo hrát roli hodnocení socioekonomického dopadu;

G.  vzhledem k tomu, že Tribunál dále stanovil, že Komise v souvislosti s uplatňováním pravomocí, jež na ni přenesl normotvůrce, nemůže zpochybňovat normotvůrcem stanovenou regulační rovnováhu mezi zlepšováním vnitřního trhu a ochranou jak zdraví lidí a zvířat, tak životního prostředí (bod 72 rozsudku); vzhledem k tomu, že Tribunál tím jasně stanovil, že není vhodné, aby Komise v rámci posuzování dopadu při schvalování aktu v přenesené pravomoci hodnotila regulační změny odvětvových právních předpisů;

H.  vzhledem k tomu, že podle článku 266 SFEU je orgán, jehož nečinnost byla prohlášena za odporující Smlouvám, povinen přijmout nezbytná opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora Evropské unie;

I.  vzhledem k tomu, že na plenárním zasedání Evropského parlamentu konaném v únoru 2016 komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis sdělil, že Komise hodlá přesto pokračovat v provádění hodnocení dopadu, neboť je považuje za „užitečný, a dokonce nepostradatelný nástroj pro její budoucí rozhodování o [příslušných] kritériích“;

J.  vzhledem k tomu, že Komise je povinna provádět hodnocení dopadu legislativních i nelegislativních iniciativ, u nichž se očekávají významné hospodářské, environmentální nebo sociální dopady, aby tak získala přehled o alternativních řešeních, z čehož vyplývá, že hodnocení dopadu jsou cenné nástroje, které po vyjasnění relevantních vědeckých otázek pomáhají regulačním orgánům posoudit nabízená politická řešení;

K.  vzhledem k tomu, že předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém dopise ze dne 22. března 2016 zaslaném předsedovi Parlamentu Martinu Schulzovi potvrdil, že Komise si nejdříve vyžádá stanovisko Výboru pro kontrolu regulace k posouzení dopadu a teprve potom přijme rozhodnutí v otázce vědeckých kritérií;

L.  vzhledem k tomu, že proto není pochyb o tom, že Komise zatím nepřijala opatření vyplývající z rozsudku Tribunálu, a že naopak pokračuje v porušování právních předpisů EU, jak uvedl Tribunál, a tím nyní porušuje také článek 266 SFEU;

M.  vzhledem k tomu, že je naprosto nepřijatelné, aby Komise jakožto strážkyně Smluv konala v rozporu se Smlouvami;

1.  souhlasí s Tribunálem, že je nevhodné, aby Komise prováděla posouzení socioekonomického dopadu při rozhodování o vědecké záležitosti, a že Komise nemá právo měnit regulační rovnováhu stanovenou v základním aktu na základě uplatňování pravomocí, které na ni byly přeneseny v souladu s článkem 290 SFEU, a přesto se Komise regulační rovnováhou zabývá v rámci svého hodnocení dopadu;

2.  odsuzuje Komisi nejen za to, že neplní svou povinnost přijímat akty v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 528/2012, ale také za to, že neplní své institucionální povinnosti stanovené v samotných Smlouvách, především v článku 266 SFEU;

3.  vyzývá Komisi, aby okamžitě začala plnit své povinnosti vyplývající z článku 266 SFEU a aby bez odkladu přijala vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti založená na rizicích;

4.  je pro to, aby Komise v zájmu zlepšení postupů rozhodování a přijímání právních předpisů prováděla u iniciativ hodnocení dopadu ve správné fázi regulačního procesu, a to prostřednictvím hodnocení politických řešení a jejich důsledků, které provede po vyřešení vědeckých otázek;

5.  považuje toto usnesení za výzvu Komisi, aby jednala, ve smyslu článku 265 SFEU;

6.  vyhrazuje si v souladu s článkem 265 SFEU právo předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie, aby potvrdil, že došlo k porušení článku 266 SFEU, pokud by Komise nevyjádřila své stanovisko do dvou měsíců;

7.  pověřuje svého předsedu, aby zaslal tento návrh usnesení předsedovi Rady a předsedovi Komise a oznámil jim výsledek hlasování o tomto návrhu na plenárním zasedání.

 

(1)

Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Právní upozornění