Eljárás : 2016/2747(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0738/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0738/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0270

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 319kWORD 78k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a hormonháztartást zavaró anyagokról: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a hormonháztartást zavaró anyagokról: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet  (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az Európai Bizottság „Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation” (A növényvédő szerekről és a biocid termékekről szóló rendeletek végrehajtása összefüggésében a hormonháztartást zavaró anyagok azonosítását szolgáló kritériumok meghatározása) című útitervére(2),

–  tekintettel a Törvényszék T-521/14. sz., Svédország kontra Bizottság ügyben 2015. december 16-án hozott ítéletére (amely ügyben Svédországot támogatta az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, Dánia, Finnország, Franciaország és Hollandia)(3),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 17. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 265. és 266. cikkére,

–  tekintettel a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker 2016. március 22-i, az Európai Parlament elnökének címzett levelére, ((2016)1416502),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság köteles volt legkésőbb 2013. december 13-ig a hatóanyagok és biocid termékek hormonháztartást zavaró tulajdonságainak tudományos kritériumait meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni;

B.  mivel a Bizottság még mindig nem fogadta el a tudományos kritériumokat, holott a határidő már több mint két és fél éve lejárt;

C.  mivel a Törvényszék a T-521/14 sz. ügyben 2015. december 16-án hozott ítéletében kijelentette, hogy a Bizottság megszegte az uniós jogot azzal, hogy elmulasztotta elfogadni a hormonháztartást zavaró tulajdonságok tudományos kritériumait meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat;

D.  mivel a Bíróság ítéletében úgy határozott, hogy a Bizottságnak egyértelmű, pontos és feltétel nélküli kötelessége volt a fent említett tudományos kritériumok megállapításáról szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok legkésőbb 2013. december 13-ig történő elfogadása;

E.  mivel a Bíróság megállapította továbbá, hogy az 528/2012/EU rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely előírná a tudományos, kockázatalapú kritériumok hatásvizsgálatát, és még ha a Bizottság szükségesnek tartott is egy ilyen hatásvizsgálatot, ez nem mentesítette a rendeletben lefektetett határidő betartása alól (az ítélet 74. pontja);

F.  mivel a Bíróság a továbbá úgy ítélkezett, hogy a tudományos kritériumok meghatározását kizárólag objektív módon, az endokrin rendszerre vonatkozó tudományos adatok alapján, minden más megfontolástól, és különösen a gazdasági megfontolásoktól függetlenül kell végezni (az ítélet 71. pontja); mivel ezzáltal a Bíróság egyértelművé tette, hogy a társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat nem alkalmas egy tudományos kérdés eldöntésére;

G.  mivel a Bíróság továbbá úgy ítélkezett, hogy a Bizottság a jogalkotó által ráruházott hatáskörök alkalmazása összefüggésében nem kérdőjelezheti meg a jogalkotó által a belső piac javítása és az emberi és állati egészség, valamint a környezet védelme tekintetében kialakított szabályozási egyensúlyt (az ítélet 72. pontja); mivel a Bíróság így egyértelművé tette, hogy nem a Bizottság feladata az ágazati jogszabályok szabályozási módosításainak értékelése egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásához kapcsolódó hatásvizsgálat részeként;

H.  mivel az EUMSZ 266. cikke szerint az az intézmény, amelynek mulasztását az Európai Unió Bírósága a Szerződésekkel ellentétesnek nyilvánította, köteles megtenni az Európai Unió Bírósága ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket;

I.  mivel az Európai Parlament 2016. februári plenáris ülésén Vytenis Andriukaitis, az egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos bejelentette, hogy a Bizottság mégis folytatni fogja a hatásvizsgálatot, mivel azt „a kritériumokról szóló jövőbeli döntés hasznos, sőt elengedhetetlen eszközének” tekinti;

J.  mivel a Bizottság az alternatív megoldások feltérképezése érdekében köteles hatásvizsgálatot készíteni a várhatóan jelentős gazdasági, környezeti vagy társadalmi hatással járó jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezésekről, tehát a hatásvizsgálatok értékes eszközök, melyek a fontos tudományos kérdések tisztázását követően segítik a szabályalkotókat a szakpolitikai lehetőségek értékelésében;

K.  mivel Jean-Claude Juncker bizottsági elnök Martin Schulz parlamenti elnöknek írt 2016. március 22-i levelében megerősítette a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a tudományos kritériumokról való döntés előtt kikéri a Szabályozói Ellenőrzési Testület véleményét a hatásvizsgálatról,

L.  mivel ennélfogva nem kétséges, hogy a Bizottság eddig nem tett lépéseket a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítése érdekében, hanem továbbra is megszegi az uniós jogot, amint azt a Bíróság is megállapította, ezzel immár megszegve az EUMSZ 266. cikkét is;

M.  mivel teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy a Bizottság a Szerződések őreként ne tegyen eleget a Szerződésekben foglaltaknak;

1.  egyetért a Törvényszékkel abban, hogy nem a Bizottság feladata társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatot végezni egy tudományos kérdés eldöntése céljából, és hogy a Bizottságnak nincs joga az EUMSZ 290. cikke értelmében ráruházott hatáskörök alkalmazása révén megváltoztatni egy alap-jogiaktusban lefektetett szabályozási egyensúlyt, amely szempontot azonban a Bizottság hatásvizsgálatában értékel;

2.  nemcsak azért ítéli el a Bizottságot, mert az elmulasztotta elfogadni az 528/2012/EU rendeletben előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, hanem azért is, mert nem tesz eleget a Szerződésekben, nevezetesen az EUMSZ 266. cikkében lefektetett intézményi kötelezettségeinek;

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen eleget az EUMSZ 266. cikke szerinti kötelezettségeinek, és haladéktalanul fogadja el a hormonháztartást zavaró tulajdonságok meghatározására szolgáló, kockázatalapú, tudományos kritériumokat;

4.  támogatja, hogy a szabályozási folyamat megfelelő szakaszában a Bizottság kezdeményezéseihez használja fel a hatásvizsgálatokat annak érdekében, hogy – a tudományos kérdések eldöntését követően – a szakpolitikai lehetőségek és következményeik értékelése révén javítsa a döntéshozatali és jogalkotási eljárásokat;

5.  ezt az állásfoglalást az EUMSZ 265. cikkének értelmében hivatalos felkérésnek tekinti, amelyben felszólítja a Bizottságot, hogy járjon el;

6.  az EUMSZ 265. cikke értelmében fenntartja magának a jogot, hogy az Európai Unió Bírósága előtt keresetet indítson az EUMSZ 266. cikkének megsértése miatt, amennyiben a Bizottság két hónapon belül nem tisztázza álláspontját;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanács elnökének és a Bizottság elnökének, továbbá tájékoztassa őket a plenáris ülésen tartott szavazás eredményéről.

(1)

HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Jogi nyilatkozat