Procedūra : 2016/2747(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0738/2016

Pateikti tekstai :

B8-0738/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0270

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 462kWORD 76k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo (2016/2747(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo“ (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos veiksmų planą „Endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijai įgyvendinant Augalų apsaugos produktų ir Biocidinių produktų reglamentus“(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimą byloje T-521/14 (Švedijos iškeltoje byloje prieš Komisiją, Švedijai pritarė Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Danija, Suomija, Prancūzija ir Nyderlandai)(3),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 17 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 265 ir 266 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 22 d. Komisijos Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio laišką Europos Parlamento Pirmininkui ((2016)1416502),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 3 dalimi Komisija turėjo ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 13 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų nurodyti moksliniai kriterijai, skirti aktyviųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti;

B.  kadangi jau daugiau nei dvejus su puse metų Komisija vėluoja priimti mokslinius kriterijus;

C.  kadangi Europos Sąjungos Bendrasis Teismas savo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendime byloje T-521/14 pripažino, kad Komisija pažeidė ES teisės aktą – nepriėmė deleguotųjų aktų siekiant nustatyti mokslinius kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomos endokrininę sistemą ardančios savybės;

D.  kadangi Teismas nusprendė, kad Komisija turėjo aiškią, tikslią ir besąlyginę pareigą ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 13 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatyti pirmiau minėti moksliniai kriterijai;

E.  kadangi Teismas taip pat pripažino, jog Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nėra nuostatų, reikalaujančių atlikti rizika grindžiamų mokslinių kriterijų poveikio vertinimą, ir net jei Komisija manė, kad būtina atlikti tokį poveikio vertinimą, tai neatleidžia Komisijos nuo pareigos laikytis reglamente nustatyto termino (sprendimo 74 punktas);

F.  kadangi Teismas taip pat nusprendė, kad moksliniai kriterijai galit būti nustatyti tik objektyviai, remiantis moksliniais duomenimis, susijusiais su endokrinine sistema, neatsižvelgiant į jokius kitus aspektus, ypač ekonominius (sprendimo 71 punktas); kadangi Teismas taip pat išaiškino, kad socialinio ir ekonominio poveikio vertinimas yra netinkamas priimant sprendimus mokslo klausimais;

G.  kadangi Teismas taip pat nusprendė, kad Komisija, naudodamasi įgaliojimus, kuriuos jai suteikė teisės aktų leidėjas, negali ginčyti teisės aktų leidėjo nustatytos vidaus rinkos tobulinimo ir žmonių bei gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos pusiausvyros (sprendimo 72 punktas); kadangi Teismas išaiškino, jog atliekant vertinimą, susijusį su deleguotojo akto priėmimu, netikslinga Komisijai vertinti sektoriaus teisės aktų reglamentavimo pakeitimų;

H.  kadangi remiantis SESV 266 straipsniu, institucija, kurios neveikimas pripažintas prieštaraujančiu Sutartims, privalo imtis būtinų priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti;

I.  kadangi Europos Parlamento 2016 m. vasario mėn. plenariniame posėdyje Komisijos narys Vytenis Andriukaitis, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, paskelbė, kad Komisija vis tiek toliau tęs poveikio vertinimą, nes mano, kad jis yra „naudinga ir net būtina priemonė, kuria galima remtis priimant būsimą sprendimą dėl kriterijų“;

J.  kadangi Komisija privalo atlikti teisėkūros ir neteisėkūros iniciatyvų, kurios gali daryti didelį ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį aplinkai, poveikio vertinimus, kad nustatytų galimus sprendimus, o tai reiškia, kad poveikio vertinimai yra vertingos priemonės, padedančios reguliavimo institucijoms įvertinti galimas politikos priemones po to, kai išaiškinami atitinkami moksliniai klausimai;

K.  kadangi Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker savo 2016 m. kovo 22 d. laiške Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui patvirtino Komisijos ketinimą prašyti Reglamentavimo patikros valdybos nuomonės dėl poveikio vertinimo prieš priimant sprendimą dėl mokslinių kriterijų;

L.  kadangi akivaizdu, jog Komisija dar nesiėmė veiksmų, kad įvykdytų Teismo sprendimą, ir ji toliau pažeidžia ES teisę, kaip pripažino Teismas, todėl dabar ji taip pat pažeidžia SESV 266 straipsnį;

M.  kadangi absoliučiai nepriimtina, kad Komisija, sutarčių sergėtoja, nesilaikytų Sutarčių nuostatų;

1.  pritaria Bendrajam Teismui, kad sprendžiant dėl mokslinio klausimo Komisijai netikslinga atlikti socialinio ir ekonominio poveikio vertinimo ir kad Komisija neturi teisės keisti reguliavimo pusiausvyros, nustatytos pagrindiniame teisės akte, naudodamasi įgaliojimais, jai suteiktais pagal SESV 290 straipsnį, tačiau Komisija vis tiek tą daro atlikdama poveikio vertinimą;

2.  smerkia Komisiją ne tik už tai, kad nesilaikė pareigos priimti deleguotuosius aktus pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, bet ir už tai, kad nevykdo savo institucinių įsipareigojimų, nustatytų pačiose Sutartyse, ypač SESV 266 straipsnyje;

3.  ragina Komisiją nedelsiant pradėti laikytis savo įsipareigojimų pagal SESV 266 straipsnį ir nedelsiant priimti rizika grindžiamus mokslinius kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomos endokrininę sistemą ardančios savybės;

4.  pritaria tam, kad Komisija atlieka savo iniciatyvų poveikio vertinimus tinkamu reguliavimo proceso etapu, siekdama pagerinti sprendimų priėmimo ir teisėkūros procedūras tam, kad išsprendus mokslinius klausimus būtų įvertintos galimos politikos priemonės ir jų pasekmės;

5.  šią rezoliuciją laiko oficialiu pranešimu Komisijai, siekiant ją paraginti imtis veiksmų, kaip apibrėžta SESV 265 straipsnyje;

6.  jei Komisija per du mėnesius neapibrėš savo pozicijos, pasilieka teisę pagal SESV 265 straipsnį kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kad jis nustatytų, jog pažeistas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 266 straipsnis;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šį pasiūlymą dėl rezoliucijos Tarybos ir Komisijos pirmininkams bei informuoti juos apie balsavimo dėl šio siūlymo plenariniame posėdyje rezultatus.

(1)

OL L 167, 2012 6 27, р. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Teisinis pranešimas