Procedură : 2016/2747(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0738/2016

Texte depuse :

B8-0738/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0270

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 459kWORD 80k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015  (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide(1),

–  având în vedere foaia de parcurs a Comisiei Europene referitoare la stabilirea criteriilor pentru identificarea perturbatorilor endocrini în contextul punerii în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare și a Regulamentului privind produsele biocide (Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation)(2),

–  având în vedere hotărârea pronunțată de Tribunal la 16 decembrie 2015 în cauza T-521/14 (cauză inițiată de Suedia împotriva Comisiei, Suedia fiind sprijinită de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Danemarca, Finlanda, Franța și Țările de Jos)(3),

–  având în vedere articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolele 265 și 266 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere scrisoarea Președintelui Jean-Claude Juncker, din 22 martie 2016, adresată Președintelui Parlamentului European ((2016)1416502),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, Comisia trebuie să adopte, până cel târziu la 13 decembrie 2013, acte delegate în care să specifice criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin ale substanțelor active și ale produselor biocide;

B.  întrucât Comisia nu a adoptat încă aceste criterii științifice, depășind termenul prevăzut pentru adoptarea lor cu mai mult de doi ani și jumătate;

C.  întrucât, în hotărârea sa din 16 decembrie 2015 pronunțată în cauza T-521/14, Tribunalul a declarat că Comisia a încălcat legislația Uniunii deoarece nu a adoptat acte delegate care să specifice criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin;

D.  întrucât Tribunalul a decis în hotărârea sa că Comisia avea obligația clară, precisă și necondiționată să adopte până cel târziu la 13 decembrie 2013 acte delegate de stabilire a criteriilor științifice menționate anterior;

E.  întrucât Tribunalul a declarat, de asemenea, că nicio dispoziție a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 nu impune o evaluare a impactului criteriilor științifice bazate pe riscuri, și chiar dacă Comisia ar considera necesară o astfel de evaluare a impactului, acest lucru nu ar exonera-o de respectarea termenului prevăzut în regulament (punctul 74 din hotărâre);

F.  întrucât Tribunalul a decis, de asemenea, că stabilirea criteriilor științifice se poate face numai în mod obiectiv, pe baza datelor științifice referitoare la sistemul endocrin, fără alte considerente, în special de natură economică (punctul 71 din hotărâre); întrucât Tribunalul a clarificat astfel faptul că o evaluare a impactului socioeconomic nu își are locul într-o decizie științifică;

G.  întrucât Tribunalul a decis, de asemenea, că, în contextul aplicării competențelor delegate acesteia de către legislator, Comisia nu are dreptul să pună la îndoială echilibrul normativ stabilit de legislator între îmbunătățirea pieței interne și protecția atât a sănătății umane și a celei animale, cât și a mediului (punctul 72 din hotărâre); întrucât Tribunalul a clarificat astfel faptul că este inoportună aprecierea de către Comisie, în cadrul unei evaluări a impactului legate de adoptarea unui act delegat, a modificărilor normative aduse legislației sectoriale;

H.  întrucât, potrivit articolului 266 din TFUE, instituția a cărei inacțiune a fost declarată contrară tratatelor este obligată să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene;

I.  întrucât, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European din februarie 2016, Vytenis Andriukaitis, comisarul responsabil de sănătate și siguranța alimentară, a anunțat că Comisia va continua totuși evaluarea impactului, deoarece o consideră „instrument util și chiar esențial care să-i ghideze viitoarea decizie cu privire la criterii”;

J.  întrucât Comisia are obligația de a efectua evaluări ale impactului în cazul inițiativelor legislative și nelegislative care pot avea efecte economice, de mediu sau sociale semnificative, pentru a identifica soluții alternative, evaluările de impact fiind astfel instrumente prețioase care ajută autoritățile de reglementare să evalueze diversele opțiuni de politică după ce au fost deja clarificate chestiunile științifice pertinente;

K.  întrucât Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a confirmat, în scrisoarea sa din 22 martie 2016 adresată Președintelui Parlamentului, Martin Schulz, intenția Comisiei de a solicita, în prealabil, înainte de a lua decizia cu privire la criteriile științifice, avizul Comitetului de analiză a reglementării cu privire la evaluarea impactului;

L.  întrucât, prin urmare, nu există niciun dubiu că Comisia nu a întreprins încă nicio măsură pentru a se conforma hotărârii Tribunalului, ci, dimpotrivă, se arată persistentă în încălcarea legislației UE constatată de Tribunal, încălcând deci în prezent și articolul 266 din TFUE;

M.  întrucât este absolut inacceptabil ca, fiind gardian al tratatelor, Comisia să nu respecte tratatele,

1.  este de acord cu Tribunalul că evaluarea impactului socioeconomic întreprinsă de Comisie pentru determinarea unei chestiuni științifice este inoportună, iar Comisia nu are dreptul să modifice echilibrul normativ stabilit într-un act fundamental, aplicând competențele ce i-au fost delegate în temeiul articolului 290 din TFUE, aspect analizat totuși de Comisie în evaluarea sa de impact;

2.  condamnă Comisia nu numai pentru că nu și-a îndeplinit obligația de a adopta acte delegate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012, ci și pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile instituționale prevăzute în chiar textul tratatelor, mai exact la articolul 266 din TFUE;

3.  invită Comisia să-și îndeplinească fără întârziere obligațiile prevăzute la articolul 266 din TFUE și să adopte imediat criterii științifice bazate pe riscuri pentru determinarea proprietăților ce afectează sistemul endocrin;

4.  sprijină recurgerea de către Comisie la evaluări ale impactului inițiativelor sale în stadiul corespunzător al procesului de reglementare, pentru a îmbunătăți procedurile decizionale și legislative prin evaluarea opțiunilor de politică și a consecințelor acestora, după clarificarea chestiunilor științifice;

5.  consideră prezenta rezoluție drept o sesizare oficială a Comisiei prin care i se cere să dea curs articolului 265 din TFUE;

6.  își rezervă dreptul prevăzut la articolul 265 din TFUE de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în vederea constatării încălcării articolului 266 din TFUE în cazul în care Comisia nu își precizează poziția în următoarele două luni;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului și Președintelui Comisiei și de a le notifica rezultatul votului în ședință plenară asupra prezentei rezoluții.

(1)

JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Notă juridică