Postup : 2016/2747(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0738/2016

Predkladané texty :

B8-0738/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0270

NÁVRH UZNESENIA
PDF 232kWORD 76k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o endokrinných disruptoroch: situácia v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o endokrinných disruptoroch situácia v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2015  (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní(1),

–  so zreteľom na plán Komisie na vymedzenie kritérií na identifikáciu endokrinných disruptorov v kontexte uplatňovania nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín a nariadenia o biocídnych výrobkoch(2),

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. decembra 2015 vo veci T-521/14 (vec predložilo Švédsko proti Komisii, pričom ho podporuje Európsky parlament, Rada Európskej únie, Dánsko, Fínsko, Francúzsko a Holandsko)(3),

–  so zreteľom na článok 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ),

–  so zreteľom na články 174 a 266 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na list predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera z 22. marca 2016 adresovaný predsedovi Európskeho parlamentu ((2016)1416502),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 mala Komisia najneskôr do 13. decembra 2013 prijať delegované akty na vymedzenie vedeckých kritérií na určenie vlastností účinných látok a biocídnych výrobkov narúšajúcich endokrinný systém;

B.  keďže Komisia stále neprijala vedecké kritériá, pričom ich prijatie je už vyše dva a pol roka premlčané;

C.  keďže Všeobecný súd Európskej únie vyhlásil v rozsudku zo 16. decembra 2015 vo veci T-521/14, že Komisia porušila právne predpisy EÚ tým, že nekonala a neprijala delegované akty týkajúce sa konkretizácie vedeckých kritérií na určenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém;

D.  keďže Súdny dvor v rozsudku rozhodol, že Komisia mala jasnú, presnú a bezpodmienečnú povinnosť prijať najneskôr do 13. decembra 2013 delegované akty a tak zaviesť uvedené vedecké kritériá;

E.  keďže Súdny dvor ďalej uviedol, že v nijakom ustanovení v nariadení č. 528/2012 sa nevyžaduje posúdenie vplyvu vedeckých kritérií založených na riziku, a keby Komisia aj usúdila, že toto posúdenie vplyvu sa musí vypracovať, nezbavuje ju to povinnosti dodržať lehotu zakotvenú v nariadení (bod 74 rozsudku);

F.  keďže Súdny dvor ďalej rozhodol, že vedecké kritériá možno objektívne špecifikovať len na základe vedeckých údajov súvisiacich s endokrinným systémom, bez ohľadu na iné úvahy, predovšetkým hospodárske otázky (bod 71 rozsudku); keďže Súdny dvor takto objasnil, že sociálno-ekonomické posúdenie vplyvu nie je vhodné na rozhodovanie o vedeckej otázke;

G.  keďže Súdny dvor ďalej rozhodol, že Komisia pri uplatňovaní právomocí, ktoré na ňu delegoval zákonodarca, nemôže spochybňovať regulačnú rovnováhu stanovenú zákonodarcom medzi zlepšením vnútorného trhu a ochranou zdravia ľudí a zvierat, ako aj životného prostredia (bod 72 rozsudku); keďže Súdny dvor takto objasnil, že je neprijateľné, aby Komisia hodnotila regulačné zmeny odvetvových právnych predpisov, ktoré sú súčasťou hodnotenia vplyvu súvisiaceho s prijatím delegovaného aktu;

H.  keďže podľa článku 266 ZFEÚ inštitúcia, ktorej akt bol vyhlásený za neplatný alebo ktorej nečinnosť bola vyhlásená za odporujúcu zmluvám, je povinná urobiť nevyhnutné opatrenia, aby vyhovela rozsudku Súdneho dvora Európskej únie;

I.  keďže komisár zodpovedný za zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu vo februári 2016 informoval, že Komisia bude jednako pokračovať v hodnotení vplyvu, ktorý považuje za „užitočný a dokonca podstatný nástroj, ktorým sa má riadiť jej budúce rozhodnutie o kritériách“;

J.  keďže Komisia má povinnosť vypracúvať posúdenia vplyvu pre legislatívne a nelegislatívne iniciatívy, od ktorých sa očakáva, že budú mať významný ekonomický, environmentálny či sociálny vplyv na rozvrhnutie alternatívnych riešení, čo znamená, že posúdenia vplyvu sú cennými nástrojmi, ktoré pomáhajú regulátorom pri hodnotení politických možností po tom, ako sa vyjasnili súvisiace vedecké otázky;

K.  keďže predseda Juncker v liste z 22. marca 2016 adresovanom predsedovi Schulzovi potvrdil, že Komisia chce najprv požiadať o stanovisko výbor pre kontrolu regulácie v súvislosti s posudzovaním vplyvu pred tým, než sa rozhodne o vedeckých kritériách;

L.  keďže niet pochybností, že Komisia ešte neprijala opatrenia na vykonanie rozsudku Súdneho dvora, ale, presnejšie povedané, ďalej postupuje v rozpore s právnymi predpismi EÚ, ako vyhlásil Súdny dvor, a preto koná aj v rozpore s článkom 266 ZFEÚ;

M.  keďže je absolútne neprijateľné, aby Komisia ako strážkyňa zmlúv nerešpektovala zmluvy;

1.  súhlasí so Všeobecným súdom v tom, že je neprijateľné, aby Komisia vypracovala posúdenie sociálno-ekonomického vplyvu na určenie vedeckej otázky, a že Komisia nemá oprávnenie na zmenu regulačnej rovnováhy stanovenej v základnom akte prostredníctvom uplatňovania právomocí, ktoré sa na ňu preniesli podľa článku 290 ZFEÚ, skutočnosť, ktorú však Komisia hodnotí ako súčasť jej posúdenia vplyvu;

2.  odsudzuje Komisiu nielen za to, že si nesplnila povinnosť a neprijala delegované akty podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ale aj za to, že si neplní inštitucionálne povinnosti zakotvené v zmluvách, najmä v článku 266 ZFEÚ;

3.  vyzýva Komisiu, aby si bezodkladne splnila povinnosti podľa článku 266 ZFEÚ a aby bezodkladne prijala vedecké kritériá založené na riziku na určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém;

4.  podporuje skutočnosť, že Komisia využíva hodnotenia vplyvu pre svoje iniciatívy v správnom štádiu regulačného procesu v záujme zdokonalenia rozhodovacích postupov a tvorby právnych predpisov tým, že hodnotí politické možnosti a ich dôsledky po tom, ako sa vyriešili vedecké otázky;

5.  považuje toto uznesenie za formálne upozornenie Komisii, aby konala v zmysle článku 265 ZFEÚ;

6.  vyhradzuje si podľa článku 265 ZFEÚ právo podať žalobu Súdnemu dvoru Európskej únie, aby potvrdil porušenie článku 266 ZFEÚ, keby Komisia nezaujala stanovisko do dvoch mesiacov;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil tento návrh uznesenia predsedovi Rady a predsedovi Komisie a aby im oznámil výsledok hlasovania o tomto uznesení na plenárnej schôdzi.

(1)

Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Právne oznámenie