Postopek : 2016/2747(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0738/2016

Predložena besedila :

B8-0738/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0270

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 379kWORD 74k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov(1),

–  ob upoštevanju načrta Komisije o določitvi meril za opredelitev endokrinih motilcev v povezavi z izvajanjem uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih in uredbe o biocidnih proizvodih(2);

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. decembra 2015 v zadevi T-521/14 (Švedska proti Komisiji, pri čemer je Švedska imela podporo Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije, Danske, Finske, Francije in Nizozemske)(3),

–  ob upoštevanju člena 17(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju členov 265 in 266 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju pisma predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja z dne 22. marca 2016 predsedniku Evropskega parlamenta ((2016)1416502),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker bi morala Komisija v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 najpozneje do 13. decembra 2013 sprejeti delegirane akte v zvezi z znanstvenimi merili za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev pri aktivnih snoveh in biocidnih proizvodih;

B.  ker dve leti in pol po izteku roka znanstvenih meril še vedno ni sprejela;

C.  ker je Splošno sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: sodišče) v sodbi z dne 16. decembra 2015 v zadevi T-521/14 zapisalo, da je Komisija kršila zakonodajo EU, ker ni sprejela delegiranih aktov z znanstvenimi merili za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev;

D.  ker je sodišče v tej sodbi odločilo, da je imela Komisija jasno, natančno in brezpogojno obveznost, da najpozneje do 13. decembra 2013 sprejme delegirane akte v zvezi z omenjenimi znanstvenimi merili;

E.  ker je še ugotovilo, da nobena določba v Uredbi (EU) št. 528/2012 ne zahteva ocene učinka znanstvenih meril, temelječih na tveganju, in menilo, da čeprav je Komisija pretehtala, da je takšna ocena potrebna, je to ne razrešuje obveznosti spoštovanja roka, določenega v tej uredbi (74. odstavek sodbe);

F.  ker je sodišče tudi presodilo, da je mogoče znanstvena merila nepristransko določiti samo na osnovi znanstvenih podatkov o endokrinem sistemu, neodvisno od drugih dejavnikov, zlasti ekonomskih (71. odstavek sodbe); ker je tako potrdilo, da je ocena družbenih in gospodarskih učinkov neustrezen način za odločanje o znanstvenih zadevah;

G.  ker je sodišče še odločilo, da Komisija pri uporabi pooblastil, ki ji jih je podelil zakonodajalec, ne sme postavljati pod vprašaj regulativnega ravnovesja med izboljšavami na notranjem trgu ter zaščito zdravja ljudi in živali ter varstva okolja, ki ga je določil zakonodajalec (72. odstavek sodbe); ker je s tem pojasnilo, da ni primerno, da Komisija pri ocenah učinka, povezanih s sprejetjem delegiranih aktov, ocenjuje regulativne spremembe sektorske zakonodaje;

H.  ker mora v skladu s členom 266 PDEU institucija, ki je z opustitvijo ukrepanja kršila pogodbi, sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Sodišča Evropske unije;

I.  ker je komisar Vytenis Andriukaitis, pristojen za zdravje in varnost hrane, na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta februarja 2016 napovedal, da bo Komisija ocene učinka izvajala še naprej, češ da so „koristno in celo bistveno orodje, ki usmerja njene prihodnje odločitve“;

J.  ker je Komisija obvezana izvajati ocene učinka zakonodajnih in nezakonodajnih pobud, ki naj bi imele občutne gospodarske, okoljske ali družbene posledice, da bi poiskala nadomestne rešitve, kar pomeni, da so ocene učinka dragoceno orodje, ki regulativnim organom pomaga ovrednotiti politične možnosti, potem ko so bila bistvena znanstvena vprašanja že razjasnjena;

K.  ker je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker v pismu predsedniku Parlamenta Martinu Schulzu z dne 22. marca 2016 potrdil namero Komisije, da se bo o ocenah učinka najprej posvetovala z odborom za regulativni nadzor in šele nato odločala o znanstvenih merilih;

L.  ker torej ni nobenega dvoma, da Komisija še ni sprejela ukrepov, da bi upoštevala sodbo sodišča, temveč vztraja pri kršenju zakonodaje EU, kot je zapisalo sodišče, in s tem krši tudi člen 266 PDEU;

M.  ker je povsem nesprejemljivo, da Komisija kot varuhinja pogodb slednji krši;

1.  se strinja s Splošnim sodiščem Evropske unije, da je neprimerno, da Komisija o znanstvenih zadevah odloča tako, da izvaja ocene družbenih in gospodarskih učinkov, in da s pooblastili, ki so ji bila podeljena v skladu s členom 209 PDEU, ni upravičena spreminjati regulativnega ravnovesja, opredeljenega v temeljnem aktu, vendar ga v svojih ocenah učinka vseeno ocenjuje;

2.  obsoja Komisijo, in sicer ne le zato, ker ni izpolnila svoje obveznosti in sprejela delegiranih aktov v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012, temveč tudi zato, ker ni izpolnila svojih institucionalnih obveznosti, ki ji jih nalagata pogodbi, zlasti člen 266 PDEU;

3.  poziva Komisijo, naj nemudoma izpolni svoje obveznosti po členu 266 PDEU in takoj sprejme na tveganju temelječa znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev;

4.  podpira to, da Komisija uporablja ocene učinka za svoje pobude v ustrezni fazi regulativnega procesa, da bi izboljšala postopke odločanja in sprejemanja zakonodaje z ocenjevanjem političnih možnosti in njihovih posledic, potem ko so bila znanstvena vprašanja že rešena;

5.  meni, da je ta resolucija uradni opomin Komisiji, naj ravna v skladu s členom 265 PDEU;

6.  si v skladu s členom 265 PDEU pridržuje pravico, da na Sodišču Evropske unije sproži postopek za ugotavljanje kršitve člena 266 PDEU, če Komisija v naslednjih dveh mesecih ne bo sprejela stališča o vsem tem;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Sveta in predsedniku Komisije ter ju obvesti o rezultatu glasovanja o njej na plenarnem zasedanju.

(1)

UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Pravno obvestilo