ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 61k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно регулирането на събирането на данни при моторните превозни средства


Франц Обермайер

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно регулирането на събирането на данни при моторните превозни средства  
B8-0806/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че новите автомобили на големите производители във все по-голяма степен се оборудват фабрично със SIM карти и че съгласно изменението на Директива 2007/46/ЕО от 31 март 2018 г. производителите на автомобили ще бъдат задължени да оборудват новите автомобили със системи за спешни повиквания (т.нар. e-Call);

Б.  като има предвид, че изменението на директивата урежда само събирането на данни във връзка със системата e-Call и съответно други области на събиране на данни в автомобила не са обхванати, което предоставя на производителите възможността да събират данни без съгласието на потребителите;

1.  счита, че защитата на данните следва да бъде от първостепенно значение дори и като се имат предвид планираните подобрения по отношение на оказването на помощ след претърпени произшествия;

2.  призовава Парламента да предприеме всички необходими мерки с цел до влизането в сила на директивата да се коригира във възможно най-голяма степен настоящата липса на регулиране, която позволява на производителите да събират данни в големи мащаби, а производителите на автомобили незабавно да бъдат стимулирани да боравят отговорно с данните от автомобилите.

Правна информация