ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 427kWORD 61k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη συλλογή δεδομένων στα μηχανοκίνητα οχήματα


Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συλλογή δεδομένων στα μηχανοκίνητα οχήματα  
B8-0806/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

 

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα οχήματα των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών θα εξοπλίζονται ολοένα και συχνότερα ήδη από τη φάση της κατασκευής με κάρτες SIM και ότι, σύμφωνα με την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46 / ΕΚ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα είναι από τις 31 Μαρτίου 2018 υποχρεωμένες να εξοπλίζουν όλα τα καινούργια αυτοκίνητα με το λεγόμενο σύστημα e-Call·

 

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την τροποποίηση της οδηγίας ρυθμίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο του συστήματος e-call, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται άλλα σημεία συλλογής δεδομένων στα οχήματα και να παρέχεται έτσι στους κατασκευαστές η δυνατότητα να συλλέγουν δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των καταναλωτών·

 

1.  θεωρεί ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα υψίστης σημασίας, μεταξύ άλλων και υπό το φως της επιδιωκόμενης βελτίωσης των δυνατοτήτων παροχής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος·

 

2.  ζητεί να λάβει το Kοινοβούλιο όλα τα δυνατά μέτρα, με στόχο να ελαχιστοποιηθεί το σημερινό κενό που επιτρέπει στους κατασκευαστές να συλλέγουν δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα, έως ότου τεθεί σε ισχύ η οδηγία και να παροτρύνει ήδη τους κατασκευαστές μηχανοκίνητων οχημάτων να χειρίζονται τα δεδομένα των οχημάτων με υπεύθυνο τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου