ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 59k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over een regeling voor gegevensverzameling in motorvoertuigen


Franz Obermayr

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een regeling voor gegevensverzameling in motorvoertuigen   
B8-0806/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

 

A.  overwegende dat grote autofabrikanten nieuwe auto's steeds vaker in de fabriek al van SIM-kaarten voorzien en dat autofabrikanten volgens de gewijzigde Richtlijn 2007/46/EG per 31 maart 2018 verplicht zijn alle nieuwe auto's met het zogenaamde e-Call-systeem uit te rusten;

 

B.  overwegende dat de gewijzigde Richtlijn 2007/46/EG alleen de gegevensverzameling voor wat betreft het e-Call-systeem regelt en bijgevolg geen betrekking heeft op andere gebieden van gegevensverzameling in de auto, hetgeen de autofabrikant de mogelijkheid biedt gegevens te verzamelen zonder toestemming van de verbruiker;

 

1.  is van oordeel dat ook tegen de achtergrond van de beoogde verbetering van hulp na ongevallen, gegevens het hoogste niveau van bescherming verdienen;

 

2.  verzoekt het Parlement alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het huidige vacuüm dat de fabrikanten in de gelegenheid stelt op grote schaal gegevens te verzamelen vóór de inwerkingtreding van de Richtlijn tot een minimum te beperken en de autofabrikanten nu reeds aan te sporen verantwoord met gegevens in motorvoertuigen om te gaan.

Juridische mededeling