PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 384kWORD 62k
15.6.2016
PE585.256v01-00
 
B8-0826/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl prašymo imtis veiksmų, siekiant paremti valstybes nares veiksmingiau valdant lėšas, skirtas miškų gaisrų prevencijai


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl prašymo imtis veiksmų, siekiant paremti valstybes nares veiksmingiau valdant lėšas, skirtas miškų gaisrų prevencijai   
B8-0826/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į komunikatą COM(2013)0659,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2152/2003,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi kiekvienais metais Europa nukenčia nuo miškų gaisrų, per kuriuos išdega tūkstančiai hektarų miško;

B.  kadangi nuo tokių gaisrų daugiausia nukenčia valstybės narės Pietų Europoje, be to, nė viena Europos šalis nėra visiškai nuo to apsaugota;

C.  kadangi vis dar nėra jokios bendros miškininkystės politikos, kurią taikant būtų galima bendrai spręsti šią problemą, todėl pačios valstybės narės turi nustatyti gaisrų problemos sprendimo ir jų prevencijos sąlygas;

D.  kadangi nepaisant to, jog miškų apsaugai skiriama daug lėšų iš Europos žemės ūkio fondo regioninei plėtrai, Europos Audito rūmai neseniai pabrėžė, kad gaisrų ir gaivalinių nelaimių sukeltos žalos miškams prevencijai skirtos lėšos nebuvo veiksmingai administruojamos;

1.  ragina Komisiją imtis priemonių ir paremti valstybes nares, siekiant veiksmingai panaudoti prevencijai skirtas lėšas glaudžiau bendradarbiaujant dėl šios problemos sprendimo.

Teisinis pranešimas