REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 386kWORD 60k
15.6.2016
PE585.256v01-00
 
B8-0826/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par pasākumiem, kas tiek prasīti dalībvalstu atbalstam, lai palīdzētu tām efektīvāk pārvaldīt mežu ugunsgrēku novēršanai paredzētos līdzekļus


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem, kas tiek prasīti dalībvalstu atbalstam, lai palīdzētu tām efektīvāk pārvaldīt mežu ugunsgrēku novēršanai paredzētos līdzekļus  
B8-0826/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu COM(2013)0659,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2152/2003,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropā ik gadu izceļas mežu ugunsgrēki, kuri izposta tūkstošiem hektāru meža;

B.  tā kā, lai arī šīs parādības galvenokārt vērojamas Eiropas Savienības dienvidu dalībvalstīs, tomēr pilnībā pasargāta no tām nav neviena Eiropas valsts;

C.  tā kā līdz šim nav bijis vienotas mežu apsaimniekošanas politikas, kas ļautu kopīgiem spēkiem pārvaldīt šo problēmu, un līdz ar to dalībvalstīm pašām jāmeklē veidi, kā cīnīties ar ugunsgrēku problēmu un novērst tos;

D.  tā kā, neraugoties uz to, ka mežu aizsardzībai bieži vien tiek saņemts atbalsts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Revīzijas palāta nesen uzsvēra, ka līdzekļi, kas paredzēti, lai novērstu ugunsgrēku un dabas katastrofu postījumus mežos, netiek pārvaldīti efektīvi,

1.  aicina Komisiju paredzēt pasākumus dalībvalstu atbalstam, lai palīdzētu tām efektīvi izlietot preventīvajām darbībām paredzētos līdzekļus, vairāk sadarbojoties problēmas risināšanā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika