ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 465kWORD 61k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно новите форми на повторна употреба на пластмасовите пликове, също и с цел намаляване на разпространението им в моретата


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно новите форми на повторна употреба на пластмасовите пликове, също и с цел намаляване на разпространението им в моретата  
B8-0837/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент 2013/2113(INI);

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията COM(2013)0123 final;

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.   като има предвид, че според неотдавнашен доклад на ООН доброто екологично състояние на океаните и състоянието на морската флора и фауна са изложени на риск в резултат от няколко фактора, включително наличието на пластмасови пликове в нашите морета;

Б.  като има предвид, че според проучване, проведено от Програмата на ООН за околната среда през 2015 г., двадесет милиона тона пластмаса попадат в океаните всяка година;

В.   като има предвид, че въпреки че съществуват някои видове пластмаса, които се наричат биоразградими, окончателното биологично разграждане може да се осъществява само при специални условия и следователно е твърде рядко;

Г.  като има предвид, че замърсяването на моретата може да причинява вреди за здравето на хората, тъй като е възможно лицата, консумиращи риба, да поглъщат непряко токсичните вещества, налични в пластмасата;

1.  приканва Комисията да насърчава задълбочени изследвания за установяване на нови форми на повторна употреба на пластмасовите пликове, с цел намаляване на тяхното разпространение в морето и по този начин привеждане в съответствие с ангажиментите по линия на ООН в тази област.

Правна информация