ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 451kWORD 61k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με νέους τρόπους επαναχρησιμοποίησης για τις πλαστικές σακούλες, ώστε μεταξύ άλλων να περιοριστεί η διασπορά τους στις θάλασσες


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με νέους τρόπους επαναχρησιμοποίησης για τις πλαστικές σακούλες, ώστε μεταξύ άλλων να περιοριστεί η διασπορά τους στις θάλασσες  
B8-0837/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2013/2113(INI),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής COM(2013)0123 τελικό,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, η υγεία των ωκεανών και της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας κινδυνεύει σοβαρά, λόγω διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων και οι πλαστικές σακούλες που διασκορπίζονται στις θάλασσές μας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη του UNEP (Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το περιβάλλον) του 2015, κάθε χρόνο είκοσι εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν στους ωκεανούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και υπάρχουν και κάποιοι τύποι λεγόμενης βιοδιασπώμενης/βιοαποικοδομήσιμης πλαστικής σακούλας, πλήρης βιοαποικοδόμηση μπορεί να συντελεστεί μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες και επομένως συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια ρύπανση μπορεί να βλάψει και την ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι οι άνθρωποι, τρεφόμενοι με ψάρια, καταπίνουν έμμεσα τις τοξικές ουσίες που συνθέτουν το πλαστικό·

1.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει εμπεριστατωμένες μελέτες που να αποσκοπούν στην εξεύρεση νέων τρόπων επαναχρησιμοποίησης για τις πλαστικές σακούλες, ώστε να περιοριστεί η διασπορά τους στις θάλασσες και να γίνουν έτσι σεβαστές οι σχετικές απαιτήσεις του ΟΗΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου