PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 153kWORD 58k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


muovikassien uudelleenkäyttöä koskevista uusista menettelyistä muun muassa niiden mereen päätymisen vähentämiseksi


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys muovikassien uudelleenkäyttöä koskevista uusista menettelyistä muun muassa niiden mereen päätymisen vähentämiseksi  
B8-0837/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman 2013/2113(INI),

–  ottaa huomioon komission vihreän kirjan COM(2013)0123 final,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien hiljattain julkaiseman raportin mukaan valtamerten sekä merten kasvikunnan ja eläinkunnan terveys on vakavassa vaarassa erilaisten tekijöiden, kuten merissä olevien muovikassien vuoksi;

B.  ottaa huomioon, että YK:n ympäristöohjelman vuonna 2015 laatiman tutkimuksen mukaan valtameriin päätyy joka vuosi 20 miljoonaa tonnia muovia;

C.  toteaa, että vaikka saatavilla on muutamia niin sanottuja biohajoavia muovityyppejä, täydellinen biohajoavuus voi toteutua ainoastaan erityisoloissa, jotka ovat kuitenkin hyvin harvinaisia;

D.  ottaa huomioon, että merten pilaantuminen voi vahingoittaa myös ihmisten terveyttä, sillä kun ihmiset syövät kalaa, he voivat niellä suoraan muovin sisältämiä myrkyllisiä aineita;

1.  kehottaa komissiota edistämään perusteellisia tutkimuksia, joiden kautta pyritään määrittämään muovikassien uudelleenkäyttöä koskevat uudet menettelyt, jotta voidaan vähentää niiden leviämistä mereen ja jotta toimitaan samalla YK:n asiaa koskevien sitoumuksien mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus