REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 60k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par jauniem veidiem, kā atkārtoti izmantot plastmasas maisiņus, lai cita starpā samazinātu to nonākšanu jūrā


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniem veidiem, kā atkārtoti izmantot plastmasas maisiņus, lai cita starpā samazinātu to nonākšanu jūrā  
B8-0837/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūciju 2013/2113(INI),

–  ņemot vērā Komisijas zaļo grāmatu COM(2013)0123 final,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā no nesen veikta ANO pētījuma izriet, ka okeānu un jūru floras un faunas veselības stāvoklis ir nopietni apdraudēts dažādu faktoru, tostarp arī jūrās nonākušu plastmasas maisiņu, dēļ;

B.  tā kā 2015. gadā veikts ANO Vides programmas (UNEP) pētījums liecina, ka ik gadu okeānos nonāk divdesmit miljoni tonnu plastmasas;

C.  tā kā, neraugoties uz to, ka pastāv daži tā dēvētās bioloģiski noārdāmās plastmasas paveidi, pilnīga bioloģiskā noārdīšanās ir iespējama tikai īpašos apstākļos un tādēļ notiek ārkārtīgi reti;

D.  tā kā jūras ūdeņu piesārņojums var kaitēt arī cilvēka veselībai, jo cilvēki, kuri uzturā lieto zivis, tās ēdot, var netieši uzņemt arī toksiskās vielas, kas ietilpst plastmasas sastāvā,

1.  aicina Komisiju veicināt padziļinātus pētījumus nolūkā apzināt jaunus veidus, kā atkārtoti izmantot plastmasas maisiņus, lai samazinātu to nonākšanu jūrās un tādējādi pielāgotos tām saistībām, kuras šajā jomā uzņēmusies ANO.

Juridisks paziņojums