ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 58k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over nieuwe manieren om plastic zakken te hergebruiken, ook om te voorkomen dat deze in zee terecht komen


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over nieuwe manieren om plastic zakken te hergebruiken, ook om te voorkomen dat deze in zee terecht komen  
B8-0837/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien de resolutie van het Europees Parlement 2013/2113(INI),

–  gezien het groenboek van de Commissie COM(2013)0123 final,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat volgens een kort geleden verschenen verslag van de Verenigde Naties de gezondheid van de zee en van de planten en dieren die daar leven ernstig in gevaar is vanwege verschillende factoren, waaronder de aanwezigheid van plastic zakken;

B.  overwegende dat volgens een UNEP-studie uit 2015, elk jaar 20 miljoen ton plastic in zee terecht komt;

C.  overwegende dat er weliswaar bepaalde soorten "biologisch afbreekbaar" plastic bestaan, maar dat deze uitsluitend in bijzondere en dus ook zeer zeldzame omstandigheden volledig biologisch kunnen worden afgebroken;

D.  overwegende dat de vervuiling van de zee ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de mens, aangezien mensen door vis te eten indirect de giftige bestanddelen van plastic tot zich kunnen nemen;

1.  verzoekt de Commissie diepgaande studies te bevorderen met het oog op nieuwe manieren om plastic zakken te hergebruiken zodat deze niet in zee terecht komen en zich zo te voegen naar de in het kader van de VN gedane toezeggingen.

Juridische mededeling