Menettely : 2016/2800(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0840/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0840/2016

Keskustelut :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Äänestykset :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 159kWORD 62k
24.6.2016
PE585.270v01-00
 
B8-0840/2016

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tuloksesta (2016/2800(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tuloksesta (2016/2800(RSP))  
B8-0840/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon sen historiallisen tosiasian, että jäsenvaltion kansalaiset ovat päättäneet kansanäänestyksessä jättää Euroopan unionin;

B.  ottaa huomioon kansanäänestyksen tuloksen, joka osoittaa Ison-Britannian kansalaisten äänestäneen kiistatta “Brexitin“ eli unionista eroamisen puolesta; katsoo, että EU:hun kohdistetun arvostelun lisääntymistä ei voida sivuuttaa vaan siihen on vastattava laatimalla pitkälle menevä uudistusohjelma, jolla varmistetaan avoimuus ja demokratiakehitys, myös vahvistamalla kansalaisten osallistumista;

C.  katsoo kansanäänestyksen tuloksen osoittavan, että sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon lisääntyminen jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden kesken on yksi suurimmista EU:n vakauteen ja yhteenkuuluvuuteen kohdistuvista uhista;

D.  toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan mukaisesti jäsenvaltio voi erota unionista;

E.  ottaa huomioon, että sopimus, jonka David Cameron teki Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen puolesta Euroopan unionin kanssa vuoden 2016 helmikuussa pidetyssä Eurooppa-neuvostossa, on nyt mitätön;

1.  kunnioittaa Ison-Britannian kansalaisten päätöstä, joka olisi nähtävä haasteena rakentaa toisenlainen Eurooppa;

2.  kehottaa soveltamaan SEU:n 50 artiklaa viipymättä;

3.  palauttaa mieliin, että SEU:n 50 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä, ja pyytää huolehtimaan, että parlamentti voi osallistua erosopimusta koskevan neuvotteluprosessin kaikkiin vaiheisiin;

4.  muistuttaa, että kaikkien päätösten, jotka koskevat EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa, viime mainitun eron jälkeistä suhdetta, on perustuttava demokraattiseen prosessiin, johon sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit osallistuvat;

5.  korostaa kansanäänestyksen tuloksen osoittavan, että on tarpeen luoda toisenlainen Eurooppa, joka perustuu kansalaisten hyväksynnälle, ja toteaa, että nämä odottavat konkreettisia päätöksiä sosiaalisista kysymyksistä, kuten työllisyydestä, avoimuudesta, hyvinvoinnista ja säästötoimista luopumisesta;

6.  painottaa kansanäänestyksen tuloksen ja Ison-Britannian kansalaisten päätöksen osoittavan selvästi, että EU on vakavassa kriisissä, joka on seuraus uusliberalistisesta ja säästämiseen perustuvasta politiikasta sekä demokratian heikkenemisestä; katsookin, että EU:n on vihdoin kohdattava ja ratkaistava ihmisten todelliset ongelmat muuttamalla politiikkaansa perin pohjin tavalla, joka vastaa kansalaisten odotuksiin;

7.  vahvistaa puolustavansa demokratian, rauhan, suvaitsevuuden, edistyksen ja kansojen välisen yhteisvastuun ja yhteistyön arvoja; tuomitsee voimistuvat oikeistolaiset kansallismieliset voimat, ja korostaa, että jatkossa on edettävä sellaisen Euroopan johdolla, joka ottaa enemmän vastuuta pakolaisten vastaanottamisesta sen sijaan, että se sulkee rajansa sotaa ja konflikteja pakenevilta;

8.  panee merkille, että Pohjois-Irlannin kansalaiset äänestivät EU:hun jäämisen puolesta; katsoo, että Ison-Britannian hallitus on menettänyt mandaattinsa edustaa Pohjois-Irlannin kansalaisten etuja EU:n suhteen;

9.  katsoo, että demokratian kannalta on välttämätöntä järjestää Irlannin yhtenäisyyttä koskeva kansanäänestys pitkänperjantain sopimuksen ehtojen mukaisesti;

10.  kehottaa EU:ta jatkamaan Irlannin rauhanprosessin tukemista;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus