FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 58k
21.6.2016
PE585.279v01-00
 
B8-0847/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om skydd av rätten till tolkning


Isabella Adinolfi

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd av rätten till tolkning   
B8-0847/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt artikel 5.2 i direktiv 2010/64/EU är medlemsstaterna skyldiga att upprätta ett register över översättare och tolkar som har lämpliga kvalifikationer.

B.  I Italien genomfördes detta direktiv genom lagstiftningsdekret 32/2014, men det hänvisas inte någonstans till upprättandet av detta register.

C.  I den italienska lagstiftningen tycks det inte heller finnas några tydliga bestämmelser om att garantera rekryteringen av rättstolkar och rättsöversättare med styrkt kompetens för att därigenom skydda likabehandlingsprincipen vid rättegångar. I stället är det möjligt att kalla in personer som har goda kunskaper i det berörda främmande språket men saknar styrkt utbildning och kompetens på det juridiska området och när det gäller rättegångsförfaranden.

D.  Att skydda dessa intressen är mycket viktigt.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport där den bedömer i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som krävs för att anpassa sig till det ovannämnda direktivet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy