NÁVRH UZNESENIA
PDF 159kWORD 60k
31.5.2016
PE585.283v01-00
 
B8-0850/2016

predložené v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o usmrcovaní husí plynom v Holandsku


Dominique Bilde, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o usmrcovaní husí plynom v Holandsku  
B8-0850/2016

Európsky parlament,

–  Otázka na písomné zodpovedanie E-000568/2016

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže holandské orgány pravidelne schvaľovali povolenia na odchyt a praktiky zabíjania husí, aby predišli problémom s nákazami, prípadne z bezpečnostných dôvodov a v záujme verejného zdravia;

B.  keďže táto praktika pretrváva, pričom sa odhaduje, že približne 150 000 husí divých, 150 000 bernikiel, 50 000 kačíc hvízdavých, atď., je v Holandsku každoročne usmrtených plynom;

C.  keďže Francúzsko zakazuje na svojom území lov na husi divé počas mesiaca február, zatiaľ čo severské krajiny čelia ich premnoženiu;

D.  keďže podľa správy Dohovoru o výskume PROCEED/ISNEA/FNC, sa pred druhou dekádou februára žiadna hus divá nevracia naspäť na miesto hniezdenia;

1.  nabáda Komisiu a členské štáty aby postupne znížili, respektíve zastavili túto praktiku usmrcovania husí plynom, a aby sa snažili nájsť všetky potrebné riešenia na jej nahradenie, najmä čo sa týka koordinácie so združeniami poľovníkov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

Právne oznámenie