Процедура : 2016/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0863/2016

Внесени текстове :

B8-0863/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0313

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 487kWORD 69k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-0702/2016 и B8-0703/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP))


Линеа Енгстрьом, Бенедек Явор, Барт Стас от името на групата Verts/ALE

Решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид световния мораториум върху китолова за търговски цели, обявен от Международната комисия по китолов,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2012 г. относно търговските преговори на ЕС с Япония(1),

–  като взе предвид резолюция 2014-5 относно китолова по силата на специално разрешение (известен като китолов с научноизследователска цел), приета от Международната комисия по китолова на нейното 65-то годишно заседание в Словения през 2014 г.,

–  като взе предвид решението на Международния съд от 31 март 2014 г. по делото във връзка с китолова в Антарктика (Австралия срещу Япония: Нова Зеландия, встъпила страна), в което за заключава, че китоловните дейности на Япония не са с научноизследователски цели,

–  като взе предвид Програмата за нови научни изследвания на китовете в Антарктическия океан (NEWREP-A);

–  като взе предвид въпросите към Съвета и Комисията относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (O-000058/2016 – B8-0702/2016 и O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през 1982 г. Международната комисия по китолов (МКК) наложи забрана над китолова за търговски цели по отношение на всички видове едри китове, като забраната влезе в сила през 1986 г.;

Б.  като има предвид, че въпреки тази забрана Япония продължи китолова за т. нар. научноизследователски цели и е убила над 17 000 китове(2) в периода между влизането на забраната в сила през 1986 г. и 2008/2009 г.;

В.  като има предвид, че китоловните дейности на Япония предизвикат тежко и продължително страдание на отделни животни и застрашават природозащитния статус на популациите от китове като цяло;

Г.  като има предвид, че всички видове едри китове са изброени в Приложение І към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES);

Д.  като има предвид, че в решението си от 31 март 2014 г. Международният съд отхвърли японската китоловна научна програма и заяви, че специалните разрешителни, издадени от Япония за убиване, вземане и третиране на финвали, гърбати китове и южни малки ивичести китове, не попадат в разпоредбите на член VIII, параграф 1 от Международната конвенция за регламентиране на китолова, и не са в съответствие със задълженията на Япония по няколко параграфа от Графика на Международната конвенция за регламентиране на китолова;

Е.  като има предвид, че въпреки тази присъда на Международния съд, след прекъсване през 2014 г. Япония възобнови китоловните си дейности през 2015 г. в рамките на NEWREP-A;

Ж.  като има предвид, че в продължение на дълги години Япония развива комерсиална търговия с китово месо и продукти, въпреки факта, че те фигурират в списъка на Приложение І към CITES;

З.  като има предвид, че по линия на програмата NEWREP-A Япония планира да улови общо 3 996 южни малки ивичести китове в рамките на 12-годишен период;

И.  като има предвид, че експертната група от учени на Международната комисия по китолов, която разгледа и преразгледа NEWREP-A, заключи, че предложението не доказва необходимостта от вземане на проби от умъртвени животни за постигане на обявените цели;

Й.  като има предвид, че Комисията, Съветът и Парламентът подкрепят запазването на световния мораториум върху китолова за търговски цели и забраната за международна търговия на китови продукти, като се стремят да сложат край на т.нар. китолов за научни цели и се обявяват в подкрепа на определянето на съществени по големина региони в океаните и моретата за резервати, в които китоловът да бъде забранен за неопределено време;

К.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки отправят критики към Япония по повод възобновяването на дейностите и недостатъчното зачитане на насоките, установени в становището на Международния съд от 2014 г.; като има предвид, че през декември 2015 г. те се присъединиха към демарша на Нова Зеландия пред правителството на Япония;

Л.  като има предвид, че преговорите по ССТ между ЕС и Япония бяха официално започнати на 25 март 2013 г.;

М.  като има предвид, че наред с другото търговските политики следва да служат като средство за по-голямо зачитане на правата на човека, хуманното отношение към животните и опазването на околната среда, включително опазване на морските бозайници;

1.  призовава Япония да зачете решението на Международния съд и да преустанови всичките си китоловни дейности;

2.  призовава Комисията и Съвета да отправят настоятелен призив към Япония, в контекста на продължаващите преговори за ССТ между ЕС и Япония, да се придържа към своите правни международни задължения по отношение на опазването на морските бозайници;

3.  заявява, че продължаващите китоловни дейности на Япония съставляват пречка пред сключването на ССТ между ЕС и Япония;

4.  призовава Комисията и Съвета да повдигнат въпроса за неспазването от страна на Япония на решението на Международния съд на всички срещи с представители на правителството на Япония и да отправят настоятелен призив към Япония да преразгледа своята позиция;

5.  настоятелно призовава Съвета и Комисията, когато изготвят актуализирана обща позиция на ЕС относно китолова след 66-тото заседание на МКК през октомври, да възприемат подход, който да бъде поне толкова предпазлив, колкото настоящата обща позиция (Предложение за решение на Съвета за определяне на позицията, която да заеме Европейският съюз на следващите пет заседания на Международната комисия по китолов, включително на свързаните с тях заседания между сесиите, по отношение на предложенията за изменения на Международната конвенция за регламентиране на китолова и на нейния График (COM(2011)0495));

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Япония.

(1)

ОВ C 72 E, 11.3.2014 г., стр. 16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Правна информация