Postup : 2016/2600(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0863/2016

Předložené texty :

B8-0863/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0313

NÁVRH USNESENÍ
PDF 261kWORD 71k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-0702/2016 a B8-0703/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb  (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na mezinárodní moratorium na komerční lov velryb, které vyhlásila Mezinárodní velrybářská komise,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem(1),

–  s ohledem na usnesení 2014-5 o zvláštním povolení pro lov velryb (známém jako lov velryb pro vědecké účely), které přijala Mezinárodní velrybářské komise na svém 65. výročním zasedání konaném v roce 2014 ve Slovinsku;

–  s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 31. března 2014 ve věci lovu velryb v Antarktidě (Austrálie v. Japonsko, za intervence Nového Zélandu), který rozhodl, že japonský lov velryb neslouží účelům věděckého výzkumu,

–  s ohledem na nový japonský velrybářský program v Severním ledovém oceánu (NEWREP-A),

–  s ohledem na otázky k ústnímu zodpovězení Radě a Komisi o  rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (O-000058/2016 – B8-0702/2016 a O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní velrybářská komise (IWC) zakázala v roce 1982 komerční lov všech velkých druhů velryb, přičemž tento zákaz vstoupil v platnost v roce 1986;

B.  vzhledem k tomu, že navzdory tomuto mezinárodnímu zákazu Japonsko pokračovalo v lovu velryb za tzv. vědeckými účely a v období mezi rokem 1986, kdy zákaz začal platit, a roky 2008-2009 zabilo více než 17 000 velryb(2);

C.  vzhledem k tomu, že japonský lov velryb způsobuje kruté a zdlouhavé utrpení jednotlivým exemplářům a ohrožuje z hlediska ochrany stav celé velrybí populace;

D.  vzhledem k tomu, že všechny druhy velikých velryb jsou vyjmenovány v příloze I Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES);

E.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 31. března 2014 zamítl program Japonska pro lov velryb pro vědecké účely a uvedl, že zvláštní povolení, která Japonsko vydalo pro zabíjení, náklad a zpracování plejtváka myšoka, plejtváka rodu Balaenoptera bonaerensis a keporkaka, nespadá do působnosti čl. VIII odst. 1 Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a jsou v rozporu s povinnostmi, které mu ukládá několik odstavců této úmluvy;

F.  vzhledem k tomu, že Japonsko přes tento rozsudek Mezinárodního soudního dvora po přerušení v roce 2014 v roce 2015 lov velryb obnovilo v rámci programu NEWREP-A;

G.  vzhledem k tomu, že je Japonsko mnoho let zapojeno do komerčního obchodu s velrybím masem a produkty z velryb přesto, že jsou uvedeny v příloze I CITES;

H.  vzhledem k tomu, že Japonsko plánuje v rámci programu NEWREP-A během 12 let ulovit celkem 3 996 plejtváků malých;

I.  vzhledem k tomu, že vědecký panel Mezinárodní velrybářské komise plán NEWREP-A přezkoumal a došel k závěru, že předložený návrh neprokázal, že k  splnění uvedených vědeckých záměrů je nutné získávat vzorky zabíjením exemplářů;

J.  vzhledem k tomu, že Komise, Rada a Parlament podporují udržení celosvětového moratoria na komerční lov velryb a zákaz mezinárodního obchodování s produkty z velryb, usilují o ukončení tzv. vědeckého lovu velryb a podporují určení dostatečně velkých oblastí oceánů a moří za přírodní rezervace, ve kterých bude veškerý lov velryb s časově neomezenou platností zakázán;

K.  vzhledem k tomu, že EU a členské státy kritizovaly Japonsko za obnovení lovu velryb a nedostatečné respektování pokynů z nálezu Mezinárodního soudního dvora z roku 2014; vzhledem k tomu, že se v prosinci 2015 připojily k demarši Nového Zélandu vůči vládě Japonska;

L.  vzhledem k tomu, že 25. března 2013 byla oficiálně zahájena jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem;

M.  vzhledem k tomu, že by obchodní politiky měly mj. sloužit jako prostředek ke zlepšování dodržování lidských práv, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí, a to včetně ochrany mořských savců;

1.  vyzývá Japonsko, aby respektovalo rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a veškerý lov velryb zastavilo;

2.  vyzývá Komisi a Radu, aby v kontextu probíhajících jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem na něj naléhaly, aby dodržovalo své mezinárodní právní závazky ohledně ochrany mořských savců;

3.  prohlašuje, že pokračující lov velryb ze strany Japonska představuje překážku pro uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem;

4.  vyzývá Komisi a Radu, aby na všech setkáních s představiteli japonské vlády vznášely otázky týkající se toho, že Japonsko nedodržuje rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, a naléhavě Japonsko vyzývaly k přehodnocení svého postoje;

5.  naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby při přípravě návrhu aktualizovaného společného postoje EU k lovu velryb po IWC66 v říjnu zaujala přístup, který bude alespoň tak opatrný, jako je současný společný postoj (Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie na příštích pěti zasedáních Mezinárodní velrybářské komise včetně příslušných jednání mezi zasedáními, pokud jde o návrhy změn Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a její přílohy (COM(2011)0495));

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Japonska.

 

(1)

Úř. věst. C 72 E, 11.3.2014, s. 16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Právní upozornění