Procedure : 2016/2600(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0863/2016

Indgivne tekster :

B8-0863/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0313

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 253kWORD 61k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0702/2016 og B8-0703/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015–2016 (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015–2016 (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det internationale moratorium for kommerciel hvalfangst, som Den Internationale Hvalfangstkommission har bekendtgjort,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan(1),

–  der henviser til resolution 2014-5 om hvalfangst efter særlig tilladelse (også kaldet videnskabelig hvalfangst), som blev vedtaget af Den Internationale Hvalfangstkommission på dennes 65. årsmøde i Slovenien i 2014,

–  der henviser til Den Internationale Domstols dom af 31. marts 2014 i sagen om hvalfangst i Antarktis (Australien mod Japan, med New Zealand som intervenient), hvori det konkluderes, at Japans hvalfangst ikke foregår med henblik på videnskabelig forskning,

–  der henviser til det nye japanske hvalfangstprogram i Det Sydlige Ishav ("NEWREP-A"),

–  der henviser til forespørgslerne til Rådet og Kommissionen om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 og O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) forbød kommerciel hvalfangst på alle store hvalarter i 1982, og at dette forbud trådte i kraft i 1986;

B.  der henviser til, at Japan til trods for dette internationale forbud har fortsat sin hvalfangst til såkaldt videnskabelige formål og har dræbt over 17 000 hvaler(2) i perioden fra 1986, hvor forbuddet trådte i kraft, til 2008/2009;

C.  der henviser til, at Japans hvalfangst forårsager alvorlig og langstrakt lidelse for det enkelte dyr og udgør en trussel mod hvalbestandenes bevaringsstatus som helhed;

D.  der henviser til, at alle store hvalarter er opført på listen i bilag I til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES);

E.  der henviser til, at Den Internationale Domstol (ICJ) i sin dom af 31. marts 2014 afviste Japans videnskabelige hvalfangstprogram og fandt, at de særlige tilladelser, som Japan udsteder til at dræbe, fange og behandle finhvaler, pukkelhvaler og antarktiske vågehvaler, ikke falder ind under bestemmelserne i artikel VIII, stk. 1, i den internationale konvention om regulering af hvalfangst og heller ikke er i overensstemmelse med landets forpligtelser i henhold til flere artikler i vedtægterne til den internationale konvention angående regulering af hvalfangst;

F.  der henviser til, at Japan trods denne dom fra ICJ genoptog sine hvalfangstaktiviteter i 2015 under NEWREP-A, efter en afbrydelse i 2014;

G.  der henviser til, at Japan i mange år har deltaget i kommerciel handel med hvalkød og hvalprodukter, til trods for at de er opført på listen i bilag I til CITES;

H.  der henviser til, at Japan under NEWREP-A-programmet planlægger at jage i alt 3 996 vågehvaler i løbet af en 12-årsperiode;

I.  der henviser til, at det ekspertpanel af videnskabsfolk fra Den Internationale Hvalfangstkommission, der behandlede og gennemgik NEWREP-A, konkluderede, at forslaget ikke godtgjorde behovet for dødbringende prøvetagning for at opfylde de anførte mål;

J.  der henviser til, at Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet støtter opretholdelsen af det globale moratorium for kommerciel hvalfangst og et forbud mod international kommerciel handel med hvalprodukter og søger at få afskaffet den såkaldt videnskabelige hvalfangst og går ind for, at væsentlige havområder og farvande udpeges til hvalreservater, hvor alle former for hvalfangst forbydes på ubestemt tid;

K.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har kritiseret Japan for at genoptage dets aktiviteter og for ikke at tage tilstrækkeligt hensyn til den vejledning, der indgik i ICJ's udtalelse fra 2014; der henviser til, at de i december 2015 gik sammen med New Zealand om en henvendelse til Japans regering;

L.  der henviser til, at der officielt blev indledt forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Japan den 25. marts 2013;

M.  der henviser til, at handelspolitikker blandt andet bør fungere som et middel til at øge respekten for menneskerettighederne, dyrevelfærd og miljøbeskyttelse, herunder beskyttelsen af havpattedyr;

1.  kræver, at Japan respekterer ICJ's afgørelse og ophører med alle dets hvalfangstaktiviteter;

2.  opfordrer Kommissionen og Rådet til i forbindelse med de igangværende forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Japan indtrængende at opfordre Japan til at engagere sig i landets folkeretlige forpligtelser for så vidt angår beskyttelsen af havpattedyr;

3.  tilkendegiver, at Japans fortsatte hvalfangstaktiviteter udgør en forhindring for indgåelsen af en frihandelsaftale mellem EU og Japan;

4.  opfordrer Kommissionen og Rådet til rejse spørgsmålet om Japans manglende efterlevelse af ICJ's afgørelse på alle møder med repræsentanter for Japans regering og indtrængende opfordre Japan til at genoverveje landets stilling;

5.  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til, når de udarbejder en opdateret fælles EU-holdning om hvalfangst efter IWC66 i oktober, at anlægge en tilgang, der er mindst lige så forsigtig som den nuværende fælles holdning (forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning på de næste fem møder og de ekstraordinære møder i tilknytning hertil i Den Internationale Hvalfangstkommission til forslag til ændringer af den internationale konvention angående regulering af hvalfangst og dens vedtægter (COM(2011)0495));

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Japans regering og parlament.

(1)

EUT C 72 E af 11.3.2014, s.16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Juridisk meddelelse